REG

Kallelse till Årsstämma 2020 Ferroamp Elektronik AB

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Ferroamp Elektronik AB, 556805-7029, torsdagen den 14 maj 2020 kl 13:00 i bolagets lokaler på Domnarvsgatan 16 i Spånga. Registreringen öppnar kl 12:00.

Särskild upplysning med anledning av Coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd med anledning av Coronaviruset och med hänsyn till våra aktieägare och medarbetare har Ferroamp beslutat att justera arrangemanget runt årsstämman så att hänsyn tas till deltagares hälsa men med bibehållen möjlighet för aktieägarna att utöva sina rättigheter. Ferroamp avser därför att genomföra årsstämman i förenklad form. Upplägget för årsstämman avses vara enligt följande:

 • Årsstämman minimeras i tid, men utan att aktieägarnas rättigheter inskränks.
 • Ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas.
 • Aktieägare ombeds att avstå från att ta med biträden i den mån man inte behöver biträdets hjälp vid stämman.
 • Antalet närvarande styrelseledamöter och medlemmar av bolagsledningen kommer att begränsas.
 • Inget anförande från VD lämnas vid stämman. Anförandet kommer att publiceras och finnas tillgänglig på Ferroamps hemsida, www.ferroamp.com efter stämman.
 • Frågor från aktieägare koncentreras till ärenden på dagordningen.


Aktieägare som har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp ombeds avstå från att närvara vid årsstämman. Detsamma gäller aktieägare som upplever sjukdomssymptom.

Om du som aktieägare inte kan eller önskar närvara personligen vid stämman, finns möjlighet att delta via ombud. För att underlätta för aktieägare att delta via ombud kommer Bolaget senast två veckor innan årsstämman hålla ett fullmaktsformulär, för ett av Bolaget utsett ombud att företräda en aktieägare och utöva dennes rösträtt, tillgängligt på Bolagets hemsida.

Vänligen uppmärksamma att information om årsstämman kan komma att uppdateras i takt med att situationen kring Coronaviruset och Covid-19 utvecklas. Kontinuerligt uppdaterad information om årsstämman finns tillgänglig via https://investor.ferroamp.com/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd som ägare i den utskrift av bolagets aktiebok som Euroclear Sweden AB gör fredagen den 8 maj 2020, samt dels ha anmält sig hos bolaget genom anmälan via e-mail till [email protected], via bolagets hemsida på https://investor.ferroamp.com/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/eller alternativt per brev till Ferroamp Elektronik AB, att: Kerstin Wähl, Domnarvsgatan 16, 163 53 Spånga senast kl. 16:00 fredag den 8 maj 2020.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare härom i god tid före den 8 maj 2020, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör denna dag.

Ombud och fullmakt

Aktieägares rätt vid årsstämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara daterad och underskriven och skall medtas i original till årsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Företrädare för juridisk person skall medta bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Om du som aktieägare inte kan eller önskar närvara personligen vid stämman, finns möjlighet att delta via ombud. För att underlätta för aktieägare att delta via ombud kommer Bolaget senast två veckor innan årsstämman hålla ett fullmaktsformulär, för ett av Bolaget utsett ombud att företräda en aktieägare och utöva dennes rösträtt, tillgängligt på Bolagets hemsida.

Ärenden

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 5. Val av justerare
 6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2019
 8. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning för bolaget,
  b) dispositioner avseende bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter samt beslut angående antalet revisorer
 10. Arvoden
  a) Fastställande av arvoden åt styrelsen
  b) Fastställande av arvode åt revisor
 11. Val av styrelse och revisor
 12. Beslut om instruktioner för valberedningen
 13. Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner och emissioner av teckningsoptioner Serie 2020/2023 och Serie 2021/2024
 14. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner
 15. Övriga ärenden
 16. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2:

Valberedningen bestående av Ingvar Eriksson, valberedningens ordförande, utsedd av KIC InnoEnergy SE, Ossian Ekdahl, utsedd av Första AP-fonden samt Björn Jernström, utsedd av grundartrion Björn Jernström, Åke Rehnman och Mats Karlström föreslår att Ylwa Karlgren, styrelsens ordförande, utses att som ordförande leda årsstämman.

Punkt 8 b:

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Punkt 9:

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex stammovalda ledamöter och inga suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att stämman till revisor ska välja ett registrerat revisionsbolag och ingen revisorssuppleant.

Punkt 10:

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 200 000 kronor och 100 000 kronor till övriga av stämman valda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Detta är en oförändrad arvodering jämfört med föregående år. Förslagen till arvode ovan avser ersättning för 12 månaders arbete i styrelsen och eventuella utskott.

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till revisor enligt godkänd räkning.

Punkt 11:

Valberedningen föreslår val av följande styrelseledamöter:

 • Omval av Ylwa Karlgren
 • Omval av Elin Löfblad
 • Omval av Björn Jernström
 • Omval av Stefan Jakélius
 • Omval av Anders Persson
 • Nyval av Olof Heyman

Uppgifter om de för omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats, www.ferroamp.com under rubriken Bolagsstyrning. Valberedningen föreslår vidare omval av Ylwa Karlgren som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår nyval av Olof Heyman. Olof Heyman har bred erfarenhet av energibranschen och kraftelektronik genom sina tidigare anställningar.

Olof Heyman är född 1958, svensk medborgare och civilingenjör i kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola. Olof har tillbringat merparten av sin yrkeskarriär inom ABB-koncernen, där han bl a varit Teknikchef, Sälj- och Marknadsföringschef och global chef för HVDC-verksamheten och haft andra ledande roller. Olof var Ferroamps styrelseordförande under 2016 samt VD under 2017 och fram till september 2019.

Olof Heyman äger 14 750 aktier i Ferroamp Elektronik AB, ett innehav av 62 500 teckningsoptioner Serie 2018/2021 samt via Heyman Power Consulting AB ett aktieinnehav av 70 350 aktier. Ej oberoende från ägare, bolag och bolagsledning.

Valberedningen föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, org nr 556029-6740 och med den auktoriserade revisorn Claes Sjödin som huvudansvarig revisor.

Punkt 12: Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning

Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 31 augusti 2020 är kända, kontakta de fyra röstmässigt största registrerade ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Aktieägare som inte framgår av den ägarförteckning som erhålls från Euroclear Sweden AB och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet.

Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills fyra ägarrepresentanter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra valberedningen. Styrelsens ordförande ska inte vara ledamot av valberedningen men kan adjungeras till valberedningens möten.

Namnen på de utsedda ledamöterna och uppgift om vilken ägare var och en representerar ska offentliggöras så snart valberedningen konstituerats, dock senast sex månader innan nästkommande årsstämma. Styrelseordförande ska sammankalla valberedningen före oktober månads utgång.

Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen kommer överens om något annat. Valberedningens mandatperiod sträcker sig tills ny valberedning utsetts.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, ställa sin plats till förfogande och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Om förändringen i ägande endast är marginell eller om förändringen sker senare än två månader innan årsstämman kan valberedningen besluta att någon förändring inte ska ske.

Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningen ska inför årsstämman 2021 föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt principer för utseende av valberedning.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullfölja sina uppgifter. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot av valberedningen begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas. Vid valberedningens sammanträden ska minnesanteckningar föras. De ska föras i nummerordning och förvaras hos bolaget på ett säkert sätt.

Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

Punkt 13: Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner och emissioner av teckningsoptioner Serie 2020/2023 och Serie 2021/2024

Styrelsen för Ferroamp Elektronik AB ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar om emissioner av teckningsoptioner enligt följande. A.1 Emission av teckningsoptioner Serie 2020/2023

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 138 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 13 800 kronor.

A.2 Emission av teckningsoptioner Serie 2021/2024

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 88 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst

8 800 kronor.

För beslut enligt punkterna A.1 - A.2 ska i övrigt följande villkor gälla:

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget Grundbulten 31079 AB u.ä.t. Ferroamp Incentive AB (org. nr 559229-0430), ("Dotterbolaget"), med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare enligt nedan.
 2. Överteckning kan inte ske.
 3. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.
 4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
 5. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast dagen efter bolagsstämman.
 6. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 7. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget.
 8. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioderna:
  A. Från och med den 1 juni 2023 till och med den 30 juni 2023 för Serie 2020/2023.
  B. Från och med den 15 mars 2024 till och med den 15 april 2024 för Serie 2021/2024.
 9. Teckningskursen per aktie beräknas enligt följande:
  A. För teckningsoptioner Serie 2020/2023 ska teckningskursen per aktie motsvara 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under perioden om tio handelsdagar närmast efter årsstämman 2020. Årsstämman 2020 ska hållas den 14 maj 2020, vilket medför att nämnda period om tio handelsdagar närmast efter årsstämman blir 15 maj 2020 till och med 29 maj 2020.
  B. För teckningsoptioner Serie 2021/2024 ska teckningskursen per aktie motsvara 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under perioden om tio handelsdagar närmast före den 31 mars 2021, vilket medför att nämnda period om tio handelsdagar blir 17 mars 2021 till och med 30 mars 2021.
 10. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
 11. Optionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor inklusive en rätt för Bolaget till återköp av optionerna om deltagarens anställning i Bolaget upphör. Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt nedan eller som återköpts från deltagare får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
 12. Övriga villkor enligt fullständiga villkor för Serie 2020/2023 och Serie 2021/2024.

B.1 Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Serie 2020/2023

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner Serie 2020/2023 på villkor enligt nedan.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma tre kategorier av styrelsen utvalda deltagare ("Deltagarna") enligt tabellen nedan. Optionerna överlåts i poster om 500 optioner. I den mån optioner blir över av Serie 2020/2023 ska sådana optioner kunna erbjudas till deltagare inom Serie 2021/2024.

Kategorier av Deltagare

Max antal optioner per person

Kategori A, VD (max. 1 person)

6 000

Kategori B, Ledningsgrupp (max. 7 personer)

4 000

Kategori C, Övriga medarbetare (max. 26 personer)

4 000

 1. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Värdet har preliminärt beräknats till 10,20 kronor per option baserat på en aktiekurs om 60,00 kronor och en teckningskurs om 78,00 kronor. Slutlig värdering av teckningsoptionerna sker i anslutning till deltagarnas förvärv av optionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.
 2. Överlåtelse till Deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.
 3. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 18 maj 2020. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.
 4. Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska ske inom tre bankdagar efter anmälan om förvärv.

B.2 Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Serie 2021/2024

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner Serie 2021/2024 på följande villkor.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma en kategori av styrelsen utvalda deltagare ("Deltagarna") enligt nedan. Optionerna överlåts i poster om 500 optioner.

Kategori av Deltagare

Max antal optioner per person

Kategori B och C, (max. 22 personer)

4 000

 1. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Slutlig värdering av teckningsoptionerna sker i anslutning till deltagarnas förvärv av optionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.
 2. Överlåtelse till Deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.
 3. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 2 april 2021. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.
 4. Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska ske inom tre bankdagar efter anmälan om förvärv.

C. Närmare information om teckningsoptionsprogrammen Serie 2020/2023 och Serie 2021/2024

1. Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 226 000 nya aktier ges ut motsvarande en utspädning om cirka 2,21 procent av det totala antalet aktier och röstetalet i Bolaget (baserat på 10 211 743 aktier och röster), dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner med mera.

2. Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget mm

Bolagets resultat per aktie kommer ej påverkas av emissionen då teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Bolagets framtida resultat per aktie kan komma att påverkas av den potentiella utspädningseffekten av teckningsoptionerna ifall Bolaget redovisar såväl ett positivt resultat samt att lösenpriset understiger marknadsvärdet. Teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde vilket innebär att inget förmånsvärde uppstår och därmed heller inga personalkostnader för Bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

3. Beräkning av marknadsvärdet

Det oberoende värderingsinstitutet/revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers gör en beräkning av värdet för teckningsoptionerna enligt Black & Scholes värderingsmodell.

4. Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

5. Övriga aktierelaterade incitamentsprogram mm

I Bolaget finns två utestående incitamentsprogram utöver det som beslutas vid denna årsstämma. Information om incitamentsprogrammen finns under rubriken Noter: Optioner i årsredovisningen och finns även på bolagets hemsida under avsnittet "För Investerare", se https://investor.ferroamp.com/aktien/aktiekapital/.

6. Bemyndiganden och beslutsregler

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen för Bolaget att verkställa besluten enligt punkterna B.1 - B.2 ovan.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutens registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Bolagsstämmans beslut avseende teckningsoptionsprogram, emissioner och överlåtelser av teckningsoptioner Serie 2020/2023 och Serie 2021/2024 är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 14: Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemissioner av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att ge styrelsen flexibilitet i att införskaffa nytt kapital till fortsatt tillväxt samt att möjliggöra för styrelsen att besluta om riktade nyemissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för bolaget. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För det fall bemyndigandet utnyttjas i sin helhet innebär det en ökning av aktiekapitalet om högst 204 235 kronor och högst 2 042 349 nya aktier. Detta motsvarar en utspädningseffekt om maximalt 20 % för befintliga aktieägare (baserat på 10 211 743 st utestående aktier och utan hänsyn till utestående teckningsoptioner).

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller med annat villkor.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 9 106 873 aktier. Bolaget avslutade sitt teckningsoptionsprogram TO1 per 31 mars 2020. Totalt tecknades 1 104 870 nya aktier i Ferroamp med stöd av teckningsoptionerna. Ärendet är för närvarande under registrering hos Bolagsverket.

Totalt antal aktier inklusive de ännu ej registrerade aktierna enligt ovan uppgår därmed till 10 211 743 aktier och 10 211 743 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt

Kallelsen samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.ferroamp.com per dagen för denna kallelse. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämma begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Translation

The notice together with other required documents under the Swedish Companies Act will be available in an English translation at the company. The documents will, at no cost, be sent to shareholders upon request provided that the shareholders state their postal address.

Spånga i april 2020

Ferroamp Elektronik AB

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Krister Werner, VD Ferroamp Elektronik AB, telefon +46 76 535 86 64

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com

Om Ferroamp Elektronik
Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom clean-tech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).


Om Ferroamp

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).

Webbplats
www.ferroamp.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Ferroamp via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FERRO ISIN-kod SE0012229920 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Kent Jonsson CEO [email protected] 073 810 00 01