REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i Fleming Properties AB

Extra bolagsstämman i Fleming Properties AB ("Bolaget") hölls idag den 27 maj 2024 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Ändring av bolagsordningen
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital från lägst 50 000 euro och högst 120 000 euro till lägst 175 000 euro och högst 700 000 euro, och gränserna för antal aktier ändras från lägst 5 000 000 stycken och högst 12 000 000 stycken till lägst 17 500 000 stycken och högst 70 000 000 stycken.

Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att uppdatera avstämningsförbehållet med anledning av förändringar i lag, samt vissa mindre språkliga justeringar av bolagsordningen.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier att betalas kontant eller genom kvittning. Beslut med stöd av bemyndigandet ska kunna ske med högst det sammanlagda antal aktier som kan ges ut utan ändring av den vid var tid antagna bolagsordning. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital för att möjliggöra vidare utveckling av Bolagets verksamhet.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.

Övrigt
Colony Real Estate Sweden Holding AB ("Colony"), vars aktieägande i Bolaget motsvarar cirka 22,12 procent av rösterna, har i syfte att upprätthålla tidigare beviljats undantag från budplikt av Aktiemarknadsnämnden ej deltagit i besluten vid den extra bolagsstämman.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.flemingproperties.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
John Malmström, verkställande direktör, Fleming Properties AB
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84
[email protected]

Fleming Properties AB i korthet
Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger ett kontorskvarter i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav ca 90 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.


Om Fleming Properties

Webbplats
www.flemingproperties.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn FLMNG ISIN-kod SE0013042561

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]