REGMAR

Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Bokslutskommuniké 2023

Oktober - december 2023
·    Nettoomsättning: 7,7 miljoner kronor (9,4)
·    Rörelseresultat: -16,7 miljoner kronor (-1,8)
·    Periodens resultat: -16,6 miljoner kronor (-1,9)
·    Resultat per aktie: -0,23 kronor (-0,03)

Januari - december 2023
·    Nettoomsättning: 30,0 miljoner kronor (36,1)
·    Rörelseresultat: -30,3 miljoner kronor (-8,3)
·    Periodens resultat: -30,4 miljoner kronor (-8,6)
·    Resultat per aktie: -0,41 kronor (-0,12)

Sammanfattning av kvartalet
·    Antalet sålda enheter minskade med 16 % och omsättningen med 18 % pga en svagare försäljning till Tyskland, Österrike och Nederländerna.
·    Positiv försäljningsutveckling på flera av våra tillväxtmarknader, som Sydafrika, Mexiko och Qatar.
·    Utmärkta resultat inom trombocyter presenterades av NHS (Storbritannien) vid transfusionskongressen AABB i Houston, Texas.
·    Utbildning och uppstart av Glycosorb® ABO på nio nya transplantationscentra i Mexiko, Sydafrika och Indien.
·    Deltagande på transplantationskongresser i Tyskland, Indien, Sydafrika och Mexiko.
·    Bolagets nya Business Development Manager Transfusion, tillträdde sin tjänst.
·    Nedskrivning relaterad till MG-projektet om 12 389 tkr genomförd, vilket ej påverkar kassaflödet.

Väsentliga händelser under kvartalet
·    Samtliga styrelseledamöter i Glycorex Transplantation AB lämnade sina uppdrag i förtid. Verkställande direktören Johan Lavén lämnade in sin avskedsansökan.
·    Johan Nilsson, tidigare VD och försäljningschef, utsågs till interims-VD.
·    Extra bolagsstämma valde Björn Larsson, Fredrik Johansson, Kurt Nilsson, Joakim Jagorstrand och Anders Selin till ny styrelse.
·    Björn Larsson utsågs till ordförande. Anders Selin valde att inte tillträda sin plats.
·    Bolaget ingick avtal med Bio-Rad Laboratories för användning av Glycosorb® ABO i tillverkningsprocessen för polyklonala reagens för sällsynta blodgrupper.
 
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
·    Glycorex Transplantation AB sluter avtal med distributör i Rumänien. I Rumänien har antalet njurtransplantationer från levande givare ökat under de senaste åren.

VD-ord
Försäljningen under det aktuella kvartalet motsvarade inte våra förväntningar, främst till följd av minskad orderingång från Tyskland, Nederländerna och Österrike. Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 7,7 MSEK (9,4), vilket motsvarar en minskning på 18 procent jämfört med det starka fjärde kvartalet 2022. Den minskade orderingången från Tyskland, bolagets största marknad, kan huvudsakligen tillskrivas en tillfällig nedgång i transplantationer på tre av våra största tyska centra. Under helåret 2023 har emellertid försäljningen till majoriteten av våra andra mogna marknader, inklusive Nederländerna och Österrike, hållits på historiskt stabila nivåer. Utanför Europa har vi under fjärde kvartalet fortsatt att expandera genom att etablera nya kundrelationer i Mexiko, Sydafrika och Indien. Inom transfusionsområdet presenterades utmärkta resultat inom trombocyter genomförda i samarbete med NHS i Storbritannien på den internationella kongressen AABB, och vi ingick ett viktigt avtal med Bio-Rad Laboratories.
 
MARKNADSUTVECKLING OCH AKTIVITETER
Transplantation

I linje med vår marknadsstrategi för att hantera de fluktuationer som uppstår på våra mogna marknader, har vi under kvartalet vidare stärkt vår närvaro på tillväxtmarknader som Indien, Mexiko och Sydafrika. Totalt har vi under kvartalet adderat nio nya kunder på dessa marknader, inklusive det ledande transplantationscentret för njurtransplantation från levande donatorer i Mexiko, som efter kvar- talets utgång genomfört sin första lyckade blodgruppsinkompatibla njurtransplantation med hjälp av Glycosorb® ABO. Vidare deltog vi på transplantationskongresser i Tyskland, Indien, Mexiko och i Sydafrika. I Sydafrika sponsrade vi tillsammans med vår distributör ett symposium inom ABO-inkompatibla njur- och levertransplantationer. Symposiet fick ett mycket gott mottagande. I Indien var vi, som enda kolonntillverkare inbjudna till ett symposium om ABO-inkompatibla transplantationer där över 100 läkare deltog. Under 2023 har vi utökat vår närvaro genom att addera 34 nya transplantationscentra som kunder, inte bara för njurtransplantationer utan även för lever- och hjärttransplantationer. Vi har också etablerat oss i nya länder som Sydafrika och Litauen, samt ökat vår närvaro i Belgien. Dessa framsteg ger oss en stark grund för 2024, och vi har redan under januari adderat ett nytt pediatriskt hjärtcentrum i Tyskland.

Transfusion
Under kvartalet välkomnade vi vår nya Business Development Manager för transfusionssegmentet, vilket nu möjliggör ökat fokus på lanseringen av vår produkt inom detta område.
Vidare presenterades utmärkta resultat från en studie genomförd i samarbete med NHS i Storbritannien vid transfusionskongressen AABB i oktober. Studien visade att anti-A/B antikroppstitrar i trombocytkoncentrat effektivt kan reduceras med denna produktvariant av Glycosorb® ABO, utan att påverka andra komponenter. Studien är den första i sitt slag och bekräftar produktens unika egenskaper och dess potential för olika tillämpningar. Produkten har visat sig ha många intressanta applikationsområden. Förutom plasma, helblod och trombocyter, kan produkten även vara intressant både för behandling av stamceller och analys av sällsynta blodgrupper.
Som ett led i detta har vi ingått ett avtal med Bio-Rad Laboratories för användning av vår produkt i deras tillverkningsprocess för polyklonala reagens för sällsynta blodgrupper. Samarbetet är en bra verifikation för bolagets produkt, inte minst som en dörröppnare för fler framtida potentiella samarbeten.

Nedskrivning
Bolagets utvecklingsprojekt inom myasthenia gravis (MG) har under de senaste åren varit nedprioriterat till följd av utvecklingsprojektet inom reumatoid artrit. Basen för produkten är klar, men för en marknadsgodkänd produkt kommer vidare tester och studier att krävas som en del av godkännandeprocessen. Ett sådant arbete kräver både finansiella- och personella resurser - resurser som för närvarande saknas. Utifrån detta har styrelsen gjort bedömningen att de förutsättningar som, enligt redovisningsreglerna (IFRS), krävs för aktivering av utgifter för projekt MG inte längre är uppfyllda. Nedskrivningsbeloppet, som belastar Q4 2023, uppgår till 12 389 tkr. Förändrade förutsättningar, med en annan resurssituation, kan medföra att det i framtiden blir aktuellt att fortsätta projektet och återföra (reversera) nedskrivningarna.
 
Kostnadskontroll och fokus för 2024
Våra resurser är fortsatt begränsade och måste fokuseras på områden som kan driva tillväxt, särskilt inom transplantation och transfusion på kort sikt, samt inom RA på lång sikt. Vi har därför genomgått en översyn av våra resurser och effektiviserat där möjligt, vilket kommer att leda till bättre kostnadskontroll under 2024. Det är av betydelse att påpeka att denna översyn aktivt pågår under hela året. Vår målsättning för 2024 är att stärka våra kommersiella insatser inom transplantation och transfusion genom att etablera ytterligare distributionsavtal och expandera vår försäljning till fler marknader. Samtidigt förbereder vi oss för att inleda en studie för RA-produkten. Vi siktar på att slutföra detta förberedande arbete under 2024.

Sammanfattningsvis
Vi är stolta och tacksamma för det erkännande vi har fått från framstående universitetssjukhus och transplantationscentra världen över för våra produkters kliniska effektivitet, säkerhet och positiva patientresultat. Sedan 2001 har vi med våra unika produkter varit med och reformerat gränserna och rådande standarder inom transplantation. Med över 60 oberoende vetenskapliga publikationer och mer än 20 000 sålda produkter utan rapporterade allvarliga sidoeffekter, fortsätter vi att sträva efter vetenskaplig excellens och att möta våra kunders behov på bästa möjliga sätt.
Jag vill därmed passa på att tacka alla fantastiska kollegor för era avgörande bidrag till bolagets framgång. Trots de senaste årens utmaningar står vi stadigt på marken, och våra produkter fortsätter dagligen att göra verklig skillnad för patienter över hela världen.
Det är en ära att vara en del av detta team, och vi ser fram emot att fortsätta driva gränserna för medicinteknisk innovation och att
fortsätta förbättra livet för människor över hela världen. Tack för ditt förtroende för Glycorex Transplantation!

Johan Nilsson
Tillförordnad VD

BOKSLUTSKOMMUNIKÉN FÖR 2023 I SIN HELHET BIFOGAS

För mer information vänligen kontakta:
Johan Nilsson, tf VD
Email: [email protected], Telefon: +46 46 286 5230

Denna information är sådan information som Glycorex Transplantation AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2024 kl. 08:00 CET.

Kort om bolaget

Glycorex Transplantation AB (publ) är ett globalt medicintekniskt företag med huvudkontor i Sverige. Företaget har utvecklat en unik medicinteknisk teknologi (antigen-specifik immunoadsorption) för att specifikt reducera blodgrupps- och autoantikroppar i blodet.

Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion samt autoimmuna sjukdomar. Bolaget har försäljning i över 25 länder där den största marknaden är Europa. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader. Produktutveckling och produktion sker i den egna anläggningen i Lund, Sverige.

Företagets egenutvecklade medicintekniska produkt, Glycosorb® ABO, har sedan 2001 använts världen över för att möjliggöra fler än 6 000 blodgruppsinkompatibla transplantationer genom att specifikt reducera anti-A/B antikroppar i organmottagarens plasma. Glycosorb® ABO används främst vid blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer, men används även vid blodgruppsinkompatibla lever-, hjärt-, lung- och stamcellstransplantationer. Fler än 60 vetenskapliga artiklar har publicerats i välrenommerade medicinska tidskrifter som visat utmärkta resultat, på både kort och lång sikt, vid blodgruppsinkompatibla transplantationer genomförda med Glycosorb® ABO.

Företaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universella (låg titer) blodprodukter och produkten har visats vara effektiv för framtagning av lågtiter blodplasma, helblod och trombocytkoncentrat.

Bolaget samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism).

Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM (Nordic Growth Market) Main Regulated Equity och handlas under symbolen GTAB B.


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530