Om Ferroamp

Ferroamp AB (publ)

Bransch Teknik

Ferroamp AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom clean-tech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag. 

Besöksadress Domnarvsgatan 16
Postadress Spånga

Webbplats

www.ferroamp.com

Styrelse & Ledning

Ledning

Kent Jonsson CEO
William Ryan CFO
Björn Jernström CTO
Lisa Larsson Lerner Chief Purchasing Officer
Magnus Lindberg Chief Development Officer
Bodil Prising Chief Commercial Officer
Malin Silander Chief People & Culture Officer

Styrelse

Ylwa Karlgren Styrelseordförande
Erik Hallberg Ledamot
Anders Persson Ledamot
Lars-Åke Bokenberger Ledamot
Claes Mellgren Ledamot

BOLAGSORDNING FÖR FERROAMP AB (publ)

Org.nr 556805-7029
Antagen på årsstämma den 12 maj 2022.

§ 1. Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Ferroamp AB (publ). 

§ 2. Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 

§ 3. Verksamhet
Bolaget skall bedriva verksamhet med utveckling, tillverkning och försäljning av elektroniska produkter inom områdena elektrisk energi och elektrisk mätteknik samt bedriva konsultverksamhet inom nämnda områden, ävensom bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4.  Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet utgör lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 12 500 000 stycken och högst 50 000 000 stycken.

§ 5. Styrelse
Styrelsen ska bestå av tre till tio ledamöter.

§ 6. Revisorer
Bolaget ska ha en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag. 

§ 7. Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma kan även hållas i följande kommuner, Sundbyberg, Sollentuna, Järfälla, Upplands Väsby, Österåker och Sigtuna, samtliga i Stockholms län.

§ 8. Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning för det fall att Svenska Dagbladet inte ges ut. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

I de fall aktiebolagslagen så föreskriver skall kallelse vidare ske genom brev till de aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 9. Insamling av fullmakter och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 10. Öppnande av stämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts. 

§ 11. Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman,
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. Godkännande av dagordning, 
 4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad, 
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, 
 7.  Beslut om
  (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  (b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
 8. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, samt i förekommande fall, styrelsesuppleanter,
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
 10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer, 
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  

§ 12. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari - den 31 december. 

§ 13. Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

 

* * * * *

Ferroamp_Bolagsordning_2022.pdf

Om Ferroamp

Ferroamp AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom clean-tech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag. 

Webbplats
www.ferroamp.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Ferroamp via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FERRO ISIN-kod SE0012229920 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Kent Jonsson CEO [email protected] 073 810 00 01