REG

Kommuniké från årsstämma den 10 april 2024 i Fleming Properties AB

Vid årsstämma den 10 april 2024 i Fleming Properties AB fattades följande beslut:

  • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2023 intagna resultat- och balansräkningarna.
  • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag, dvs. att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.
  • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2023.
  • Det beslutades att omvälja styrelseledamöterna Thomas Lindström, Erica Magnergård, Karl Runeberg och Henrik Schmidt, intill slutet av nästa årsstämma. Patrik von Hacht har avböjt omval. Det beslutades även om omval av Thomas Lindström som styrelsens ordförande.
  • Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 1 499 EUR per månad varav 500 EUR ska utgå till styrelsens ordförande och 333 EUR ska utgå till var och en av de övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.
  • Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Ernst & Young AB hade utsett auktoriserade revisorn Fredric Hävrén till huvudansvarig revisor.
  • Det beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa stämma ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

10 april 2024

För ytterligare information, vänligen kontakta:
John Malmström, verkställande direktör, Fleming Properties AB
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84
[email protected]

Fleming Properties AB i korthet
Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger ett kontorskvarter i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav ca 90 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.


Om Fleming Properties

Webbplats
www.flemingproperties.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn FLMNG ISIN-kod SE0013042561

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]