Flerie Invest AB meddelar utfall av budpliktsbudet på Xintela AB

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Pressmeddelandet får heller inte distribueras i något land där det förutsätts ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Flerie Invest AB, org. nr 556856-6615 ("Flerie Invest") lämnade den 31 augusti 2022 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Xintela AB, org.nr 556780-3480 ("Xintela") enligt reglerna om budplikt ("Erbjudandet"). Priset i Erbjudandet uppgick till 0,373 kronor per aktie. Acceptperioden för Erbjudandet inleddes den 5 september 2022 och löpte ut den 26 september 2022. Flerie Invest har beslutat att inte förlänga acceptperioden.

När Erbjudandet lämnades innehade Flerie Invest totalt 104 606 962 aktier i Xintela, motsvarande cirka 34,01 procent av antalet aktier och röster i Xintela.

Fram till och med den 26 september 2022 hade 20 639 914 aktier lämnats in i Erbjudandet, motsvarande cirka 6,71 procent av antalet aktier och röster i Xintela. Flerie Invest innehar därmed totalt 125 246 876 aktier i Xintela, motsvarande cirka 40,72 procent av aktierna och rösterna i Xintela.

Utbetalning av vederlag till de aktieägare som har accepterat Erbjudandet förväntas påbörjas den 3 oktober 2022.

Flerie Invest har inte förvärvat några aktier utanför Erbjudandet. Erbjudandet var inte föremål för några fullföljande- eller finansieringsvillkor. Acceptfristen har inte förlängts och Erbjudandet är således avslutat. Flerie Invest innehar inte några teckningsoptioner eller konvertibler i Xintela eller några andra finansiella instrument som innebär en finansiell exponering som är jämförbar med innehav av aktier i Xintela.

Rådgivare

Setterwalls Advokatbyrå AB agerar juridisk rådgivare till Flerie Invest i samband med Erbjudandet.

Emissionsinstitut

Hagberg Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. 

Stockholm den 27 september 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Eldered, President eller Cecilia Scheele, CFO

Båda kontaktas på [email protected] eller tfn. 076-131 0127

Flerie Invest offentliggör denna information i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för publicering den 27 september 2022 klockan 08:00 (CET).

Om Flerie Invest

Flerie Invest är en aktiv och långsiktig global investerare i bioteknik och läkemedel baserad i Stockholm och London och förvaltar en portfölj med cirka 30 företag i Europa, Israel och USA. Fokus ligger på att göra det möjligt för banbrytande organisationer som är verksamma inom läkemedelsutveckling och tjänster att lyckas genom att förse dem med resurser och expertis.

Portföljen omfattar ett brett spektrum av områden, som immunonkologi, metabola sjukdomar och organisationer för utveckling och tillverkning av biologiska läkemedel, med potential att ha en betydande inverkan på hälsa och välbefinnande. Flerie Invest grundades 2010 av Thomas Eldered, som också var med och grundade och byggde upp Recipharm till att bli en av världens fem största kontraktstillverkare av läkemedel.

För mer information, besök www.flerie.com.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Flerie Invest kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution.


Om Flerie Invest

Prenumerera

Få löpande information från Flerie Invest via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat