Bokslutskommuniké januari-december 2015

Oktober - december 2015 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 8,2 miljoner kronor (10,1)
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -1,6 miljoner kronor (1,7)
 • Rörelseresultat: -2,3 miljoner kronor (0,7)
 • Resultat efter skatt: -2,4 miljoner kronor (1,0)
 • Resultat per aktie: -0,04 kronor (0,02)
 • Bolaget genomforde under oktober och november 2015 en nyemission med foretrade for Bolagets aktieagare. Emissionen tecknades till 203 % och Bolaget tog således in hela det kapital på 8,6 miljoner kr som planerats.
 • Bolaget beviljades medel från Vinnova, upp till 4.3 MSEK under två år, för utveckling av en produkt för behandling av Myasthenia gravis.
 • Sju nya kunder tillkom under kvartalet och ett ökat intresse noterades i Frankrike, Spanien och Italien.
 • Den minskade omsattningen ar huvudsakligen relaterad till Holland och Danmark, som gjorde färre blodgruppsinkompatibla transplantationer.
 • Försäljningen ökade markant på den tyska, franska och spanska marknaden under fjärde kvartalet.
 • Initierad marknadsföring av Glycosorb®-ABO inom universell blodplasma primärt i Europa.
 • Omstruktureringar i Bolaget förväntas ge en besparing på personalkostnaderna med upp till 2,5 MSEK

Januari - december 2015 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 30,1 miljoner kronor (33,7)
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -4,3 miljoner kronor (0,1)
 • Rörelseresultat: -6,8 miljoner kronor (-3,8)
 • Resultat efter skatt: -6,9 miljoner kronor (-3,4)
 • Resultat per aktie: -0,11 kronor (-0,06)

VD har ordet

Under året ökade Bolaget sin försäljning i antal sålda enheter till exempelvis Frankrike (90 %), Tjeckien (36 %), Singapore (33 %), Österrike (19 %) och Tyskland (11 %).

Användningen av Glycosorb®-ABO på en del av sjukhusen har under 2015 ytterligare effektiviserats genom att genomföra simultan Dialys-/Glycosorb®-ABO-behandling. Detta sparar resurser för sjukhusen och implementeras nu mer och mer. Långsiktigt är denna nya behandling en stark konkurrensfördel för Bolaget, som innebär att vi kan erbjuda medicinskt säkra och effektiva lösningar vilka dessutom är kostnadseffektiva. Minskningen i antalet försålda enheter under året beror huvudsakligen på att det transplanterats färre blodgruppsinkompatibla patienter på tre för Bolaget etablerade marknader: Danmark, Holland och Australien.

Under fjärde kvartalet tillkom sju nya kunder, vilket innebär att totalt 18 nya kunder tillkom under året.

I oktober 2015 presenterades resultat på två olika kongresser avseende simultan behandling med hjärt/lungmaskin och Glycosorb®-ABO vid akuta transplantationer av hjärta och lunga. Denna behandlingsform användes i januari 2016 i praktiken för att behandla ett litet barn under transplantation av ett blodgruppsinkompatibelt hjärta. Behandlingen och transplantationen var framgångsrik med snabb återhämtning efter transplantationen. Detta öppnar upp för fler hjärttransplantationer med Bolagets produkter.

Marknaden för Glycosorb®-ABO har i stort sett varit obefintlig i Spanien och i Italien sedan finanskrisen. Vi har noterat ett förnyat intresse. Antalet njurtransplantationer från närstående, levande givare (LD njurtransplantationer) har ökat i Frankrike, Spanien och Italien under senare år. De är nu uppe i ett antal som motsvarar den volym som gjordes i Tyskland vid marknadsintroduktion av Glycosorb®-ABO där. Tyskland utvecklades därefter till bolagets enskilt största marknad, en marknad där ABO-inkompatibla njurtransplantationer nu utgör över 20 % av samtliga LD njurtransplantationer.

I Frankrike, Spanien och Italien utgör nu andelen LD njurtransplantationer cirka 15 % av det totala antalet njurtransplantationer i respektive land. Detta innebär att man har god potential att fortsatt öka antalet LD njurtransplantationer, vilket också gynnar en ökad användning av Glycosorb®-ABO. Globalt sett ligger LD njurtransplantationer på drygt 40 % av det totala antalet njurtransplantationer, i Europa ligger motsvarande siffra på ca 24 %.

I Mexiko inledde vi under året ett samarbete med en distributor, vilket vi ser som en betydande tillgång för att kunna intensifiera marknadsföringen och påskynda försäljningen av Glycosorb®-ABO där. Distributören inväntar nu ett slutligt tillstånd från myndigheten i Mexiko för rättigheten att importera Glycosorb®-ABO.

Under tredje kvartalet inledde vi ett samarbete med en distributor i Kuwait efter att ett statligt sjukhus uttryckt stort intresse for Glycosorb®-ABO. Under fjärde kvartalet erhöll distributören tillstand att salja produkten i landet. Distributören har för avsikt att inom kort paborja en offentlig upphandling med ett storre sjukhus. Om det faller val ut, ser vi detta som en inkorsport till andra narliggande lander.

Under fjärde kvartalet genomfördes en företrädesemission. Eftersom nyemissionen övertecknades kan vi nu gå vidare med att externt validera, registrera och därefter påbörja marknadsföring av våra produkter inom UBP-projektet.

Under perioden beviljades Bolaget medel från Vinnova på upp till 4,3 MSEK under två år för utveckling av en produkt för behandling av Myasthenia gravis. Bolaget har under december erhållit den första delutbetalningen om 1 MSEK. Vi ser mycket positivt på en utökning av den befintliga produktportföljen med produkter för behandling av blodgivarblod (UBP) - produkter som har en större försäljningspotential än dagens huvudprodukt Glycosorb®-ABO.

Bolaget har haft en genomgång av bolagsstrukturen och har med bakgrund av denna genomfört omstruktureringar i Bolaget som förväntas ge en besparing på personalkostnaderna med upp till 2,5 MSEK.

Lund den 19 februari 2016

Glycorex Transplantation AB (publ)

Leif Smeby                                                                          
Styrelseledamot

Kerstin Jakobsson
Styrelseordförande

Thomas Niklasson                                                            
Styrelseledamot

Kurt Nilsson
Styrelseledamot   

Johan Nilsson
Verkställande direktör

Kontakt:

Johan Nilsson, VD, [email protected], 046-286 52 30


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530