Delårsrapport kvartal 2, 2017

  • Nettoomsättning: 7,1 miljoner kronor (7,0)
  • Rörelseresultat före avskrivningar: -0,2 miljoner kronor (-0,1)
  • Rörelseresultat: -0,9 miljoner kronor (-0,8)
  • Periodens resultat: -0,9 miljoner kronor (-0,8)
  • Resultat per aktie: -0,01 kronor (-0,01)
  • Försäljningen ökade både på den asiatiska och nordamerikanska marknaden under andra kvartalet, framförallt i Indien och i Kanada. Antalet försålda enheter av Glycosorb®-ABO minskade däremot med 3 %. Bolaget hade en något försämrad försäljning till den australienska och europeiska marknaden jämfört med motsvarande period föregående år.  
  • Genombrott inom hjärttransplantation. Vid Great Ormond Street Hospital (GOSH) i London har det genomförts fem stycken framgångsrika hjärttransplantationer på barn med hjälp av Glycosorb®-ABO. 

VD har ordet
Vår försäljning ökade både till den asiatiska och den nordamerikanska marknaden jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen till den australiensiska marknaden sjönk i jämförelse med ett riktigt bra andra kvartal under 2016. Försäljningen till den australiensiska marknaden ligger dock i nivå med tidigare år. I Sverige, Kanada, Indien och Tjeckien ökade efterfrågan under andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Tack vare det utvecklingsarbete vi genomfört med att förlänga hållbarheten på Glycosorb®-ABO, har antalet returer minskat. Detta påverkar omsättningen positivt.

Den lägre omsättningen under första halvåret beror på att försäljningen till Bolagets

största marknad, Tyskland, minskade med 2,65 MSEK till följd av en minskad donationsvilja. Marknadsanalysen i Tyskland är genomförd och visar att kunderna har stort förtroende för bolaget och våra produkter. Undersökningen visar strukturella förändringar på den tyska marknaden med bland annat stagnation i antalet njurtransplantationer från levande givare.

Exklusive den tyska marknaden har omsättningen under första halvåret 2017 ökat med 11 % jämfört med motsvarande period 2016.

Ett genombrott har skett inom hjärttransplantation på ett av de ledande hjärttransplantationcentrumen i världen där produkten används simultant med hjärt-lungmaskin (se pressmeddelande, 27 april). Vi bedömer att produkten har förutsättning att få genomslag inom transplantationer av både hjärta och lungor.

Mexiko, som årligen genomför upp mot 2000 njurtransplantationer från levande givare (lika många som hela Västeuropa), är en prioriterad marknad. Tillsammans med vår distributör arbetar vi enligt plan med att få en så bra geografisk spridning som möjligt.

Vi har fortsatt arbetet på våra utvecklingsprojekt inom universell blodplasma (UBP) och autoimmuna sjukdomar (MG) enligt plan. De första delarna av den externa valideringen av UBP har givit tillfredställande resultat. Den externa valideringen av produktens biokompatibilitet är påbörjad. Vi påbörjade nyligen ett samarbete med en större blodbank i USA för klinisk utvärdering. 

Försäljningen har utvecklats positivt exklusive Tyskland. Vi ser goda tillväxtmöjligheter på våra marknader och vi fortsätter att aktivt bearbeta den tyska marknaden.

Kommande informationstillfällen
Delårsrapport januari-september 2017-11-23
Bolslutskommuniké 2018-02-27

Rapporten i sin helhet bifogas.

Lund den 29 augusti 2017

Glycorex Transplantation AB (publ)
Org.nr. 556519-7372

Leif Smeby
Styrelseordförande

Kerstin Jakobsson
Styrelseledamot

Thomas Niklasson
Styrelseledamot

Kurt Nilsson
Styrelseledamot 

Johan Nilsson
Verkställande direktör

 Kontakt

Glycorex Transplantation AB 
Sölvegatan 46 223 70, Lund 
+46 (0)46 286 5230 
+46 (0)46 286 5239 
http://www.glycorex.se 
[email protected]

Denna information är sådan information som Glycorex Transplantation AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2017 kl. 08:30 CET.


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530