REGMAR

Ferroamp AB (publ) - Delårsrapport Kvartal 3 2023

Perioden i sammandrag

2023 juli-september
Nettoomsättning: 42 980 kSEK (47 965)
EBITDA: -20 465 kSEK (-8 272)
EBITDA, %: -48 (-17)
Resultat efter finansiella poster: -29 698 kSEK (-11 100)
Balansomslutning: 398 592 kSEK (249 766)
Soliditet, %: 73 (76)
Resultat per aktie, före och efter utspädning: -1,30 (-0,76)
Kassaflöde från den löpande verksamheten: -119 619 (-9 492) 

2023 januari-september
Nettoomsättning: 281 241  kSEK (141 908)
EBITDA: -51 403 kSEK (-18 818)
EBITDA, %: -18 (-13)
Resultat efter finansiella poster: -68 244 kSEK (25 820)
Balansomslutning: 398 592 kSEK (249 766)
Soliditet, %: 73 (76)
Resultat per aktie, före och efter utspädning: -2,99 (-1,83)
Kassaflöde från den löpande verksamheten: -177 831 (-25 701)

Viktiga händelser under första kvartalet

  • Bronsmedalj av EcoVadis
  • Ansökan om FCR-D skickad till Svenska kraftnät
  • Debattartikel i DI om trängsel i elnäten
  • Säkrad produktionskapacitet
  • Ledningsförändring: CFO lämnar
  • Branschstatistik: Inbromsande solcellsmarknad

Finansiell sammanställning 

kSEK

 

 

jul-sep 2023

jul-sep 2022

jan-sept 2023

jan-sept 2022

Helår 2022

Helår 2021

Helår
2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

 

42 980

47 965

281 241

141 908

205 112

110 218

76 772

Bruttomarginal (%)

 

 

28

21

18

22

19

16

19

EBITDA

 

 

-20 465

-8 272

-51 403

-18 818

-46 238

-35 729

-27 776

EBITDA (%)

 

 

-48%

-17%

-18%

-13%

-23%

-32%

-36%

Resultat efter finansiella poster

 

-29 698

-11 100

-68 244

25 820

-54 262

-41 102

-33 138

Balansomslutning

 

 

398 592

249 766

398 592

249 766

236 952

188 913

144 778

Soliditet (%)

 

 

73

76

73

76

68

80

80

Resultat per aktie, före och efter utspädning

-1,30

-0,76

-2,99

-1,83

-3,84

-3,19

-3,10

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-119 619

-9 492

-177 831

-25 701

-61 658

-42 065

-25 790

 

Vd Kent Jonsson kommenterar perioden

Stärkt bruttomarginal men nedgång i omsättningen under tredje kvartalet

Bruttomarginalen går åt rätt håll och vårt arbete fortsätter för att nå en tillfredställande nivå på lönsamhet för bolaget. Marknaden för solenergi bromsade in efter sommaren drivet av ett lägre elpris men de underliggande trenderna för en långsiktig tillväxt ligger fast.  Vi bedömer att nedgången i marknaden är tillfällig och inte påverkar möjligheterna att nå vår långsiktiga målsättning för 2026.

Den ackumulerade nettoomsättningen för de tre första kvartalen ligger på 281 MSEK (142 MSEK) vilket är en ökning med 98 procent jämfört med föregående år. Den ovanligt höga orderstocken vid ingången av året ledde till en hög omsättning under första halvan av året. Under kvartalet minskade försäljningen till våra kunder - grossister och installatörer - som nu anpassar och sänker sina lagernivåer, som ett resultat av nedgången på slutkundsmarknaden.

Nettoomsättningen för kvartalet landar på 43 MSEK vilket är en minskning med 10 procent jämfört med tredje kvartalet 2022. Vi blev överraskade av inbromsningen på marknaden vilket har medfört ökade lagernivåer och en stor påverkan på kassaflödet. Produktionstakten är justerad och vi ser att lagernivåerna kommer att normaliseras under första halvan av nästa år. Vi ser en viss återhämtning av omsättningen redan under innevarande kvartal och på medellång och lång sikt ser vi fortsatt positivt på utvecklingen.

Under den snabba tillväxt som bolaget har upplevt så har arbetet med kostnadssidan blivit eftersatt. För att stärka vår lönsamhet har vi under kvartalet intensifierat vår kostnadsöversyn. Viss effekt av detta kan vi se redan under fjärde kvartalet och under 2024 sänker vi våra löpande omkostnader med drygt 30 MSEK. Vi ser också att våra ansträngningar för att sänka produktkostnaderna har gett oss en bruttomarginal som är den hittills högsta för ett kvartal. Dock är vi inte alls nöjda med denna nivå. Vi har långt framskridna projekt som kommer att leda till en betydande sänkning av produktkostnaderna under nästa år. 

En organisation som utvecklas

Sedan jag tillträdde i april har vi fortsatt fokus på att driva innovation och tillväxt men vi adresserar nu även den växtvärk som uppstått. Främst har vi haft utmaningar gällande mjukvarukvalitet, försäljning och support till våra viktiga installatörer. Med en nyetablerad kvalitetsfunktion och kraftigt förstärkt support har vi sett positiva effekter under kvartalet. Tack vare vår satsning på supply chain och våra produktionsprocesser har vi också kommit upp i en tillfredställande produktionskapacitet som gör att vi kan leverera en bra volym när marknaden vänder.

Vi har nu fått ett väl fungerande ledningsteam och kommer att fortsätta stärka bolaget i alla aspekter. Planen kring vad som måste göras för att bli ett lönsamt bolag är tydlig och nu handlar det om att få det gjort. Personligen ser jag mycket fram emot den resa vi har framför oss.

Ett svenskt innovationsföretag

Vår vision är en värld som får sin kraft från 100 procent förnybar och tillförlitlig elektricitet. Vårt fokus kommer även framöver ligga på att vara i framkant inom utvalda delar av energi- och effektoptimering för fastigheter. Vi kommer att arbeta än mer med paketeringar av våra produkter för att lösa framtida kundbehov. Samhället befinner sig bara i början av elektrifieringen och omställningen till fossilfri energi. Vår marknad kommer att genomgå svängningar på vägen men utvecklingen i ett längre perspektiv är positiv. Trots en tillfällig konjunkturnedgång kommer behovet av Ferroamps produkter och tjänster att öka i det nya energilandskapet. Våra flexibla och smarta system är precis vad både fastighets- och bilägare samt elnätet behöver.

Kent Jonsson, vd, Ferroamp

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2023 klockan 08.00.

För ytterligare information, kontakta:
Kent Jonsson, VD                  073-810 00 01

Delårsrapporten i sin helhet finns att hämta på: https://investor.ferroamp.com/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen besök: https://ferroamp.com/

Om Ferroamp

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).


Om Ferroamp

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).

Webbplats
www.ferroamp.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Ferroamp via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FERRO ISIN-kod SE0012229920 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Kent Jonsson CEO [email protected] 073 810 00 01