REGMAR

Ferroamp Elektronik AB - Delårsrapport Kvartal 1 2022

Perioden i sammandrag

2022 januari-mars

 • Nettoomsättning 41 541 kSEK (21 372)
 • EBITDA -5 081 kSEK (-8 748)
 • EBITDA, % -12 (-41)
 • Resultat efter finansiella poster -6 861 kSEK (-9 932)
 • Balansomslutning 196 091 kSEK (145 818)
 • Soliditet, % 74 (72)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,51 SEK (-0,81)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 666 kSEK (-9 169)

Viktiga händelser under första kvartalet

 • Samarbete med Ahlsell
 • Erbjudandet inom energilagringssystem breddas
 • Samarbete inleds med Elajo
 • På FT 1000-listan för andra året i rad

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • eComExpo - för framtidens fossilfria nyttotrafik
 • eCarExpo - Nordens största elbilsmässa
 • Omsättningen ökar 100 procent under första kvartalet 2022 - når ny rekordnivå
 • Ferroamp stärker marknadsorganisationen

Finansiell sammanställning

Flerårsöversikt

KSEK jan-mar 2022 Helår 2021 Helår 2020 Helår 2019 Helår 2018
Nettoomsättning 41 541 110 218 76 772 45 838 15 804
EBITDA -5 081 -35 729 -27 776 -22 641 -10 762
EBITDA % -12 -32 -36 -49 -68
Resultat efter finansiella poster -6 861 -41 102 -33 138 -24 203 -11 744
Balansomslutning 196 091 188 913 144 778 52 761 20 145
Soliditet, % 74 80 80 58 18
Resultat per aktie, SEK -0,51 -3,19 -3,10 -3,22 -2,40
Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 666 -42 065 -25 790 -29 653 -14 899

VD Krister Werner kommenterar perioden

Rekordstark start på året med högsta kvartalsomsättningen i vår historia

Året har börjat starkt för Ferroamp, med en fördubbling av omsättningen under årets första kvartal samt en resultatförbättring på 30 procentenheter jämfört med samma period 2021. Resultatförbättringen är en viktig milstolpe på vägen mot lönsamhet. Omsättningen under kvartalet är den högsta i Ferroamps historia. Den positiva utvecklingen fortsätter med att nettoförsäljning och order för leverans under 2022 redan i maj överstiger helåret 2021 med 24 procent.

Omsättningsökningen är ett resultat av leveranser på den starka orderboken från årsskiftet och en fortsatt mycket god orderingång under kvartalet. Det är framförallt bland villa- och småhusägare som efterfrågan ökar. Resultatförbättringen kan härledas till försäljning av produkter där vi har kommit längst med kostnadseffekti­visering.Vi ser att vårt arbete med industrialisering av vår produktportfölj ger resultat och vi fortsätter detta arbete under året. Säsongen för solel har startat tidigare i år och efter första kvartalet har vi redan levererat mer än hälften av hela 2021 års volym av Solsträngsoptimerare (SSO) och EnergyHub 14, vilket ger en positiv påverkan på omsättning och resultat. Under perioden rankas vi även som ett av Europas snabbast växande bolag på den årliga FT 1000-listan från Financial Times - för andra året i rad.

Den positiva utvecklingen fortsätter
Efterfrågan på Ferroamps lösningar och erbjudande fortsätter att öka kraftigt även efter kvartalets utgång. Nettoomsättningen samt order för leverans 2022 uppgår i början av maj till 136 MSEK vilket redan nu är en ökning med 24 procent jämfört med helåret 2021 då nettoomsättningen uppgick till 110 MSEK. Den höga orderstocken kommer framförallt att levereras ut under andra och tredje kvartalet.

Vi möjliggör oberoende energiförsörjning
Energiförsörjning fortsätter under kvartalet att vara i fokus i debatten. Volatila elpriser och Europas beroendeställning i energifrågan har skapat ett ökat intresse för lokala lösningar för energiförsörjning. Rysslands invasion av Ukraina aktualiserar frågan ytterligare. Samtidigt finns en stark drivkraft att elektrifieringen av samhället ska ske med hållbara lösningar och med förnybar energi. Ferroamps system bidrar till den omställningen och skapar det nya elnätet med en decentraliserad, grön elproduktion i centrum. Vi fortsätter att investera i innovation och utveckling av våra produkter för att utveckla vår starka position på marknaden och öka kostnadseffektiviseringen av produkterna. Den regelförändring som trädde i kraft under kvartalet, som tillåter lokal energidelning i mikronät, har genererat stort intresse och möjliggör en spännande utveckling av vår affär inom området framåt.

Ökat intresse för energilagring för småhus
Vi märker ett stort intresse för det nya batterisystemet Energy Storage Stack, ESS System, som vi börjar leverera under andra kvartalet. Det nya skalbara batterisystemet är anpassat för energilagring i småhus och mindre flerbostadshus. Det ger möjlighet att maximera använd­ningen av egenproducerad solel, kapa effekttoppar samt att med schemaläggning köpa el till lägre pris nattetid. Kommande funktioner som spotprisstyrning och frekvensstödtjänster, där man via en aggregator bidrar till att Svenska Kraftnät kan balansera elnätet, medger en väsentlig reduktion av återbetalningstiden på investeringen.

Nya samarbetsavtal ökar efterfrågan
Vi har under perioden tecknat samarbetsavtal med Ahlsell och Elajo, nya partners som ytterligare förstärker vår marknadsposition. Vi ser att vår kanalstrategi via befintliga och nya samarbetspartners bär frukt när efterfrågan ökar. Komponentförsörjningen är fortsatt ansträngd och driver kostnader. Vår prioritering är fort­satt att leverera på den ökade efterfrågan.

Ferroamp växer enligt plan och utvecklas som bolag
Vi har under perioden fortsatt att rekrytera och vi förstärker organisationen med flera nya medarbetare under kvartalet för att säkerställa både förmåga att leverera vår befintliga affär på den allt ökande efterfrågan och parallellt utveckla mjukvara. Vårt sikte är inställt på att utveckla både vår tekniska plattform och tjänster för framtidens gröna elnät där Ferroamp ska vara en central och innovativ aktör som möjliggör energiomställningen. Jag gläds åt att Ferroamps team växer och blir starkare för varje dag och ser fram emot att fortsätta utveckla Ferroamp tillsammans med både nya och gamla medarbetare.

Krister Werner, vd

Detta är sådan information som Ferroamp Elektronik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2022 klockan 08.00.

För ytterligare information, kontakta:
Krister Werner, VD 076-535 86 64
Kerstin Wähl, CFO/IR 070-657 35 10

Delårsrapporten i sin helhet finns att hämta på: https://investor.ferroamp.com/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen besök: https://ferroamp.com/

Om Ferroamp Elektronik

Ferroamp Elektronik AB, grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom greentech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

Ferroamps stamaktie handlas under kortnamn FERRO med ISIN-kod SE0012229920.
Ferroamps Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market är G&W Fondkommission, +46(0)8-503 00 050, [email protected]. Mer information finns på bolagets hemsida: https://ferroamp.com/


Om Ferroamp

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).

Webbplats
www.ferroamp.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Ferroamp via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FERRO ISIN-kod SE0012229920 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Kent Jonsson CEO [email protected] 073 810 00 01