Bokslutskommuniké januari-december 2019 (GTAB B)

Oktober - december 2019 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning:  8,1 miljoner kronor (10,0).  
 • Rörelseresultat: 0,9 miljoner kronor (1,1). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 100 tkr.
 • Periodens resultat: 0,6 miljoner kronor (1,1). IFRS 16 påverkade periodens resultat positivt med 10 tkr.
 • Resultat per aktie: 0,01 kronor (0,02), inga utspädningseffekter.
 • Två nya transplantationscentra i Indien tillkom under kvartalet. 
 • Glycosorb®-ABO har sålts till fler än 190 transplantationscentra i 28 länder på fyra kontinenter.  
 • Bäst försäljningsutveckling i Singapore och Danmark. 

Väsentliga händelser oktober-december

 • Goda resultat från in vitro studier uppvisades inom projektet Reumatoid artrit. 

Januari - december 2019 

 • Nettoomsättning: 36,1 miljoner kronor (33,4). 
 • Rörelseresultat: 7,5 miljoner kronor (2,9). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 244 tkr.
 • Periodens resultat: 6,9 miljoner kronor (2,9). IFRS 16 påverkade periodens resultat negativt med 165 tkr. 
 • Resultat per aktie: 0,10 kronor (0,04), inga utspädningseffekter.

Från och med 2019 redovisas leasing i enlighet med ny standard, IFRS 16. Jämförelsetalen är inte omräknade.

Belopp TSEK okt-dec 2019 okt-dec 2018   jan-dec 2019 jan-dec 2018
Nettoomsättning 8 056 10 028   36 105 33 396
Förändring av lager av färdiga varor 780 -1 026   1 098 -562
Aktiverat arbete för egen räkning 1112 884   3 477 4 429
Övriga rörelseintäkter 25 9   116 197
Summa 9 973 9 895   40 796 37 460
Rörelsekostnader          
Råvaror och förnödenheter -1 442 -814   -4 479 -4 714
Övriga externa kostnader -1 870 -3 010   -7 925 -12 323
Personalkostnader -4 511 -4 754   -15 803 -16 343
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -1 218 -221   -5 089 -1 181
Övriga rörelsekostnader -55 -   - -
Rörelseresultat 877 1 096   7 500 2 899
Finansnetto -273 -42   -624 -106
Resultat före skatt 604 1 054   6 876 2 793
Skatt på årets resultat 30 53   30 68
Periodens resultat 634 1 107   6 906 2 861
           
Resultat per aktie, SEK 0,01 0,02   0,10 0,04

 

Skattemässigt underskott per 2018-12-31 uppgick till 116 miljoner kronor (119). För mer information se not 14 i ÅR 2018.

VD har ordet

Försäljningsutveckling

Fjärde kvartalet inleddes starkt med en omsättningstillväxt på nästan 60 % för oktober månad. Härefter minskade försäljningen, huvudsakligen relaterat till två av våra största marknader, Holland och Tyskland. Nettoomsättningen minskade och uppgick till 8,1 MSEK (10,0). Rörelseresultatet var positivt och uppgick till 0,9 MSEK (1,1).

Under helåret 2019 ökade nettoomsättningen med 8 % jämfört med 2018, nettoomsättningen hamnade på 36,1 MSEK (33,4). Rörelseresultatet förbättrades avsevärt mot föregående år och uppgick till 7,5 (2,9) MSEK. Kassaflödet var positivt med ett överskott på 1,62 MSEK. Rörelsemarginalen förbättrades från 8,7 % till 20,8 %, vilket är ett resultat av den ökade försäljningen och även effektivisering i produktionen. 

Försäljningsutvecklingen 2019 har varit positiv på majoriteten av våra marknader. Sammantaget ökade försäljningen till den europeiska och nordamerikanska marknaden. Glycosorb®-ABO har nu sålts till fler än 190 transplantationscentra i 28 länder. Bäst utveckling under året har vi haft i Österrike, Danmark, Spanien, Tyskland, Frankrike och Mexiko. Under året tillkom 14 nya centra (varav elva i Indien och ett i Mexiko) och ett nytt land, HongKong. 

USA-marknaden

För ett antal år sedan undersökte vi möjligheten att genomföra en studie för Glycosorb på den amerikanska marknaden. Eftersom landet samtidigt valde att satsa på ett så kallat "kidney paired exchange-program" (KEP) stängdes denna möjlighet. Åren har gått och intresset för vår produkt har åter ökat, då det blivit uppenbart att ett KEP-program bland annat skapar problem för patienter och donatorer med vissa blodgrupper. Denna insikt, i kombination med nya mål att bland annat dubbla antalet njurtransplantationer kommande decennium för att möta de accelererande kostnaderna för dialys, innebär att USA-marknaden ånyo är intressant för oss. Diskussioner förs med amerikanska centra för en mindre studie. 

Nya produkter

Som tidigare kommunicerats förväntas UBP registreras under det första kvartalet 2020. Vi avser därefter att initialt lansera produkten till kunder i egen regi. Därefter undersöker vi möjligheten att lansera UBP i större skala tillsammans med partners. Marknaden för UBP värderas till 1 miljard kronor. Gällande Reumatoid artrit (RA) kommer vi under det första halvåret 2020 genomföra förbedelser inför biokompatibilitetsstudier som planeras påbörjas i det tredje kvartalet. Om resultaten är positiva tas då beslut om studier på människa. 

Finansiering

Efter periodens utgång genomfördes en riktad emission till ett fåtal institutionella fonder och investerare. Vi tillfördes därmed 40 miljoner kronor före emissions- och transaktionskostnader, vilket är den största kapitalanskaffningen i bolagets historia. Likviden kommer att användas inom ett flertal områden:

 • Eventuell start av studie för att göra Glycosorb tillgänglig på USA-marknaden
 • Förstärkning av organisationen 
 • Ökad marknadsnärvaro på etablerade och nya marknader 
 • Ökad support för våra distributörer i Mexiko och Indien
 • Lansering av UBP-produkten 
 • Driva och påskynda pågående utvecklingsprojekt, primärt inom reumatoid artrit

Sammanfattning

Med den riktade emissionen i ryggen har vi nu en solid finansiell ställning som ger oss de bästa förutsättningarna. Detta tillsammans med den stundande produktlanseringen, gör att vi ser fram emot 2020 med stor tillförsikt. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka våra kunder, medarbetare och investerare för ett bra år.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 2020-01-15: Bolaget genomför en riktad nyemission och emitterar som mest 4 miljoner B-aktier till teckningskursen 10,00 SEK per aktie.

 • 2020-01-28: Bolaget meddelade att den tidigare pressmeddelade riktade emissionen är fulltecknad och inbetald. 

BOKSLUTSKOMMUNIKÉN FÖR JANUARI-SEPTEMBER 2019 I SIN HELHET ÅTERFINNS BIFOGAD

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Glycorex Transplantation AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 08:00 CET. 

Kontakt:

Johan Nilsson, VD, [email protected], 046-286 52 30


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530