Flerie Invest AB meddelar utfall av budpliktsbudet på Lipum AB (publ)

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS TILL ELLER INOM AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. PRESSMEDDELANDET FÅR HELLER INTE DISTRIBUERAS I NÅGOT LAND DÄR DET FÖRUTSÄTTS YTTERLIGARE DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Flerie Invest AB, org.nr 556856-6615 ("Flerie") lämnade den 6 mars 2024 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavaren i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 ("Erbjudandet" respektive "Lipum") enligt reglerna om budplikt i Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar antagna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning utgivna 1 januari 2024 ("Takeover-reglerna"). Priset i Erbjudandet uppgick till 6,60 kronor per aktie och 2 000 000 kronor för konvertibeln ("Konvertibeln"). Acceptperioden för Erbjudandet inleddes den 7 mars 2024 och löpte ut den 4 april 2024. Flerie har beslutat att inte förlänga acceptperioden.

När Erbjudandet lämnades innehade Flerie totalt 2 981 553 aktier i Lipum, motsvarande cirka 32,01 procent av antalet aktier och röster i Lipum.

Fram till och med den 4 april 2024 hade 113 892 aktier lämnats in i Erbjudandet, motsvarande cirka 1,22 procent av antalet aktier och röster i Lipum. Flerie innehar därmed totalt 3 095 445 aktier i Lipum, motsvarande cirka 33,23 procent av aktierna och rösterna i Lipum. Även innehavaren av Konvertibeln har accepterat Erbjudandet.

Utbetalning av vederlag till de aktieägare och konvertibelinnehavaren som har accepterat Erbjudandet förväntas påbörjas den 11 april 2024.

Flerie har inte förvärvat några aktier utanför Erbjudandet. Erbjudandet villkorades av att samtliga för Erbjudandet erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från Inspektionen for strategiska produkter ("ISP") enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen"), erhållits. Flerie erhöll den 28 mars 2024 beslut från ISP om att anmälan avseende budpliktsbudet enligt FDI-lagen lämnas utan åtgärd. Erbjudandet var inte föremål för några övriga fullföljande- eller finansieringsvillkor. Acceptfristen har inte förlängts och Erbjudandet är således avslutat. Utöver Konvertibeln som lämnades in i Erbjudandet innehar Flerie inte några teckningsoptioner eller konvertibler i Lipum eller några andra finansiella instrument som innebär en finansiell exponering som är jämförbar med innehav av aktier i Lipum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ted Fjällman, VD eller Cecilia Scheele, CFO

Båda kontaktas på [email protected], 076 131 0127

Flerie offentliggör denna information i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för publicering den 4 april 2024 klockan 17:00 (CEST).

Om Flerie

Flerie är en aktiv långsiktig global bioteknik- och läkemedelsinvesterare baserad i Stockholm och London som förvaltar en portfölj med över 30 investeringar i Europa, Israel och USA. Fleries långsiktiga strategi, operativ expertis och nätverk gör det möjligt för banbrytande teknologier inom läkemedelsutveckling och relaterade tjänster att nå patienter och marknaden. Flerie grundades 2011 av Thomas Eldered, som medgrundade och byggde upp Recipharm till att bli en av världens fem främsta kontraktstillverkare av läkemedel. För mer information, besök www.flerie.com.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Flerie kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution.


Om Flerie Invest

Prenumerera

Få löpande information från Flerie Invest via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat