Aktieägarna i Fleming Properties AB (org. nr. 559207-9544)

kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 28 april 2020
klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga på stämman ska

Dels                   vara införd i aktieboken den 22 april 2020

Dels                   senast den 22 april 2020 anmäla sig hos bolaget för deltagande på stämman

Anmälan kan ske skriftligt till Fleming Properties AB, Att: Sara Williamson, c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: [email protected]. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga på stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 22 april 2020, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud och biträden m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden om anmälan härom sker enligt denna kallelse.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 5 950 000 aktier, motsvarande 5 950 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 8. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkning
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
 11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
 12. Stämmans avslutande

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (ärende 8)

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 56 962 469 EUR utdela ett belopp om totalt 0,7 EUR per aktie, innebärande en utdelning om totalt 4 165 000 EUR. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma. Det just sagda innebär att vid det första och tredje utbetalningstillfället utbetalas 0,18 EUR per aktie, eller totalt 1 071 000 EUR och vid det andra och fjärde utbetalningstillfället utbetalas 0,17 EUR per aktie, eller totalt 1 011 500 EUR. Avstämningsdagar för betalning av utdelningen föreslås bli 30 april 2020, 30 juni 2020, 30 september 2020 och 30 december 2020.

 

Förslag till av ordförande vid stämman, arvoden till styrelsen samt val av styrelseledamöter (ärende 1, 10 och 11).

Aktieägare som representerar sammanlagt 17 % av aktierna och rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag till stämman.

 • Advokat Fredrik Lundén ska utses till ordförande vid ordinarie bolagsstämma (ärende 1).
 • Att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 1 500 EUR per månad, varav 500 EUR per månad ska utgå till styrelsens ordförande och 333 EUR per månad ska utgå till var och en av de tre övriga ledamöterna (ärende 10).
 • Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 10).
 • Omval av styrelseledamöterna Hanna Ekdahl, Patrik von Hacht, Erica Magnergård och Thomas Lindström (ärende 11).
 • Omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 11).

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande samt fullmaktsformulär kommer från och med senast den 31 mars 2020 finns tillgängliga för bolagets aktieägare hos bolaget på adress, Fleming Properties AB c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, på bolagets webbplats www.flemingproperties.se och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm mars 2020

 

Fleming Properties AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR-kontakt, Fleming Properties AB
+ 46 8 402 53 94
[email protected]

Oskar Wigsén, tf Business Manager, Fleming Properties AB
+ 46 8 402 53 82
[email protected]

För mer information om Fleming Properties AB, vänligen besök www.flemingproperties.com .

Informationen i denna kallelse lämnades, enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020.

Fleming Properties AB i korthet

Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger en kontorsbyggnad i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 90 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.


Om Fleming Properties

Webbplats
www.flemingproperties.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn FLMNG ISIN-kod SE0013042561

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]