REGMAR

Colony Real Estate har förvärvat teckningsrätter i Fleming Properties företrädesemission och kommer utlösa förutsättningarna för att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende

Fleming Properties AB ("Fleming Properties" eller "Bolaget") har informerats idag om att Colony Real Estate Sweden Holding AB ("Colony Real Estate"), ett helägt dotterbolag till Colony Real Estate AB (publ) har förvärvat 1 000 000 teckningsrätter ("Teckningsrätterna") i den företrädesemission som offentliggjordes av Fleming Properties den 29 maj 2024 och genom vilken Bolagets aktiekapital ökas med totalt 59 500 000 aktier ("Emissionen"). Efter genomförandet av Emissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 65 450 000 aktier. Aktierna i Bolaget är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.

Teckningsrätterna har förvärvats av Colony Real Estate för ett pris om högst 1 krona per Teckningsrätt. Varje Teckningsrätt berättigade i Emissionen till teckning av tio (10) aktier i Bolaget, till en teckningskurs om 4,90 kronor per aktie. Colony Real Estates befintliga ägande i Fleming Properties uppgick innan Emissionens företrädande till 1 316 244 aktier, motsvarande cirka 22,12 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Genom utnyttjandet av sin pro rata-andel av teckningsrätterna i Emissionen och de förvärvade Teckningsrätterna har Colony Real Estate tecknat totalt ytterligare 23 162 440 nyemitterade aktier i Emissionen.

Efter registrering av Emissionen kommer Colony Real Estates aktieinnehav i Bolaget öka med cirka 15,28 procent, från cirka 22,12 procent till cirka 37,40 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Colony Real Estate kommer därmed att uppnå ett aktieinnehav i Fleming Properties som överstiger gränsen för budplikt i enlighet med Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar som utfärdats av Aktiemarknadens Självregleringskommitté.

Colony Real Estate har tidigare av Aktiemarknadsnämnden beviljats dispens från budplikt, men denna dispens omfattar inte förvärvet av aktier genom förvärv och teckning av aktier med stöd av Teckningsrätterna. Colony Real Estate kommer därför att bli skyldigt att, inom fyra veckor från registrering av Emissionen hos Bolagsverket, lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Fleming Properties (s.k. budpliktsbud), alternativt avyttra så många aktier att Colony Real Estates innehav representerar mindre än tre tiondelar av det totala antalet aktier och röster i Fleming Properties.

Fleming Properties har informerats om att Colony Real Estate, när budplikt uppkommer vid registrering av Emissionen, avser att informera marknaden om detta genom ett separat pressmeddelande. Colony Real Estates avsikt är att därefter, genom ytterligare ett separat pressmeddelande och inom den föreskrivna tidsfristen, offentliggöra ett budpliktsbud med ett pris om totalt 5 kronor kontant per aktie - det vill säga det pris som Colony Real Estate, genom förvärv och utnyttjande av Teckningsrätterna, totalt högst har erlagt per aktie i Emissionen enligt de principer som framgår av Aktiemarknadsnämndens praxis för föraffärer i samband med nyemissioner med företrädesrätt för aktieägarna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
John Malmström, verkställande direktör, Fleming Properties AB
+ 46 (0) 8 402 53 84
[email protected]

Thomas Lindström, styrelseordförande, Fleming Properties AB
+46 (0) 70 892 51 30
[email protected]

Denna information är sådan insiderinformation som Fleming Properties AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 juni 2024, kl. 22:45 CEST.


Om Fleming Properties

Webbplats
www.flemingproperties.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn FLMNG ISIN-kod SE0013042561

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]