REGMAR

Ferroamp AB (publ) - Bokslutskommuniké 2022

Perioden i sammandrag

2022 oktober-december

 • Nettoomsättning: 63 204 kSEK (22 186)
 • EBITDA: -27 420 kSEK (-10 687)
 • EBITDA, %: -43,4 (-48,2)
 • Resultat efter finansiella poster: -28 442 kSEK (-12 575)
 • Balansomslutning: 236 952 kSEK (188 913)
 • Soliditet, %: 68 (80)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -1,93 (-0,97)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: -35 954 (4 125)

2022 januari-december

 • Nettoomsättning: 205 112 kSEK (110 218)
 • EBITDA: - 46 238 kSEK (-35 729)
 • EBITDA, %: -22,5 (-32,4)
 • Resultat efter finansiella poster: -54 262 kSEK (-41 102)
 • Balansomslutning: 236 952 kSEK (188 913)
 • Soliditet, %: 68 (80)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -3,84 (-3,19)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: -61 658 (-42 065)

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

 • Ledningsförändringar
 • Fler laddboxar öppnar för smart styrning
 • Kraftig ökning i efterfrågan på batterier

Viktiga händelser efter periodens slut

 • Ferroamp går in i 2023 med en rekordhög orderstock
 • Ferroamp rekryterar ny utvecklingschef
  Helår 2022 Helår 2021 Helår
2020
Helår
2019
Helår
2018
Nettoomsättning 205 112 110 218 76 772 45 838 15 804
EBITDA -46 238 -35 729 -27 776 -22 641 -10 762
EBITDA% -23% -32% -36% -49% -68%
Resultat efter finansiella poster -54 262 -41 102 -33 138 -24 203 -11 744
Balansomslutning 236 952 188 913 144 778 57 761 20 145
Soliditet (%) 68 80 80 58 18
Resultat per aktie, före och efter utspädning -3,84 -3,19 -3,10 -3,22 -2,40
Kassaflöde från den löpande verksamheten -61 658 -42 065 -25 790 -29 653 -14 899

Tf vd Fredrik Breitung kommenterar perioden

Rekordkvartal avslutar 2022

Med en nettoomsättning på 63 MSEK avslutar Ferroamp året med ett rekordkvartal. Orderstocken inför 2023 överstiger den totala omsättningen för fjolåret och fokus ligger nu på att öka produktionen och att nå lönsamhet.

Ferroamp fortsätter sin kraftiga tillväxt och omsättningen för helåret 2022 nådde 205,1 MSEK. Det är en ökning med 86 procent jämfört med 2021 (110,2 MSEK). Sista kvartalet var nettoomsättningen 63,2 MSEK, en ökning med 185 procent jämfört med samma period föregående år (22,2 MSEK) och den högsta siffran

någonsin för ett enskilt kvartal. Den underliggande bruttomarginalen i fjärde kvartalet förbättrades avsevärt till bolagets bästa någonsin. Detta tack vare genomförda prisökningar och en gynnsam produktmix. Höga kostnader för så kallade spotköp har dock tagits under kvartalet för att kunna leverera till våra kunder. Vi bedömer att spotköpen kommer att minska avsevärt kommande halvår.

I början av januari kunde vi berätta att orderstocken från våra stora grossister och installatörer inför 2023 ligger på 350 MSEK och alltså överstiger hela fjolårets totala omsättning. Det handlar till största delen om leveranser som ska utföras under första halvåret.

Ökad tillväxt och mer nöjda kunder

Företaget har under året haft ett stort fokus på att skala upp och industrialisera produktionen för att möta efterfrågan. Under tredje kvartalet skrev vi på två viktiga produktionsavtal som gör det möjligt att öka takten i produktionen för att möta efterfrågan och korta leveranstiderna under 2023. Genom det utvidgade samarbetet med NOTE kommer produktionen av det större systemet EnergyHub XL att ökas markant under året.

Avtalet med Kitron mångdubblar vår produktionsförmåga av villasystemet EnergyHub 14 och ger Ferroamp en bra plattform för en kommande utlandslansering. Den första leveransen från deras fabrik i Polen kom i december 2022.

Resan mot storskalig produktion har gått undan men har inte varit problemfri. Kriget och fortsatta lockdowns

i Kina har bidragit till att störa de globala leveranskedjorna av komponenter. Det har lett till försenade leveranser och vi har varit tvungna att göra dyra inköp av alternativa komponenter. Uppskalningen av produktionskapaciteten har medfört ett större tryck på rörelsekapitalet i form av ett högre varulager jämfört mot tidigare perioder. Detta är dock helt enligt plan.

Vi är inte nöjda med hur industrialiseringen av våra processer dragit ut på tiden, men att outsourca produktionen var ett riktigt beslut då vi har ökat bruttomarginalen med ungefär 20 procentenheter under 2022 jämfört med 2021. Vi ser nu också att läget ljusnar både på världsmarknaden och i vår egen utveckling.

Vi jobbar intensivt och målfokuserat på att förbättra vår kvalité ytterligare och därmed behålla vår höga kundnöjdhet.

2023 - fokus på lönsamhet och utveckling

Fokuset för 2023 ligger på lönsamhet. Förutom att öka volymen arbetar vi med kostnadseffektiviseringar och kommer att genomföra tidigare aviserade prisjusteringar.

Vi arbetar också kontinuerligt med att förbättra funktionaliteten i våra produkter. Eftersom systemet kan uppdateras över nätet får alla våra kunder del av de förbättringar som görs. Under senaste kvartalet har två av marknadens mest populära elbilsladdare blivit kompatibla med EnergyHub och fler fastighetsägare kan därmed styra laddningen integrerat i systemet. Vi följer noggrant hur utvecklingen av elnätet skapar rum för nya affärsmodeller och behov hos kunderna. 

Våra produkter är fastighetsägarnas bästa verktyg för att skaffa sig kontroll över sin elförbrukning och möta de snabba svängningarna på elmarknaden. Vi ser fram emot ett 2023 med fortsatt stark tillväxt där vi möjliggör för fler fastighetsägare att ta kontroll över sin elektricitet och bli en aktiv del i den gröna omställningen.

Fredrik Breitung, tf vd och CFO

Detta är sådan information som Ferroamp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 klockan 18.00.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Breitung, tf vd, CFO   070-340 76 79

Delårsrapporten i sin helhet finns att hämta på: https://investor.ferroamp.com/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen besök: https://ferroamp.com/

Om Ferroamp

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps patenterade EnergyHub är en smart växelriktare som utgör hjärnan i ett intelligent elsystem, där nyttan av solpaneler, elbilsladdning och batterilager kan maximeras. Genom att vara flexibelt och skalbart är systemet framtidssäkert och ger alla som äger en fastighet möjlighet att ta kontroll och aktivt delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps stamaktie handlas under kortnamn FERRO med ISIN-kod SE0012229920.
Ferroamps Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market är G&W Fondkommission,
 +46(0)8-503 00 050, [email protected]. Mer information finns på bolagets hemsida: https://ferroamp.com/


Om Ferroamp

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).

Webbplats
www.ferroamp.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Ferroamp via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FERRO ISIN-kod SE0012229920 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Kent Jonsson CEO [email protected] 073 810 00 01