Delårsrapport kvartal 1, 2019 (GTAB B)

Omsättning ökar 6 % och resultatet lyfter markant

Januari - mars 2019 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättning: 10,4 miljoner kronor (9,8) + 6 %
  • Rörelseresultat före avskrivningar: 4,1 miljoner kronor (2,1) Den nya redovisningsstandarden för leasing (IFRS 16) påverkade rörelseresultatet före avskrivningar positivt med 1,2 miljoner kronor.
  • Rörelseresultat: 2,8 miljoner kronor (1,8). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 58 tkr.
  • Periodens resultat: 2,7 miljoner kronor (1,9). IFRS 16 påverkade periodens resultat negativt med 17 tkr.
  • Resultat per aktie: 0,04 kronor (0,03)
  • Försäljningen ökade på majoriteten av våra marknader. Bäst försäljningsutveckling i Österrike, Mexiko, Tyskland och Indien.
  • Glycosorb®-ABO levererades till ett hjärtcentrum i Hong Kong.
  • I Mexiko användes Glycosorb®-ABO för första gången vid en blodgruppsinkompatibel levertransplantation. 
  • Totalt tillkom fem nya centra under perioden.
  • Efter periodens slut blev bolagets kvalitetsledningssystem certifierat enligt rådande ISO-standard.

Från och med 2019 redovisas leasing i enlighet med ny standard, IFRS 16.
Jämförelsetalen är inte omräknade.

  Första kvartalet   Helår
Belopp TSEK jan-mar 2019 jan-mar 2018   jan-dec 2018 jan-dec 2017
Nettoomsättning 10 446 9 784   33 396 29 561
Förändring av lager av färdiga varor 111 -508   -562 262
Aktiverat arbete för egen räkning 862 1 553   4 429 5 451
Övriga rörelseintäkter 61 57   197 38
Summa 11 480 10 886   37 460 35 312
Rörelsekostnader -7 384 -8 739   -33 380 -34 324
Av- och nedskrivningar -1 287 -328   -1 181 -16 742
Övriga rörelsekostnader - -   - -22
Rörelseresultat 2 809 1 819   2 899 -15 776
Finansnetto -125 42   -106 -102
Resultat före skatt 2 684 1 861   2 793 -15 878
Skatt - -   68 27
Periodens resultat 2 684 1 861   2 861 -15 851
           
Resultat per aktie, SEK 0,04 0,03   0,04 -0,24

VD har ordet

Försäljningsutveckling
Vi inledde vårt första kvartal med fortsatt tillväxt, nettoomsättningen ökade med 6 % till 10,4 (9,8) och vi förbättrade vårt rörelseresultat med 1 MSEK till 2,8 MSEK (1,8). Resultatförbättringen förklaras både av ökad omsättning och minskade kostnader delvis på grund av effektivare produktion.

Försäljningsutvecklingen var positiv på flertalet av våra etablerade marknader i Europa, men även på tillväxtmarknaderna i Asien och Nordamerika. Bäst utveckling under kvartalet hade vi i Österrike, Mexiko, Tyskland och Indien. Mexiko hamnade på fjärdeplatsen under perioden. 

I linje med vår marknadsstrategi, arbetar vi aktivt för att expandera på befintliga tillväxtmarknader utanför Europa, primärt Mexiko och Indien I dessa länder utförs tillsammans dubbelt så många njurtransplantationer från levande givare som vår nuvarande huvudmarknad, Europa. I Mexiko genomfördes under kvartalet den första levertransplantationen med Glycosorb-ABO och i Indien tillkom tre nya centra under perioden. Produkten såldes dessutom till ett hjärttransplantationscentrum i Hong Kong. Glycosorb-ABO har nu sålts till fler än 180 transplantationscentra i 28 länder.

Ambitionen är att kontinuerligt vidareutveckla och förbättra produktionen av vår huvudprodukt Glycosorb-ABO. Som ett resultat av detta har vi från och med första kvartalet lägre produktionskostnader per producerad enhet, vilket kommer att påverka marginalerna i positiv riktning.

Utvecklingsprojekt
Vår ambition är att utveckla och lansera nya produkter inom området extrakorporeal blodbehandling, primärt för framtagning av universell blodplasma och för behandling av den autoimmuna sjukdomen Myasthenia gravis. Produkterna förväntas uppvisa betydande synergieffekter med bolagets befintliga produkt Glycosorb-ABO i både produktion och försäljning. Marknadsintroduktion kommer att ske till våra nuvarande kunder i Europa och de länder där vårt EC-certifikat kan användas. Vi bedömer att dessa båda produkter var för sig har en större försäljningspotential än dagens huvudprodukt Glycosorb-ABO. Under perioden har vi även utvecklat och producerat produkter som testas inom området Reumatoid artrit även kallat ledgångsreumatism (se ytterligare inormation på sidan 5)

Uppgradering och certifiering av kvalitetsledningssystem
Under 2018 och första kvartalet 2019 har vi genomfört ett omfattande arbete för att uppgradera vårt kvalitetsledningssystem till rådande ISO-standard. Bolagets kvalitetsledningssystem är nu certifierat enligt denna standard. Därmed kan vi nu lägga mer fokus på att inordna våra nyutvecklade produkter, primärt UBP och Myasthenia gravis enligt denna ISO-standard. Vi gör fortfarande bedömningen att vi ska kunna registrera och lansera UBP-produkten under innevarande år.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

2019-04-24: Aktieägarna i bolaget kallas till årsstämma den 22 maj 2019 kl. 17.00

2019-04-30: Bolaget offentliggör årsredovisningen för 2018, denna finns tillgänglig på bolagets hemsida från och med 2019-04-30

DELÅRSRAPPORTEN FÖR JANUARI-MARS 2019 I SIN HELHET ÅTERFINNS BIFOGAD

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Glycorex Transplantation AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019 kl. 08:00 CET.

Kontakt:
Johan Nilsson, VD, [email protected], 046-286 52 30

Glycorex Transplantation AB
+46 (0)46 286 5230
[email protected]

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer. Bolaget utvecklar även produkter inom universell blodplasma och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis. Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530