REG

Kommuniké från årsstämman i Ferroamp AB (publ)

Årsstämman 2023 i Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" eller "Bolaget") hölls idag den 10 maj 2023 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Ferroamp samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade medel, inklusive överkursfond samt årets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens uppdaterade förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens uppdaterade förslag, att omvälja nuvarande styrelseledamöter Ylwa Karlgren, Anders Persson, Erik Hallberg och Lars-Åke Bokenberger. Claes Mellgren valdes till ny styrelseledamot. Ylwa Karlgren omvaldes till styrelsens ordförande. Björn Jernström och Stefan Jakélius har avböjt omval och Maha Bouzeid hade meddelat att hon inte kunde ställa upp för nyval.

Beslutades vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Det noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har anmält att den auktoriserade revisorn Claes Sjödin är fortsatt huvudansvarig.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 370 000 kronor och 160 000 kronor till övriga av stämman valda styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget. För arbete i revisionskommittén utgår arvode med 90 000 kronor till kommitténs ordförande samt 40 000 kronor vardera till utsedda ledamöter. För arbete i ersättningskommittén utgår arvode med 35 000 kronor för ersättningskommitténs ordförande och 15 000 kronor vardera till utsedda ledamöter.

Det totala arvodet för styrelsearbetet uppgår till 1 245 000 kronor (föregående år 1 310 000 kronor). Det totala arvodet för revisionskommittén uppgår till 170 000 kronor (föregående år 140 000 kronor).

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedningen

Det beslutades att anta principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med företrädesrätt för aktieägare, inom bolagsordningens gränser, till ett maximalt emissionsbelopp om högst 220 000 000 kronor att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital och skapa finansiell flexibilitet för att upprätthålla Bolagets starka tillväxt genom investeringar i affärsutveckling, produktutveckling och accelererad expansion.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.

Införande av incitamentsprogram 2023/2026 för ledande befattningshavare och anställda genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett teckningsoptionsprogram genom emission och vidareöverlåtelse av högst 330 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare och anställda, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 33 000 kronor. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget och koncernen samt Bolaget, med rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner, som är eller blir anställda i Bolaget eller i koncernen.

Bolaget har rätt att teckna teckningsoptionerna vederlagsfritt och ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget och koncernen har rätt att teckna teckningsoptioner till en premie motsvarande optionens marknadsvärde, vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell.

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 juni 2026 till och med den 31 augusti 2026.

Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets under perioden från och med den 25 april 2023 till och med den 9 maj 2023.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2023/2026 beräknas uppgå till högst cirka 2,20 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner. Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2023/2026 plus övriga utestående incitamentsprogram i Bolaget beräknas uppgå till högst cirka 9,02 procent (högst 2,72 procent mot bakgrund av att 207 400 teckningsoptioner innehas av deltagare) förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna och utestående teckningsoptioner.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas det till kallelsen och årsredovisningen samt valberedningens förslag som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.ferroamp.com.

Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 10 maj 2023, klockan 13:00.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Breitung, CFO 070 - 340 76 79
[email protected]

För mer information, vänligen besök: https://ferroamp.com/

Om Ferroamp

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras.

Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).


Om Ferroamp

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).

Webbplats
www.ferroamp.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Ferroamp via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FERRO ISIN-kod SE0012229920 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Kent Jonsson CEO [email protected] 073 810 00 01