Om Fleming Properties

Fleming Properties AB

Organisationsnummer 559207-9544
Bransch Fastigheter

Fleming Properties AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger en fastighetsportfölj i Helsingfors, Finland. Bolaget registrerades 2019-06-03 och dess verksamhet är att äga, utveckla och förvalta fastigheter

Styrelse & Ledning

Ledning

John Malmström CEO
Ingeborg Magnusson Investor relations
Johan Ahlström

Styrelse

Thomas Lindström Chairman of the board
Erica Magnergård
Henrik Schmidt Styrelseledamot
Karl Runeberg Styrelseledamot

Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR FLEMING PROPERTIES AB

Org.nr 559207-9544

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Fleming Properties AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§3 Verksamhet

Bolaget ska förvalta fast och lös egendom eller förvalta bolag som direkt eller indirekt äger fast eller lös egendom och upphämta finansiering för sin verksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 175 000 euro och högst 700 000 euro. Antalet aktier ska vara lägst 17 500 000 stycken och högst 70 000 000 stycken. Bolaget ska ha sin redovisningsvaluta i euro.

§5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter utan suppleanter

§6 Revisorer

Bolaget ska ha 1 revisor utan revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

§7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till bolagsstämman ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§8 Rätt att deltaga i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämma om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i första meningen i denna paragraf.

§9 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§10 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman,
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. Godkännande av dagordning,
 4. Val en eller två justeringspersoner,
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 6. Föredragning av den framlagda årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om
  a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen, och
  c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av antal styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter.
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 10. Val av styrelse, revisorer och eventuella suppleanter.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari 31 december.

§12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

* * * * *

Denna bolagsordning har antagits på bolagsstämma den 27 maj 2024

Fleming_Properties_AB_-_Bolagsordni.pdf

Om Fleming Properties

Webbplats
www.flemingproperties.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn FLMNG ISIN-kod SE0013042561

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]