Gesynta Pharma rapporterar resultat från en explorativ klinisk studie av läkemedelskandidaten GS-248

Stockholm, 8:e september 2022 - Gesynta Pharma AB meddelar idag resultat från en explorativ klinisk fas II-studie av läkemedelskandidaten GS-248 i patienter med systemisk skleros. GS-248 tolererades väl, uppvisade en god säkerhetsprofil, och den studerade dosen resulterade i en kraftfull systemisk hämning av målenzymet mPGES-1. Däremot uppnåddes ingen signifikant effekt på patienternas symtom. Bolaget avser därför att fokusera det fortsatta utvecklingsprogrammet för GS-248 inom andra sjukdomsområden, inklusive endometrios, där behovet av förbättrade behandlingar är stort.

GS-248 har en unik verkningsmekanism med potential att hjälpa patienter med kroniska inflammatoriska sjukdomar. Detta sker genom en kraftig och selektiv hämning av enzymet mikrosomalt prostaglandin E-syntas-1 (mPGES-1). Den explorativa fas II-studien som nu slutförts syftade bland annat till att utvärdera säkerhetsprofilen för GS-248, förmågan att hämma mPGES-1 samt effekten på Raynaud-attacker och perifert blodflöde i patienter med systemisk skleros. Totalt inkluderades 69 patienter som erhöll 120 mg GS-248 eller placebo en gång om dagen i fyra veckor. Studien genomfördes vid kliniska center i fyra europeiska länder under ledning av professor Ariane Herrick, Division of Musculoskeletal and Dermatological Sciences vid University of Manchester.

Studieresultaten visar ingen signifikant symtomlindrande effekt av GS-248 jämfört med placebo i patienter med systemisk skleros. Däremot genererades för första gången övertygande patientdata som bekräftar läkemedelskandidatens gynnsamma tolerabilitets- och säkerhetsprofil, dess goda farmakokinetik samt unika förmåga att hämma mPGES-1 och därmed modifiera prostaglandinprofilen. Sammantaget stärker dessa data rationalen för fortsatt utveckling av läkemedelskandidaten inom andra kroniska inflammatoriska sjukdomar där enzymet mPGES-1 spelar en viktig roll.

Gesynta Pharma initierade förra året en omfattande utvärdering av läkemedelskandidaten i en preklinisk sjukdomsmodell för endometrios - en smärtsam inflammatorisk sjukdom som drabbar miljontals kvinnor och där behovet av effektiva icke-hormonella terapier är betydande. Det finns vetenskapligt stöd för att hämning av enzymet mPGES-1 har potential att lindra dessa patienters symtom. Resultaten från utvärderingen inom endometrios kommer att ligga till grund för den fortsatta kliniska utvecklingen av GS-248.

"Resultaten från denna fas II-studie befäster läkemedelskandidatens goda säkerhetsprofil och förmåga att hämma målenzymet mPGES-1 i patienter med en inflammatorisk sjukdom, men vi är förstås besvikna över att vi inte såg någon signifikant effekt av GS-248 på antalet Raynaud-attacker. Vi tackar alla patienter, läkare och forskningssköterskor som bidragit till denna väl genomförda studie som gett viktig kunskap. Nu ser vi fram emot att kunna använda de värdefulla resultaten från denna studie i vårt vidare arbete med GS-248 i andra sjukdomar med stora behov av förbättrade behandlingar, som till exempel endometrios", säger Patric Stenberg, vd för Gesynta Pharma.

För mer information, kontakta:

Patric Stenberg, verkställande direktör
Gesynta Pharma AB
Tel: + 46 (0)733 83 66 70
E-post: [email protected]

Om Gesynta

Prenumerera

Få löpande information från Gesynta via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterad