Delårsrapport kvartal 2, 2016

April - juni 2016 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 7,0 miljoner kronor (7,0)
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -0,1 miljoner kronor (-1,4)
 • Rörelseresultat: -0,8 miljoner kronor (-2,0)
 • Resultat efter skatt: -0,8 miljoner kronor (-2,0)
 • Resultat per aktie: -0,01 kronor (-0,03)
 • Ett nytt transplantationscentrum i England tillkom under kvartalet.
 • Antalet försålda enheter av Glycosorb®-ABO ökade med 12,9 % jämfört medmotsvarande period förra året. Försäljningen ökade framförallt i Australien, Indien,England, Österrike och Sverige. Bolaget hade en svagare försäljning i Tyskland och Singapore.

Januari - juni 2016 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 16,7 miljoner kronor (14,7)
 • Rörelseresultat före avskrivningar: 2,3 miljoner kronor (-2,1)
 • Rörelseresultat: 1,0 miljoner kronor (-3,4)
 • Resultat efter skatt: 1,0 miljoner kronor (-3,4)
 • Resultat per aktie: 0,02 kronor (-0,06)

VD har ordet
Under första halvåret ökade nettoomsättningen med nästan 14 % jämfört med samma period föregående år och Bolaget uppvisar ett positivt rörelseresultat om 1,0 MSEK (-3,4). Koncernens likvida medel inklusive kortfristig placering var vid utgången av perioden 11,1 MSEK (12,0 MSEK vid årets början).

Under årets andra kvartal ökade antalet försålda enheter med nästan 13 %, medan vår nettoomsättning ökade marginellt (drygt 1 %). Den största anledningen till detta är att vi under andra kvartalet fick ett ökat antal returer, vilket påverkar omsättningen negativt.

Genom vår senaste vidareutveckling av Glycosorb®-ABO, som innebär att vi under hösten kommer att söka registrering för att förlänga hållbarhetstiden från ett halvår till ett år, kan vi i framtiden troligtvis minska antalet returer.

En stor andel av returerna returneras på grund av en osäkerhet huruvida dessa kommer att hinna omsättas före dess utgångsdatum. Genom att förlänga hållbarhetstiden till ett år, höjer vi incitamentet för våra kunder att lagerhålla extra kolonner. En förlängd hållbarhet av produkterna är även positiv för transplantationscentra som utför akuta blodgruppsinkompatibla transplantationer.

I en vetenskaplig artikel bekräftar ett franskt sjukhus fördelarna med att simultant använda Glycosorb®-ABO tillsammans med dialys och hur denna kombination tillsammans med att behandla större patient-blodplasmavolymer, sparar både sjukvårdsresurser och tid.

Vi har under första halvåret sett en positiv försäljningsutveckling bland annat i Sverige, Australien och Nederländerna. Utöver dessa länder har de ökade insatserna i Sydeuropa givit positiv utveckling under första halvåret.

Efter periodens utgång har Thailand gjort ytterligare beställning av Glycosorb®- ABO. Bolaget har etablerat en plattform för vidare expansion i Sydostasien, genom att inleda ett samarbete med en distributör i Hong Kong.

Vi har fortsatt arbetet på våra utvecklingsprojekt inom UBP och autoimmuna sjukdomar och dessa projekt har utvecklats enligt plan. Totalt under första halvåret 2016 har Bolaget aktiverat 1,4 miljoner kronor för projektet inom Myasthenia gravis samt avräknat 0,7 miljoner kronor från erhållit bidrag av Vinnova.

Kommande informationstillfällen
Delårsrapport januari-september 2016-11-18
Bokslutskommuniké 2017-02-17

Leif Smeby                                                                   Kerstin Jakobsson

Styrelseordförande                                                         Styrelseledamot

 

Thomas Niklasson                                                       Kurt Nilsson

Styrelseledamot                                                             Styrelseledamot

 

Johan Nilsson

Verkställande direktör

Kontakt:

Johan Nilsson, VD, [email protected] , 046-286 52 30


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530