Delårsrapport kvartal 1, 2018 (GTAB B)

 • Nettoomsättning: 9,8 miljoner kronor (8,2) + 19 %
 • Rörelseresultat före avskrivningar: 2,1 miljoner kronor (0,7)
 • Rörelseresultat: 1,8 miljoner kronor (0,1)
 • Periodens resultat: 1,9 miljoner kronor (0,1)
 • Resultat per aktie: 0,03 kronor (0,00)
 • Bolaget erhöll sin första beställning från Mexiko. 
 • Antalet försålda enheter av Glycosorb®-ABO ökade med 14,5 % jämfört med motsvarande period förra året. Sammantaget ökade försäljningen av antalet enheter på samtliga kontinenter där Bolaget är aktivt (Europa, Oceanien, Asien och Nordamerika).
 • Den externa valideringen av UBP-produktens biokompatibilitet slutfördes med godkända resultat.

En ny variant av Glycosorb® visades selektivt binda till galektiner, men inte till andra proteiner i plasma (in vitro)[1]. 

[1] Se pressmeddelande 9 mars, 2018

  Första kvartalet   Helår
Belopp TSEK  jan-mar 2018  jan-mar 2017    jan-dec 2017  jan-dec 2016 
Nettoomsättning  9 784  8 224    29 561  33 469 
Förändring av lager av färdiga varor  -508  -10    262  210 
Aktiverat arbete för egen räkning  1 553  1 335    5 451  5 631 
Övriga rörelseintäkter  57  21    38  299 
Rörelseintäkter  10 886  9 570    35 312  39 609 
Rörelsekostnader  -8 739  -8 817    -34 324  -35 831 
Av- och nedskrivningar   -328  -637    -16 742  -2 515 
Övriga rörelsekostnader  - -19    -22  -
Rörelseresultat  1 819  97    -15 776  1 263 
Finansnetto  42  -34    -102  -112 
Resultat före skatt  1 861  63    -15 878  1 151 
Skatt  - -   27  28 
Periodens resultat  1 861  63    -15 851  1 179 
           
Resultat per aktie, SEK 0,03  0,00    -0,24  0,02 

VD har ordet

Försäljningsutveckling
Under kvartalet såg vi en positiv effekt av det arbete vi gör för att ytterligare stärka vår närvaro på befintliga och nya marknader. Under kvartalet genomfördes också en generell prishöjning med 5 %. Nettoomsättningen ökade under perioden till 9,8 MSEK (8,2 MSEK) vilket innebär en omsättningstillväxt på 19 %. Antalet försålda enheter ökade med 14,5 %. Periodens resultat blev 1,9 MSEK (0,1 MSEK). Försäljningen ökade framförallt i Österrike, Tyskland, Australien, Sverige, Israel, Indien och Schweiz. Sammantaget ökade försäljningen av antalet enheter på samtliga kontinenter där Bolaget är aktivt (Europa, Oceanien, Asien och Nordamerika).

Marknadsutveckling 
Antalet försålda enheter till den tyska marknaden ökade med 17 % jämfört med samma period 2017. En ny kund i Spanien tillkom. Utanför Europa bedöms speciellt Indien och Mexiko utgöra marknader med betydande potential. Vi har som mål att successivt etablera produkten på fler centra, samt även på fler marknader, under kvartalet tillkom två nya centra i Indien, dessutom erhöll vi vår första beställning från vår distributör i Mexiko.

Efter periodens utgång genomfördes de två första blodgruppsinkompatibla njurtransplantationerna från närstående levande givare i Mexiko. Transplantationerna genomfördes på två ledande transplantationscentra, vilka tillsammans genomför cirka 10 % av samtliga njurtransplantationer från levande givare i Mexiko. I Mexiko genomförs det årligen upp mot 3 000 njurtransplantationer varav ca 2 100 (70 %) är från levande givare. Antalet njurtransplantationer i Mexiko från levande givare är nästan fyra gånger högre än i Tyskland, bolagets nuvarande största marknad.

Utvecklingsprojekt
I januari slutfördes valideringen av UBP-produktens biokompatibilitet med utmärkta resultat. Klinisk utvärdering av produkten pågår och bolaget påbörjade planeringen för att registrera produkten. Även projektet inom Myasthenia gravis löper på som förväntat och bolaget håller nu på att utveckla en fullskalig kolonn, som därefter kommer att valideras vad avser funktion och säkerhet.

Under perioden tog vi även fram en ny variant av Glycosorb® som selektivt binder till galektiner, men inte till andra proteiner i plasma (in vitro). Förhöjd nivå i plasma av ett eller flera galektin har visats ha en pro-inflammatorisk effekt samt vara associerat med ett flertal olika sjukdomar som exempelvis septisk chock, olika typer av autoimmuna sjukdomar och metastaserande cancer. Det är därför av intresse att ta fram effektiva metoder för att kliniskt sänka förhöjda galektinnivåer. Produkten kan därmed vara intressant för att kliniskt sänka förhöjda galektinnivåer i en extrakorporal blodbehandling av patienten. Det är emellertid ännu för tidigt att uttala sig om den kliniska effekten (in vivo).

Regulatoriskt
För att möta framtida regulatoriska krav pågår ett arbete att anpassa bolagets befintliga kvalitetssystem till den nya ISO-standarden, vilket kommer att granskas under innevarande år. Denna standard kommer även att användas vid registrering av nya produkter.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Glycorex Transplantation AB (publ.), meddelar att de två första blodgruppsinkompatibla transplantationerna i Mexiko framgångsrikt genomförts med hjälp av Glycosorb®-ABO. 
  Se pressmeddelande 
 • Glycorex Transplantation AB (publ.), offentliggör årsredovisningen för 2017, som också finns tillgänglig på bolagets hemsida från och med 2018-04-27. Se pressmeddelande
 • Glycorex Transplantation AB (publ.), offentliggör kallelsen till årsstämman den 30 maj 2018. Se pressmeddelande

DELÅRSRAPPORTEN FÖR JANUARI-MARS 2018 I SIN HELHET ÅTERFINNS BIFOGAD

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Glycorex Transplantation AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018 kl. 08:00 CET.

Kontakt:
Johan Nilsson, VD, [email protected], 046-286 52 30

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.

Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530