Flerie Invest AB offentliggör erbjudandehandling avseende uppköpserbjudande till aktieägarna i Xintela AB

Flerie Invest AB ("Flerie Invest") har idag offentliggjort en erbjudandehandling avseende det offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Xintela AB ("Xintela") som den 31 augusti 2022 lämnades enligt bestämmelserna om budplikt ("Erbjudandet"). Styrelsen för Xintela har den 31 augusti 2022 beslutat att rekommendera samtliga aktieägare att inte acceptera det erbjudna vederlaget om 0,373 kronor i Erbjudandet. Xintelas styrelses rekommendation återfinns i sin helhet i erbjudandehandlingen.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Pressmeddelandet får heller inte distribueras i något land där det förutsätts ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Erbjudandehandlingen och anmälningssedel avseende Erbjudandet finns tillgängligt på Hagberg Aneborns hemsida www.hagberganeborn.se och på Flerie Invests hemsida www.flerie.com. Erbjudandehandlingen kommer även skickas med vanlig post utan kostnad till de aktieägare i Xintela som begär det hos Flerie Invest och som uppger sin postadress.

Acceptfristen för Erbjudandet löper från och med den 5 september 2022 till och med den 26 september 2022. Acceptfristen kan komma att förlängas. Utbetalningen av vederlag beräknas påbörjas den 3 oktober 2022.

Rådgivare
Setterwalls Advokatbyrå AB agerar juridisk rådgivare till Flerie Invest i samband med Erbjudandet.

Emissionsinstitut
Hagberg Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

Stockholm den 2 september 2022
Flerie Invest AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Eldered, President eller Cecilia Scheele, CFO
Båda kontaktas på [email protected] eller tfn. 076-131 0127

Flerie Invest offentliggör denna information i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för publicering den 2 september 2022 klockan 12:00 (CET).

Om Flerie Invest
Flerie Invest är en aktiv och långsiktig global investerare i bioteknik och läkemedel baserad i Stockholm och London och förvaltar en portfölj med cirka 30 företag i Europa, Israel och USA. Fokus ligger på att göra det möjligt för banbrytande organisationer som är verksamma inom läkemedelsutveckling och tjänster att lyckas genom att förse dem med resurser och expertis.

Portföljen omfattar ett brett spektrum av områden, som immunonkologi, metabola sjukdomar och organisationer för utveckling och tillverkning av biologiska läkemedel, med potential att ha en betydande inverkan på hälsa och välbefinnande. Flerie Invest grundades 2010 av Thomas Eldered, som också var med och grundade och byggde upp Recipharm till att bli en av världens fem största kontraktstillverkare av läkemedel.

För mer information, besök www.flerie.com

Viktig information
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Flerie Invest kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution.


Om Flerie Invest

Prenumerera

Få löpande information från Flerie Invest via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat