Bokslutskommuniké januari-december 2017

Oktober - december 2017 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 7,2 miljoner kronor (9,9)
 • Rörelseresultat före avskrivningar: 0,6 miljoner kronor (1,7)
 • Rörelseresultat: -14,2* miljoner kronor (1,0)
 • Periodens resultat: -14,2* miljoner kronor (1,0)
 • Resultat per aktie: -0,21 kronor (0,01)
 • Bolaget inledde i december ett samarbete med en större österrikisk blodbank för klinisk utvärdering av UBP-produkten.
 • Den minskade omsättningen är huvudsakligen relaterad till Tyskland och Holland, som tillsammans omsatte 2,1 MSEK mindre än under samma period 2016.
 • Försäljningen utvecklades positivt i framförallt Indien, Danmark och Frankrike.  
 • En första beställning från bolagets distributör i Qatar inkom under kvartalet. Ytterligare två kunder i Europa tillkom, varav ett nytt tyskt pediatriskt njurtransplantationscentrum och ett nytt njurtransplantationscentrum i Frankrike.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för 2017

*inklusive nedskrivning av goodwill med 14,2 MSEK (0 MSEK) samt planenlig avskrivning med 0,5 MSEK (0,5 MSEK) på aktiverade utvecklingsutgifter och patent. Se ytterligare information på sid 3. 

Januari - december 2017 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 29,6 miljoner kronor (33,5)
 • Rörelseresultat före avskrivningar: 1,0 miljoner kronor (3,8)
 • Rörelseresultat: -15,8 miljoner kronor (1,3)
 • Periodens resultat: -15,9 miljoner kronor (1,2)
 • Resultat per aktie: -0,24 kronor (0,02)

 

Fjärde kvartalet

 

Helår

Belopp TSEK 

okt-dec 2017 

okt-dec 2016 

 

jan-dec 2017 

jan-dec 2016 

Nettoomsättning 

7 157 

  9 890 

 

29 561 

33 469 

Förändring av lager av färdiga varor 

502 

-170 

 

262 

210 

Aktiverat arbete för egen räkning 

1 590 

1 417 

 

5 451 

5 631 

Övriga rörelseintäkter 

42 

282 

 

38 

299 

Rörelseintäkter 

9 291 

11 419 

 

35 312 

39 609 

Rörelsekostnader 

-8 665 

-9 762 

 

-34 324 

-35 831 

Av- och nedskrivningar  

-14 829 

-637 

 

-16 742 

-2 515 

Övriga rörelsekostnader 

-

-

 

-22 

-

Rörelseresultat 

-14 203 

1 020 

 

-15 776 

1 263 

Finansnetto 

-16 

-89 

 

-102 

-112 

Resultat före skatt 

-14 219 

931 

 

-15 878 

1 151 

Skatt 

27 

28 

 

27 

28 

Periodens resultat 

-14 192 

959 

 

-15 851 

1 179 

 

 

 

 

 

 

Resultat per aktie i SEK, genomsnitt

-0,21 

0,01 

 

-0,24 

0,02 

VD har ordet

Försäljningsutveckling

Försäljningen under 2017 uppnådde inte våra förväntningar och minskade totalt med 3,9 MSEK (-11,7 %). Som en konsekvens av att försäljningen 2017 utvecklats svagare än vad som förväntades har styrelsen beslutat att skriva ned resterande Goodwill med 14,2 MSEK. Den minskade omsättningen är huvudsakligen relaterad till Tyskland och Holland, som tillsammans omsatte 5,1 MSEK mindre än under 2016. Under året utvecklades försäljningen däremot positivt på majoriteten av våra marknader. Bäst försäljningsutveckling hade vi i Sverige, Spanien, Danmark och Indien, marknader till vilka vi under 2017 även hade försäljningsrekord i.

Marknadsutveckling

Under året genomfördes en omfattande marknadsanalys, vilken genomgående visade att våra kunder har stort förtroende för bolaget och våra produkter. Undersökningen visar dock på strukturella förändringar på den tyska transplantationsmarknaden som föranlett en stagnation och nedgång i antalet njurtransplantationer från levande givare i Tyskland.
I linje med vår marknadsstrategi, för att jämna ut de fluktuationer som uppstår på våra etablerade marknader, marknadsför vi produkten intensivt även för andra indikationer (hjärt-, lever-, lung- och stamcellstransplantationer). Vi har noterat ett ökat intresse i USA och Europa för pediatriska hjärttransplantationer efter det att GOSH i London publicerade sina erfarenheter av att genomföra blodgruppsinkompatibla hjärttransplantationer med Glycosorb®-ABO inkorporerad i hjärt-lungmaskinsystemet. 
Blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer från vuxna levande givare utgör av förklarliga skäl fortsatt majoriteten av utförda transplantationer med Glycosorb®-ABO, men i exempelvis Indien var drygt 20 % av de transplanterade patienterna 2017 blodgruppsinkompatibla levertransplantationer.
Under året genomförde ett levercentrum i Singapore framgångsrikt sin första levertransplantation med Glycosorb®-ABO. Sjukhuset som genomförde transplantationen tar emot patienter från olika delar av Sydostasien och är ett större levertransplantationscentrum i området.
I Tyskland, ser vi ett ökat intresse inom pediatriska transplantationer. Under året tillkom två nya pediatriska tyska njurtransplantationscentrum.
Glycosorb®-ABO användes dessutom på ett av våra större tyska centrum, för att i tre fall preventivt avlägsna blodgruppsantikroppar hos patienter före transplantation från avliden givare.

Vår marknadsstrategi är också att vidare etablera oss på nya marknader.
En för bolaget högt prioriterad marknad är Mexiko, där det årligen genomförs upp mot 2 000 njurtransplantationer från levande givare (lika många som i Västeuropa).  
Sjukhus i Mexiko har under fjärde kvartalet tagit fram färdiga behandlingsprotokoll och ett arbete är initierat för att komma igång med de första patientbehandlingarna. Tillsammans med vår distributör arbetar vi med att få en så bra geografisk spridning som möjligt.
Under året etablerade vi ett samarbete med en distributör i Qatar, som sedermera lagt en första order. Bolaget har också sedan en tid tillbaka ett samarbete med en distributör i Kuwait.

Utvecklingsprojekt

Under tredje och fjärde kvartalet etablerade vi samarbete med en amerikansk och en österrikisk blodbank för klinisk testning av UBP-produkten. De första testerna har uppvisat goda resultat. Testerna upprepas nu för att fastställa resultaten.
Efter periodens utgång blev den sista biokompatibilitetsstudien godkänd. Samtliga biokompatibilitetsstudier av produkten är således genomförda, samtliga med godkända och utmärkta resultat. Bolaget planerar nu för att registrera produkten inom EU.

Vi har tagit fram en produkt avsedd att användas för behandling inom området Myasthenia gravis som har givit goda resultat i de utvärderingar som vi hittills har genomfört. Vi utvecklar nu fullskaliga kolonner, som kommer att valideras (funktion och säkerhet). Faller detta väl ut kommer kolonnen att registreras för klinisk användning primärt inom EU.  

Mot bakgrund av ovan ser jag positivt på bolagets framtida utveckling.

Koncernen - Fjärde kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 7,2 MSEK (9,9 MSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -14,2 MSEK (1,0 MSEK).
 • Försäljningen ökade framförallt i Australien, Frankrike, Tyskland och Österrike och minskade till Holland, England och Tjeckien.
 • Den europeiska marknaden är fortfarande Bolagets huvudmarknad, som under perioden utgjorde cirka 73 % (75 %) av antalet försålda enheter. 

Koncernen - 1 januari - 31 december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 29,6 MSEK (33,5 MSEK)
 • Den lägre omsättningen under året beror på att försäljningen framförallt till Bolagets två största marknader Tyskland och Holland minskat med 5,1 MSEK jämfört med 2016.
 • Rörelseresultat före avskrivningar blev 1,0 MSEK (3,8 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till -15,8 MSEK (1,3 MSEK) inkluderat nedskrivning av goodwill med -14,2 MSEK (-0 MSEK) samt planenlig avskrivning med -1,8 MSEK (-1,8 MSEK) på aktiverade utvecklingsutgifter och patent. Resultat efter finansiella poster blev -15,9 MSEK (1,2 MSEK)
 • Årets resultat blev -15,9 MSEK (1,2 MSEK) vilket ger ett resultat per aktie om - 0,24 SEK (0,02 SEK).
 • Bolaget har under fjärde kvartalet beslutat att skriva ner resterande goodwill med 14,2 MSEK baserat på beräknat nyttjandevärde. Goodwill om 35,4 MSEK uppkom vid förvärvet av Glycoprobe i januari 2008 (se Årsredovisning 2008) och skrevs ner med 21,2 MSEK i samband med bokslutet 2011. Årets nedskrivning är en konsekvens av att försäljningsutvecklingen 2017 utvecklats svagare än vad som förväntades, primärt mot bakgrund av den negativa försäljningsutvecklingen i Tyskland, Bolagets klart största marknad, samt mot de förseningar bolaget haft på den mexikanska marknaden. Vid nedskrivningsprövningen har ej heller några effekter av den produktutveckling som bolaget bedriver tagits med.
 • Rörelsekostnaderna inklusive avskrivningar, exklusive förändring av lager av färdiga varor, uppgick till -51,1 MSEK (-38,3 MSEK) inkluderat nedskrivning av goodwill med -14,2 MSEK (0 MSEK).
 • Årets kassaflöde blev -1,3 MSEK (-1,9 MSEK). Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 5,5 MSEK (5,6 MSEK) varav 1,7 MSEK (1,5 MSEK) avräknas mot erhållet bidrag från Vinnova. Investeringarna utgör aktivering av utgifter för utveckling av UBP och övrig produktutveckling (se Utveckling av nya produkter sidan 5). Investeringar i materiella anläggningtillgångar uppgick till 0,0 MSEK (0,9 MSEK) varav 0,0 MSEK (0,4 MSEK) avräknas mot erhållet bidrag från Vinnova.

Likviditet och finansiering

 • Koncernens likvida medel inklusive kortfristig placering var vid utgången av perioden 8,6 MSEK (10,0 MSEK vid årets början).
 • Det egna kapitalet uppgick till 45,7 MSEK (61,5 MSEK), vilket motsvarar 0,69 SEK (0,93 SEK) per aktie. Koncernens soliditet var vid periodens utgång 83,5 % (86,6 %).

Moderbolaget - 1 januari - 31 december 2017

 • Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 29,6 MSEK (33,5 MSEK).
 • Rörelseresultat före avskrivningar blev -0,7 MSEK (1,7 MSEK). Resultat efter finansiella poster blev -19,4 MSEK (0,0 MSEK) inkluderat nedskrivning av aktier i dotterbolag med -16,9 MSEK (-0,0 MSEK) samt planenlig avskrivning med -1,5 MSEK (-1,5 MSEK) på aktiverade utvecklingsutgifter och patent.
 • Resultatet per aktie blev -0,28 SEK (0,02 SEK). Soliditeten uppgick till 87,8 % (90,4 %).
 • Rörelsekostnaderna inklusive avskrivningar, exklusive förändring av lager av färdiga varor, uppgick till -37,4 MSEK (-38,5 MSEK).
 • Årets kassaflöde blev -1,2 MSEK (-1,9 MSEK). Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 5,2 MSEK (4,6 MSEK) varav 1,7 MSEK (1,5 MSEK) avräknas mot erhållet bidrag från Vinnova. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 MSEK (0,9 MSEK) varav 0,0 MSEK (0,4 MSEK) avräknas mot erhållet bidrag från Vinnova. Likviditeten inklusive kortfristig placering uppgick till 8,6 MSEK (9,9 MSEK) vid periodens slut.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för 2017.

Personal

Medelantalet anställda uppgick till 13 (14) i moderbolaget och i koncernen 23 (25).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Equity, meddelar att samtliga biokompatibilitetsstudier av UBP-produkten är genomförda, samtliga med godkända och utmärkta resultat.

Se pressmeddelande: https://mb.cision.com/Main/15286/2424515/773365.pdf

Nya produkter och marknader

 • Marknadsstrategin att expandera på nya geografiska marknader och nya användningsområden fortsätter enligt plan.
 • Under slutet av 2015 beviljades Bolaget medel om 4,3 miljoner kronor av Vinnova under två år för att utveckla produkter för specifik behandling av Myasthenia gravis patienter. Myasthenia gravis (MG) är en autoimmun sjukdom för vilken det idag inte finns en specifik och effektiv behandling. Det finns därför ett stort behov av att ta fram den typ av produkt som Bolaget utvecklar. Totalt under perioden januari till december 2017 har Bolaget investerat 3,3 miljoner kronor i projektet samt avräknat 1,65 miljoner kronor av erhållet bidrag från Vinnova vilket innebär att 1,65 miljoner kronor har aktiverats.  
 • Bolaget har tagit fram en produkt avsedd att användas för behandling inom området Myasthenia gravis som har givit goda resultat i de utvärderingar som Bolaget hittills har genomfört. Bolaget utvecklar nu fullskaliga kolonner, vilka kommer att valideras (funktion och säkerhet). Faller detta väl ut kommer kolonnen att registreras för klinisk användning primärt inom EU.   
 • Det helägda dotterbolaget, Glycorex UBP AB har utvecklat produkter att användas inom universella blodprodukter (UBP). Under tredje och fjärde kvartalet etablerade Bolaget samarbete med en amerikansk och en österrikisk blodbank för klinisk testning av UBP-produkten. De första testerna har uppvisat goda resultat. Testerna upprepas nu för att fastställa resultaten.
  Efter periodens utgång blev den sista biokompatibilitetsstudien godkänd. Samtliga biokompatibilitetsstudier av produkten är således genomförda, samtliga med godkända och utmärkta resultat.
  Bolaget planerar nu för att registrera produkten inom EU. 
  Marknadspotentialen för denna produkt beskrivs i Årsredovisningen 2016 sidan 19. Bolaget beviljades under fjärde kvartalet 2016 ett nytt patent, som kan användas för kompletterande produkter inom detta område.
 • I USA använder man sig vid njurtransplantationer från levande givare i ökande omfattning av så kallade 'multiple donor chains', där blodgruppsinkompatibla par matchas mot andra givare och mottagare. Detta medför att antalet blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer är relativt få. Bolaget har noterat ett ökat intresse från amerikanska hjärttransplantationscentra för Glycosorb®-ABO.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget är beroende av de resurser som allokeras till transplantationsverksamheten och hur befintliga ersättningssystem ändras. Påverkan på dessa får betydelse för försäljningen.
I Glycorex Transplantations årsredovisning 2016 redovisas de olika risker koncernen är utsatt för, bland annat av konkurrerande produkter. Ett svenskt bolag har nyligen aviserat att man avser påbörja studier med en produkt (ett enzym), som bryter ner samtliga immunoglobuliner (IgG) till mindre beståndsdelar i kroppen, men produkten bryter inte ner immunoglobuliner av typen IgM. Noteras bör att även immunoglobuliner av typen IgM är viktiga att reducera i samband med blodgruppsinkompatibla transplantationer. Flera publikationer har visat att immunoglobuliner av IgM är den viktigaste orsaken till avstötning efter blodgruppsinkompatibla transplantationer. Glycosorb®-ABO addresserar både IgG och IgM.
Några övriga generella förändringar i den allmänna riskbilden har inte identifierats. 

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående bolag utanför koncernen under perioden.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen, med undantag för de nya eller omarbetade standarder och uttalande från IASB som antagits av EU för tillämpning från och med den 1 januari 2017. Redovisningsprinciperna beskrivs i årsredovisningen för 2016 på sidorna 40-43. De nya eller omarbetade standarder och uttalanden som trätt i kraft sedan de 1 januari 2017 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter. Moderbolagets redovisning är upprättad enligt årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Ett antal nya standarder, ändringar och tolkningar av standarder tillämpas från den 1 januari 2018. I den utsträckning förväntade effekter på de finansiella rapporterna inte beskrivs nedan, har Glycorex gjort bedömningen att de inte kommer att ha någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter.

IFRS 9 Finansiella instrument, trädde i kraft den 1 januari 2018 och ersatte IAS 39. Utvärderingen av IFRS 9 har medfört att företaget bedömer att de nya reglerna för klassificering och värdering inte kommer att väsentligt påverka koncernens finansiella ställning vid övergångstidpunkten. Regelverket kommer inte att innebära någon väsentlig förändring vad gäller värdering av de finansiella instrument som återfinns i koncernens balansräkning vid övergången. IFRS 9 introducerar en ny värderingsgrund för nedskrivningar, vilken bygger på förväntade framtida kreditförluster, redan innan det finns objektiva bevis på förlusthändelse. Kreditförluster har historiskt sett varit låga och den framåtriktade bedömningen är att kreditrisken är fortsatt låg, varför den ändrade värderingsgrunden inte förväntas leda till några väsentliga effekter på koncernens finansiella ställning. En utvärdering pågår avseende eventuell information som kan krävas för att uppfylla upplysningskraven i den reviderade IFRS 7.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, trädde i kraft den 1 januari 2018 och ersatte samtliga tidigare utgivna standarder och tolkningsuttalanden som hanterat intäkter med en samlad modell för intäktsredovisning. Koncernen har valt att tillämpa standarden retroaktivt, vilket innebär att även jämförelseåret 2017 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 15. Baserat på en detaljerad genomgång av kontrakt enligt femstegsmodellen i IFRS 15 är bedömningen att det inte föreligger några väsentliga skillnader mellan dagens tillämpade redovisningsprinciper och principerna i IFRS 15. Redovisningen enligt nuvarande principer avseende företagets produkt överensstämmer väl med principerna i IFRS 15, som utgår från att en intäkt redovisas när kontrollen över en produkt övergått till kunden. Koncernen har också analyserat hantering av returer och rabatter och konstaterat att nuvarande principer är förenliga med IFRS 15. Vid returer återförs tidigare redovisade intäkter och istället redovisas beloppet som skuld till kund. Vid kvartalsbokslut görs också en uppskattning av förväntade returer. Returpolicyn medför en viss osäkerhet vad gäller intäktsredovisningen men beloppen är inte materiella. Arbete pågår med utformning av tillkommande upplysningar i enlighet med IFRS 15.

IFRS 16 Leasingavtal, den nya leasingstandarden träder i kraft den 1 januari 2019 och ersätter IAS 17. Den nya standarden kommer att påverka koncernen. Den nya standarden skiljer sig väsentligt från nuvarande IAS 17. IFRS 16 kräver att tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingavtal, med undantag för korta avtal eller avtal med avseende tillgångar med låga värden, redovisas i balansräkningen som finansiella leasingavtal. Detta förväntas medföra att flertalet av koncernens nuvarande operationella leasingavtal ska redovisas i balansräkningen fr o m 2019. Arbetet med att analysera effekterna på koncernens finansiella rapporter vid tillämpningen av IFRS 16 har påbörjats. Information om samtliga leasingavtal sammanställs som underlag för beräkningar i samband med övergång till IFRS 16. I det här skedet kan koncernen inte kvantifiera de nya reglernas inverkan på koncernens finansiella rapporter. De avtal som berörs är främst hyresavtal för lokaler och fordon. De upplysningar som lämnas i not 6 i årsredovisningen för 2016 om operationella leasingavtal ger en indikation på typen och omfattningen av nuvarande avtal. Koncernen har ännu inte bestämt om vilken övergångsbestämmelse som ska tillämpas, full retroaktiv tillämpning eller partiell retroaktiv tillämpning. Standarden kommer inte att förtidstillämpas.

Alternativa nyckeltal

ESMA (European Securities and Markets Authority) riktlinjer för alternativa nyckeltal gäller från 2016. Glycorex Transplantation AB redovisar finansiella definitioner och avstämning av alternativa nyckeltal i denna bokslutskommuniké. Glycorex Transplantation AB redovisar alternativa nyckeltal då dessa ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets prestation.

Kort om Glycorex Transplantation AB

Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, produktion och försäljning framför allt inom området organtransplantation. Företagets huvudprodukt, Glycosorb®-ABO, möjliggör transplantationer över blodgruppsgränserna. Denna produkt har använts kliniskt sedan hösten 2001 och möjliggjort fler än 3000 blodgruppsinkompatibla transplantationer med utmärkta kliniska resultat. Bolaget utvecklar även produkter inom universell blodplasma och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.

Behandlingen med Glycosorb®-ABO är idag effektivare än för 10 år sedan. Produkten har kontinuerligt förbättrats och har visat sig vara säker även vid längre behandlingstid per behandling. Idag krävs därmed normalt 3 behandlingar jämfört med 7-10 behandlingar för 10 år sedan och nu kan även patienter med höga nivåer av anti-A/B antikroppar behandlas.

Produkten är en medicinteknisk produkt, en immunoadsorptionskolonn, som är baserad på principen biospecifik interaktion: I det här fallet binds de blodgruppsspecifika antikropparna i patientens blod till blodgruppsantigen i produkten. Produkten används vid en extrakorporal blodbehandling, det vill säga en blodbehandling som sker utanför kroppen. Produkten binder selektivt och reducerar den del av patientens antikroppar som skulle leda till avstötning vid en transplantation. Inga andra immunoglobuliner eller blodkomponenter påverkas och behandlingen har visat sig vara effektiv och samtidigt skonsam för patienten. Behandlingen möjliggör transplantationer oavsett blodgrupp hos givare-mottagare, vilket ökar möjligheterna för transplantationer från närstående levande givare, men även vid akuta transplantationer från avlidna givare.

Glycosorb®-ABO användes första gången 2001 vid Huddinge sjukhus. Fram till och med december 2017 har fler än 170 transplantationscentra i 25 länder behandlat fler än 3 000 patienter med sammantaget utmärkta resultat. Utanför Europa kan speciellt Indien, Mexiko, Turkiet och Kanada bedömas utgöra marknader med betydande potential. Kliniska resultat har presenterats i över 50 artiklar i transplantationstidskrifter och vid internationella/nationella transplantationskongresser.

Under det senaste året har kliniska 10-års uppföljningsdata publicerats. Resultaten visar att blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer med Glycosorb®-ABO ger minst lika bra resultat som blodgruppskompatibla transplantationer och klart bättre resultat än blodgruppskompatibla transplantationer från avlidna givare.

Se även artikel av H. Genberg, Dialäsen, 2015 och G. Tydén, G. Nordén, A.-R. Biglarnia och P. Björk, i Läkartidningen, september 2012.

All produktion sker i egen regi och bedöms kunna öka utan större kostnadsökningar. Försäljningen sker i egen regi och tillsammans med distributörer på utvalda marknader.

Hittills har i huvudsak blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer från närstående levande givare genomförts med produkten, men produkten används även vid blodgruppsinkompatibla lever-, hjärt-, lung-, bukspottkörtel- och benmärgstransplantationer.

Glycosorb®-ABO har även använts simultant med hjärt-lungmaskin, vilket är ett genombrott inom pediatrisk hjärttransplantation.

Produkten är godkänd för klinisk användning i Europa, Australien, Indien, Kanada, Mexiko, Turkiet, Singapore och Israel. Arbete pågår för registrering på fler marknader.

Glycorex Transplantation AB (publ) har sitt säte på Ideon i Lund och är noterat på NGM Equity sedan september 2001.

Kommande informationstillfällen

Årsredovisning 2017 offentliggörs                                   2018-04-27

Delårsrapport jan-mars                                                    2018-05-16   

Årsstämma                                                                      2018-05-30

Delårsrapport januari-juni                                                2018-08-29

Delårsrapport januari-september                                     2018-11-21

Bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets revisor.

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Lund den 27 februari 2018

Kontakt:

Johan Nilsson, VD, [email protected], 046-286 52 30

Årsredovisning, kvartalsrapporter och annan information om Glycorex Transplantation AB kan hämtas från bolagets hemsida www.glycorex.se

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Glycorex Transplantation AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018 kl. 08:00 CET.


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530