Delårsrapport kvartal 1, 2017

Januari - mars 2017 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättning: 8,2 miljoner kronor (9,7),
  • Rörelseresultat före avskrivningar: 0,7 miljoner kronor (2,4)
  • Rörelseresultat: 0,1 miljoner kronor (1,8)
  • Periodens resultat: 0,1 miljoner kronor (1,8)
  • Resultat per aktie: 0,00 kronor (0,03) 
  • Antalet försålda enheter av Glycosorb®-ABO minskade med 13 %. 
  • Exklusive den tyska marknaden sålde Bolaget 10,5 % fler enheter. Orderingången från den tyska marknaden minskade signifikant jämfört med motsvarande period förra året.
  • Som ett resultat av kostnadsbesparingar minskade rörelsekostnaderna med ca 5 %.

VD har ordet
Perioden uppvisade ett positivt rörelseresultat, minskade rörelsekostnader och god försäljning utanför Tyskland. Exklusive den tyska marknaden sålde vi 10,5 % fler enheter jämfört med samma period förra året, som för övrigt var ett rekordartat första kvartal i antal försålda enheter. Försäljningen ökade framförallt i Australien, England, Holland, Spanien, Österrike, Norge och Danmark. I Spanien tillkom ytterligare en kund på njursidan.

Vår försäljning till den tyska marknaden har dock fortsatt att minska till följd av en minskad donationsvilja, vilket medförde att nettoomsättningen under perioden blev 8,2 MSEK (9,7 MSEK).

Glycosorb-ABO används fortfarande huvudsakligen vid njurtransplantationer från närstående levande givare, och efter det genombrott som nu skett inom hjärttransplantation där produkten används simultant med hjärt-lungmaskin (se pressmeddelande, 27 april), bedömer vi att produkten kommer att få bättre genomslag inom transplantationer av både hjärta och lungor från avlidna givare. Den nya behandlingsmetoden frigör resurser och fler patienter kan behandlas vilket också är nyckelfaktorer för vidare expansion inom detta segment samt. Den nya metoden ökar även potentialen för produkten inom akuta lungtransplantationer.

Vi anser att det ger oss ytterligare konkurrensfördelar gentemot alternativa produkter och är betydelsefull för vår fortsatta expansion på befintliga och nya marknader.

Under första kvartalet påbörjades en kvantitativ och kvalitativ marknadsanalys för att bättre förstå trender på våra huvudmarknader, med fokus på Tyskland. De första resultaten visar att kunderna fortsatt har stort förtroende för våra produkter, tjänster och organisation. Undersökningen påvisar strukturella förändringarna på den tyska marknaden med bland annat stagnation i antalet njurtransplantationer från levande givare.

Vi har fortsatt arbetet på våra utvecklingsprojekt inom UBP och autoimmuna sjukdomar och dessa projekt har utvecklats positivt under perioden. UBP-produkten håller på att valideras av externa aktörer och inom MG-projektet har vi tagit fram en produkt som visat goda resultat i de tester som vi genomfört.

Vår marknadsstrategi för tillväxt ger resultat och jag har en fortsatt stor tro på en positiv utveckling på befintliga och nya marknader.

Kommande informationstillfällen
Årsstämma 2017-06-01
Delårsrapport januari-juni 2017-08-29
Delårsrapport januari-september 2017-11-23

Lund den 23 maj 2017

Glycorex Transplantation AB (publ)
Org.nr. 556519-7372

Leif Smeby
Styrelseordförande

Kerstin Jakobsson  
Styrelseledamot

Thomas Niklasson
Styrelseledamot

Kurt Nilsson  
Styrelseledamot

Johan Nilsson
Verkställande direktör

Kontakt:
Johan Nilsson, VD, [email protected], 046-286 52 30

Denna information är sådan information som Glycorex Transplantation AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2017 kl. 08:30 CET.


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530