REGMAR

Ferroamp avser att genomföra en riktad nyemission om högst 3,4 miljoner aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

2024-04-15

Ferroamp avser att genomföra en riktad nyemission om högst 3,4 miljoner aktier

INSIDERINFORMATION: Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" eller "Bolaget") avser att genomföra en riktad nyemission om högst 3 400 000 aktier, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, som riktas till svenska och internationella institutionella investerare (den "Riktade Nyemissionen"). Den Riktade Nyemissionen är villkorad av godkännande från Bolagets årsstämma som kommer hållas den 16 maj 2024. Bolaget har uppdragit åt Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie") att utreda förutsättningarna för att genomföra den Riktade Nyemissionen. Tillträdande ordförande Nicolas Hassbjer samt några av Bolagets större aktieägare har indikerat intresse för att teckna en betydande del av den Riktade Nyemissionen. Teckningskursen samt det totala antalet nyemitterade aktier i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Om styrelsen beslutar att genomföra den Riktade Nyemissionen förväntas den slutliga prissättningen och tilldelningen av aktier ske innan handeln på Nasdaq First North Growth Market inleds den 16 April 2024.

Den Riktade Nyemissionen

Den Riktade Nyemissionen om högst 3 400 000 aktier avses att genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och är villkorad av godkännande från årsstämman i Ferroamp som kommer att hållas den 16 maj 2024. Ferroamp har uppdragit åt Carnegie att utreda förutsättningarna att genomföra den Riktade Nyemissionen som kommer att genomföras genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och inledas omedelbart efter publicering av detta pressmeddelande. Bookbuilding-förfarandet väntas avslutas innan handeln påbörjas på Nasdaq First North Growth Market den 16 april 2024. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras, teckningskursen per aktie samt tilldelning i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas av Ferroamp i samråd med Carnegie.

Bolaget kommer att informera om utfallet av den Riktade Nyemissionen i ett pressmeddelande när bookbuilding-förfarandet har avslutats men senast ske innan handeln på Nasdaq First North Growth Market inleds den 16 april 2024. Bookbuilding-förfarandet kan, om Bolaget eller Carnegie så beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avbrytas och Bolaget kan således helt eller delvis avstå från att genomföra den Riktade Nyemissionen.

Användning av emissionslikviden

Ferroamp avser att använda emissionslikviden från den Riktade Nyemissionen till följande:

i) Öka Ferroamps finansiella flexibilitet vilket i förlängningen stärker Bolagets möjligheter att tillvarata nya affärsmöjligheter i en snabbt utvecklande energimarknad.

ii) Utveckla samarbetet med clean energy tech-företaget Aira, ett samarbete som Ferroamp offentliggjorde den 7 mars 2024, avseende förnybara energilösningar för villaägare, något som i förlängningen förväntas möjliggöra för Ferroamps fortsatta expansion i Europa.

iii) Möjliggöra acceleration av fortsatt expansion i Holland samt marknadsföringen av Ferroamps B2B-tjänster som Bolagets unika Power Share-lösning samt frekvensstödtjänster, FCR-D, till det publika nätet.

I förberedelserna inför den Riktade Nyemissionen har Bolagets styrelse genomfört en övergripande analys av förutsättningarna för och noggrant övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Slutsatsen av denna bedömning är att den Riktade Nyemissionen är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och dess aktieägare. Skälen till detta, och varför man avviker från aktieägarnas företrädesrätt, är följande:

i) Bolaget har möjlighet att tillföra flera välrenommerade och ansedda investerare, inklusive Nicolas Hassbjer1 som är tilltänkt att tillträda som ny styrelseordförande. Nicolas Hassbjer har en lång industriell erfarenhet och expertis i energieffektivisering och uppkopplade system vilket förväntas tillföra motivation, kunskap och affärsmöjligheter för Ferroamp. Den Riktade Nyemissionen kommer således möjliggöra att diversifiera och stärka Bolagets aktieägarbas med en ny stor aktiv ägare.

ii) En företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra och det finns en risk för att Bolaget går miste om möjligheten att genomföra en kapitalanskaffning med samma fördelaktiga villkor för Bolaget. Företrädesemissioner innebär historiskt att ett företags aktieutveckling påverkas negativt under en period och en riktad nyemission är således långsiktigt mer positivt för Bolagets aktieutveckling.

iii) Genomförandet av den Riktade Nyemissionen kan ske till väsentligt lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission särskilt givet storleken på det anskaffade kapitalet. Det är sannolikt att en motsvarande kapitalanskaffning genom en företrädesemission hade genomförts till betydligt sämre villkor. En företrädesemission sker vanligtvis med en väsentlig rabatt i förhållande till rådande aktiekurs, och medför betydande merkostnader och potentiellt ytterligare utspädning för Bolagets aktieägare.

Med hänsyn till ovanstående anser styrelsen, efter en samlad bedömning, att den Riktade Nyemissionen är det mest fördelaktiga alternativet för Ferroamp för att anskaffa kapital på ett kostnads- och tidseffektivt sätt för att förstärka Bolagets finansiella ställning, samtidigt som det bibehåller mest värde i Bolaget och är mest gynnsamt för Bolagets aktieägare. Eftersom teckningskursen i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett bookbuilding-förfarande, bedömer styrelsen att teckningskursen kommer att återspegla aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.

Beslut på årsstämman samt röstningsåtaganden

Den Riktade Nyemissionen är villkorad av årsstämmans godkännande. Med anledning av att Tequity AB, som ägs av den föreslagna nya styrelseordföranden, Nicolas Hassbjer, avser att delta i den Riktade Nyemissionen kräver beslutet om den Riktade Nyemissionen godkännande av 9/10 majoritet av de representerade aktierna och rösterna på årsstämman.

I samband med den Riktade Nyemissionen har styrelsen för Ferroamp kontaktat vissa befintliga större aktieägare, som tillsammans representerar cirka 39,2 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, vilka har meddelat att de stödjer styrelsens beslut och avser att rösta för styrelsens beslut på årsstämman den 16 maj 2024.

Lock-up

Förutsatt att den Riktade Nyemissionen genomförs kommer Bolaget åta sig att inte, under en period om 180 kalenderdagar från styrelsens emissionsbeslut, föreslå eller emittera ytterligare aktier eller andra finansiella instrument, med sedvanliga undantag.

Rådgivare

Carnegie agerar Sole Bookrunner och Baker McKenzie agerar legal rådgivare till Ferroamp i den Riktade Nyemissionen.

1Via Tequity som avser Tequity AB samt Tequity Invest AB. 

För ytterligare information, kontakta:

Ylwa Karlgren, Styrelseordförande i Ferroamp, [email protected]

Kent Jonsson, CEO, [email protected]

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com

Denna information är sådan information som Ferroamp AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Ferroamps nyhetsdistributör vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig från Ferroamp eller någon annan, att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ferroamp har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i något av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Nyemissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i den Riktade Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets aktier, vilken inte har verifierats av Carnegie. Carnegie agerar för Bolagets räkning i samband med den Riktade Nyemissionen och inte för någon annans räkning och är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets Rulebook for Issuers of Shares.

Om Ferroamp 

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post: [email protected], telefon 08-503 000 50).


Om Ferroamp

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).

Webbplats
www.ferroamp.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Ferroamp via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FERRO ISIN-kod SE0012229920 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Kent Jonsson CEO [email protected] 073 810 00 01