Delårsrapport januari-mars 2019

Ferroamp fördubblar både omsättning och orderingång under Q1-2019

Första kvartalet 2019

 • Nettoomsättning uppgick till 5 953 (2 628) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -9 276 (-3 147) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -1,51 (-0,68) SEK

Finansiell sammanställning  

KSEK jan-mar
2019
jan-mar
2018
jan-dec
2018
Nettoomsättning 5 953  2 628 15 804
Rörelseresultat efter finansiella poster -9 340 -3 168 -11 744
Balansomslutning 43 620 11 016 20 145
Soliditet (%)  64,38  25,09 18,30
Resultat per aktie, SEK 1 -1,51 -0,29 -2,40
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 242 -4 991 -14 897


1
Jämförelsetalen har räknats om med anledning av split 25:1.

Väsentliga händelser under januari - mars 2019

 • Under kvartalet genomfördes en nyemission som inbringade totalt 33,9 MSEK inklusive kostnader för emissionen. Engångskostnader för emissionen på 5,4 MSEK belastar kvartalets resultat.
 • Bolagets aktie handlas från och med 22 mars 2019 på Nasdaq First North.
 • Ett strategiskt partnerskap har inletts med Kraftpojkarna, marknadsledande leverantör av lösningar för solenergi.
 • Ett nytt energilagerpaket för hemmabruk har lanserats tillsammans med Nilar.
 • Ett nytt samarbete har inletts med en italiensk projektutvecklare inom förnyelsebar energi, Noka Service Srl. Avtalet innefattar distribution av Ferroamps EnergyHub med tillbehör.
 • Bolaget tillkännager att man avser att komplettera EnergyHub med en likströmsladdare för elbilar.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Fortsatt stark orderingång på alla områden gör att bolaget kan hålla fast vid planen att dubbla omsättningen för 2019. 
 • I april erhölls en order på drygt 2 MSEK från Integrate Renewables och Skanska för levereras till Orkdal Folkehelsesenter i Norge. 
 • I april tecknades ett samarbetsavtal med Elkedjan AB med syfte att främja försäljning av Ferroamps produkter via Elkedjans distributionsnät
 • Årsstämman 2019 beslutade om ett incitamentsprogram för ledning och medarbetare.
 • Årsstämman valde in Anders Persson som ny ordinarie styrelseledamot.

Kommentarer från VD

Ferroamp fördubblar både omsättning och orderingång under Q1-2019

Både försäljning och nettoomsättning utvecklas starkt under årets första kvartal och Ferroamp följer sin plan att dubbla omsättningen 2019. Samtidigt har Bolaget genomfört en lyckad emission och en notering på Nasdaq First North.

Nettoomsättningen uppgick till 5,9 MSEK vilket är en ökning med 126 procent jämfört med motsvarande kvartal 2018. Orderingången under kvartalet uppgick till 6,6 MSEK vilket är en ökning med 160 procent jämfört med motsvarande kvartal 2018. Med en orderstock vid slutet av kvartalet på 9,5 MSEK samt en fortsatt stark orderingång under april 2019, kan vi därför hålla fast vid vår plan att dubbla omsättningen för 2019.

Marknad och försäljning
Bolaget bygger vidare mot en stabil kanalstruktur där drygt 80 procent av inkomna order går genom redan etablerade kanaler. Vårt strategiska arbete att knyta samarbetsavtal med nya viktiga kanaler fortsätter. I april ingick vi ett avtal med Elkedjan AB som har mer än 1 600 elektriker på 190 orter i Sverige. Avtalet innebär att Elkedjan kommer att lagerföra delar av Ferroamps sortiment, vilket möjliggör en mer långsiktig planering av vår tillverkning. I februari inledde Bolaget också diskussioner med Kraftpojkarna AB om ett strategiskt samarbete. Både Kraftpojkarna och Elkedjan är starka samarbetspartners och nyckelaktörer på den svenska marknaden för solenergi-, energilager- och laddstationer för elfordon.
Internationellt fortsätter vårt samarbete med Integrated Renewables AS i Norge och Orkdalordern på drygt 2 MSEK i april bekräftar att Norge kommer att bidra med mellan 10 - 20 procent av 2019 års omsättning.
I mars skrev vi ett samarbetsavtal med Noka Service Ltd Italien. Där pågår nu beredning för att vi skall uppfylla lokal italiensk standard och försäljningen beräknas ta fart i slutet av året. Ferroamp ställde ut på Intersolar i München den 15-17 maj. Det är Europas största mässa för distribuerade energisystem för solenergi, energilager och billaddare och Bolaget förhandsvisade bl a den snabbladdare som utvecklats tillsammans med Chargestorm. Vi hade också release av en ny energilagerlösning som utvecklats tillsammans med Sunwoda Energy Storage i Kina.
Arbetet med att utveckla vår hemsida www.Ferroamp.com har inletts. Detta kommer att förstärka vår kommunikation med kunder och distributörer och kommer att ge ett bättre stöd i köpprocessen. Den första versionen lanseras i slutet av maj.

Teknologi och produkter
Under Q1 har ett nytt mindre batteri (5,75 kWh) från Nilar kvalificerats. Batteriet utgör tillsammans med Ferroamps EnergyHub ett starkt paket för villamarknaden.
Våra strategiska initiativ inom området fortskrider med programmet Industrialisering 2.0 med syfte att optimera vårt produktsortiment för större produktionsvolymer. Den första produkten kommer att vara klar för leverans under Q4 2019.
Parallellt driver vi utveckling av snabbladdare för elbilar som även den skall vara klar i slutet av året. Den ökade kundaktiviteten leder till ett växande supportbehov som vi möter med ett antal aktiviteter som förbättrar kundbemötandet, användarmanualer och mjukvarustöd.

Montage och logistik
Våra kraftiga tillväxtplaner ställer höga krav på uppbyggnad av produktionskapacitet; i det korta perspektivet fokuseras arbetet på att öka kapaciteten i vår egen verkstad via ökning av personalstyrkan samt outsourcing av delmontage. På lite längre sikt arbetar vi mot att lägga ut tillverkning av kompletta produkter. För detta är vårt strategiska initiativ Industrialisering 2.0 fundamentalt.

Finansiering
Den lyckade noteringen på Nasdaq First North känns som en historisk milstolpe för bolaget. Det var mycket arbete att få nödvändiga strukturer och processer på plats men nu har vi skapat en stark plattform för vår fortsatta expansion. Marknadens positiva respons på aktien ger oss också fortsatt energi.
Ända sedan bolaget startade har vi målmedvetet och metodiskt byggt Ferroamp för att bli ledande inom sitt teknikområde. Med den stärkta kassan och nya samarbetspartners har vi nu ännu bättre förutsättningar för att ta nästa steg i vår tillväxtresa. Fortsatt långsiktig utveckling av vår kapitalbas och finansiella ställning för expansion av kunder, marknader och produkter är en nyckelfråga för ledning och styrelse.

Ett starkt kvartal med hög kundaktivitet och mer än en fördubbling av både order och fakturering! Med en fortsatt stark orderingång och fakturering under april känner jag att vi följer vår plan för 2019. Marknaden där ute är i stark expansion och Ferroamp har en unik plattform som kunder och marknad efterfrågar. Vi ligger rätt positionerade och vi har fått upp en bra fart på vår spännande resa!

Olof Heyman, VD

2019-05-22

Kontakt:
Olof Heyman, VD, telefon 070 585 57 90, eller
Björn Jernström, CTO och grundare av Ferroamp, telefon 070 930 89 82.

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com

Informationen i detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Ferroamp Elektronik AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 22 maj 2019 kl. 08:30 CET

Om Ferroamp Elektronik
Svenska Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom cleantech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag/ ägare, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.
G&W Fondkommission är Certified Adviser: e-post [email protected], telefon 08-503 000 50.


Om Ferroamp

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).

Webbplats
www.ferroamp.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Ferroamp via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FERRO ISIN-kod SE0012229920 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Kent Jonsson CEO [email protected] 073 810 00 01