REGMAR

Pressrelease Bokslutskommuniké 2023

Perioden i sammandrag

2023 oktober - december

 • Nettoomsättning: 74 012 kSEK (63 204)
 • EBITDA: -32 721 kSEK (-27 420)
 • EBITDA, %: -44 (-43)
 • Resultat efter finansiella poster: -39 816 kSEK (-28 442)
 • Balansomslutning: 366 489 kSEK (239 509)
 • Soliditet, %: 69 (67)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -1,75 (-1,93)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: -56 807 (-37 675)

2023 januari-december

 • Nettoomsättning: 355 253 kSEK (205 112)
 • EBITDA: -88 205 kSEK (-45 233)
 • EBITDA, %: -25 (-22)
 • Resultat efter finansiella poster: -107 031kSEK (-55 100)
 • Balansomslutning: 366 489 kSEK (239 509)
 • Soliditet, %: 69 (67)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -4,70 (-3,90)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: -234 638 (-60 979)

  Viktiga händelser under fjärde kvartalet

  • Ferroamps likströmskonferens
  • Serviceavtal med installatörer

  Viktiga händelser efter periodens slut

  • Ansökan om FCR-D godkänd
  • Fälttester av V2G inleds
  kSEK Helår 2023 Helår 2022 Helår 2021 Helår 2020 Helår 2019
             
  Nettoomsättning 355 253 205 112 110 218 76 772 45 838
  Bruttomarginal (%)  19 19 16 19 17
  EBITDA -88 205 -45 233 -35 729 -27 776 -22 641
  EBITDA% -25% -22% -32% -36% -49%
  Resultat efter finansiella poster -107 031 -55 100 -41 102 -33 138 -24 203
  Balansomslutning 366 489 239 509 188 913 144 778 57 761
  Soliditet (%) 69 67 80 80 58
  Resultat per aktie, före och efter utspädning -4,70 -3,90 -3,19 -3,10 -3,22
  Kassaflöde från den löpande verksamheten -234 638 -60 979 -42 065 -25 790 -29 653

  Vd Kent Jonsson kommenterar perioden

  Ökad försäljning avslutar ett år med stora svängningar

  Försäljningen slog rekord under 2023 men svängde kraftigt mellan vår och höst. Marknaden har återhämtat sig något men är under inledningen av 2024 fortfarande avvaktande. Företaget står dock starkare rustat med en bättre och mer kostnadseffektiv organisation än tidigare. Vår bedömning är att Ferroamp når ett positivt rörelseresultat under första kvartalet 2025. Ett negativt kassaflöde pressar fortfarande likviditeten men vi ser inget behov av ytterligare ägartillskott för att nå ett positivt rörelseresultat.

  Nettoomsättningen för helåret 2023 var 355 MSEK (205 MSEK) vilket är en ökning med 73 procent jämfört med förra året. Efter ett svagt tredje kvartal ökade försäljningen under sista kvartalet och landade på 74 MSEK (63 MSEK).  

  Försäljningen påverkas fortfarande av höstens nedgång på marknaden och att grossister och installatörer sitter på lager som byggdes upp under första halvåret 2023. Dessa effekter kommer att fortsätta märkas under närmaste halvåret. Vi har under hösten stärkt vår säljorganisation och ökad försäljning är ett stort fokus under 2024.

  Negativt kassaflöde - förbättringar på gång

  Kassaflödet landar för kvartalet på -72 MSEK vilket till största delen är kopplat till rörelsekapitalet och ett negativt resultat. En stor del av kvartalets försäljning kom i december vilket har givit ovanligt höga kundfordringar över årsskiftet. Även varulagret har haft en stor påverkan på kassaflödet.

  När efterfrågan minskade under hösten justerade vi ner beställningarna hos våra leverantörer, men det tog fram till december innan produktionen var korrigerad. Vi har därför gjort en reservering för kostnader kopplade till omställningen av produktionen som påverkar resultatet i fjärde kvartalet 2023.  Varulagrets storlek har nått sin topp och kommer att omsättas under det kommande året. Eftersom lagret består av färdiga produkter där material och produktion redan är betald kommer dessa vid försäljning innebära ett direkt tillskott till kassan.

  Bruttomarginalen är fortfarande inte tillfredställande och ligger kvar på 28 procent, exklusive spotkostnader. Vi har under året kostnadsfört spotprisinköp på sammanlagt 16 MSEK vilket påverkat bruttomarginalen negativt. Spotprisinköpen har under hösten i princip upphört.

  Lönsamhet första kvartalet 2025

  Vi bedömer att företaget kommer att nå lönsamhet under första kvartalet 2025. Lönsamheten kan nås utan omsättningstillväxt och bygger enbart på att vi har kostnadsoptimerade produkter klara för tillverkning i fjärde kvartalet.

  Vi har under hösten gjort ett omfattande arbete med att sänka våra kostnader. Ett genomgripande kvalitetsarbete har gett minskade kostnader för service och support. Organisationen har också vässats och effektiviserats. Efter de kostnadsbesparingar på 30 MSEK för 2024 som kommunicerades i föregående kvartalsrapport så har ytterligare besparingar på sammanlagt 20 MSEK genomförts. Detta innebär minskade kostnader på totalt 50 MSEK under 2024.

  Stödtjänster - ny drivkraft på marknaden

  Under inledningen av 2024 är marknadsläget fortsatt avvaktande. Höga räntor och ett allmänt osäkert omvärldsläge kyler marknaden för solceller och energioptimering på kort sikt även om de långsiktiga trenderna pekar på fortsatt tillväxt.

  En stark drivkraft för tillväxten på marknaden för energioptimering i Sverige är möjligheten för batteriägare att sälja stödtjänster till elnätet. I mitten av januari fick Ferroamp som första bolag godkänt av Svenska kraftnät på vår unika lösning där man kan sälja stödtjänster samtidigt som man använder batteriets övriga funktioner i den egna fastigheten. Vi ser detta som en stor möjlighet för att öka vår försäljning.

  Stödtjänstfunktionen är ett bra exempel på hur Ferroamp-systemet hela tiden utvecklas och gör det möjligt för stora och små fastighetsägare att möta och utnyttja förändringar i elnätet. Det är lönsamt för kunden och ger elnätet den flexibilitet som behövs för att klara elektrifieringen och energiomställningen.

  Väl rustade för framtiden

  2023 har varit ett utmanande år med en svängig marknad. Efter vårens arbete med industrialisering där vi fick upp storskalig produktionsvolym kom hösten med kostnadsbesparingar på en tillfälligt fallande marknad.  Det finns en fantastisk kompetens inom Ferroamp och jag känner att vi nu står väl rustade för att både nå lönsamhet och fortsätta vår tillväxtresa.

  Kent Jonsson, vd

  Detta är sådan information som Ferroamp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2024 klockan 08.00. 

  För ytterligare information, kontakta:
  Kent Jonsson, VD                 
  tfn: 073-810 00 01

  Delårsrapporten i sin helhet finns att hämta på: https://investor.ferroamp.com/finansiella-rapporter/

  Om Ferroamp
  Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps patenterade EnergyHub är en smart växelriktare som utgör hjärnan i ett intelligent elsystem, där nyttan av solpaneler, elbilsladdning och batterilager kan maximeras. Genom att vara flexibelt och skalbart är systemet framtidssäkert och ger alla som äger en fastighet möjlighet att ta kontroll och aktivt delta i den gröna energiomställningen.

  Ferroamps stamaktie handlas under kortnamn FERRO med ISIN-kod SE0012229920. Ferroamps Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market är G&W Fondkommission, +46(0)8-503 00 050, [email protected]. Mer information finns på bolagets hemsida: https://ferroamp.com/


  Om Ferroamp

  Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

  Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).

  Webbplats
  www.ferroamp.com
  Bransch
  Teknik

  Prenumerera

  Få löpande information från Ferroamp via e-post.

  Handelsinformation

  Kurs ()
  Förändring ()
  Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FERRO ISIN-kod SE0012229920 Certified Adviser G&W Fondkommission

  IR-Kontakt

  Kent Jonsson CEO [email protected] 073 810 00 01