Kommuniké från årsstämma den 28 april 2020 i Fleming Properties AB

Vid årsstämma den 28 april 2020 i Fleming Properties AB fattades följande beslut:

  • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 9 oktober 2019 till 31 december 2019 intagna resultat- och balansräkningarna.
  • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om vinstutdelning enligt följande:

Av tillgängliga vinstmedel om 56 962 469 EUR, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 0,7 EUR per aktie, innebärande en utdelning om totalt 4 165 000 EUR. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma. Det just sagda innebär att vid det första och tredje utbetalningstillfället utbetalas 0,18 EUR per aktie, eller totalt 1 071 000 EUR och vid det andra och fjärde utbetalningstillfället utbetalas 0,17 EUR per aktie, eller totalt 1 011 500 EUR. Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 30 april 2020, 30 juni 2020, 30 september 2020 och 30 december 2020.

  • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 9 oktober 2019 - 31 december 2019.
  • Det beslutades att omvälja styrelseledamöterna Hanna Ekdahl, Patrik von Hacht, Erica Magnergård och Thomas Lindström, intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades även om omval av Hanna Ekdahl som styrelsens ordförande.
  • Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 1 500 EUR per månad varav 500 EUR ska utgå till styrelsens ordförande och 333 EUR ska utgå till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.
  • Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Ernst & Young AB hade utsett auktoriserade revisorn Fredric Hävrén till huvudansvarig revisor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR kontakt, Fleming Properties AB (publ)

+46 (0) 8 402 53 94

[email protected]

Robin Englén, verkställande direktör, Fleming Properties AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84

[email protected]

Fleming Properties AB (publ) i korthet

Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger ett modernt kontorskomplex i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 89 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019. För mer information gällande Fleming Properties AB (publ), vänligen besök www.flemingproperties.se och www.spotlightstockmarket.com


Om Fleming Properties

Webbplats
www.flemingproperties.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn FLMNG ISIN-kod SE0013042561

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]