Beviljade medel från Vinnova

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Equity, meddelar att bolaget beviljats medel från Vinnova, totalt 4.3 MSEK under två år, för utveckling av en produkt för behandling av Myasthenia gravis.

Myasthenia gravis är en autoimmun sjukdom där över 80 % av patienterna bildar antikroppar (autoantikroppar) mot receptorer på muskelceller. Därmed störs nervsignalen till muskeln vilket ger nedsatt muskelfunktion. Det finns ingen botande behandling, en del patienter kan dock bli mer eller mindre symptomfria. Behandling ges med läkemedel, även plasmabyte används för att allmänt sänka antikroppsnivåerna. I Europa behandlas cirka 3.000 Myasthenia gravis patienter kroniskt med upprepade plasmabyten var och varannan månad. Plasmabyte är emellertid inte en specifik behandling för reduktion av autoantikroppar utan reducerar samtliga antikroppar och plasmakomponenter. Plasmabyte kan lindra symptomen men ger ofta biverkningar.

Bolaget har som mål att, i analogi med bolagets huvudprodukt Glycosorb®-ABO och där så är möjligt, utveckla produkter som specifikt eliminerar de antikroppar som behöver reduceras utan att påverka andra plasmakomponenter, för behandling av de autoimmuna sjukdomar där patienterna idag behandlas med upprepade plasmabyten. Avsikten med dessa nya produkter är uppnå en effektivare behandling med bättre symptomlindring och med färre sidoeffekter än dagens behandlingar. Marknadspotentialen för en sådan produkt för behandling av Myasthenia gravis bedöms vara minst lika stor som för Glycosorb®-ABO.

Denna information
Glycorex offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 13:50 den 10 december 2015.

10 december 2015

Kontakt: 
Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB 
e-mail: [email protected], telefon: 046-286 52 30

Om Glycorex Transplantation
Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 2000 njurtransplantationer och med utmärkta korttids- och långtidsresultat som presenterats i över 40 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i sjukvårdskostnader. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Malaysia, Singapore, Kanada och Australien.

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530