REG

Kommuniké från Årsstämman 2023 i FastOut Int AB (publ)

Stockholm 2023-05-05

Idag 2023-05-05 höll FastOut Int AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter.

  • Stämman fastställde resultat och balansräkning i bolaget. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag. För verksamhetsåret 2022 ska ingen utdelning ske.
  • Att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022. Det antecknades att VD och styrelseledamöter inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt.
  • Stämman beslutade enligt större ägares förslag följande styrelse: fyra ledamöter enligt följande - omval av Joakim Stenberg, Thomas Edselius, Sofia Lind och Håkan Lindgren. Thomas Edselius valdes till ordförande.
  • Stämman beslutade om omval av revisorsfirma Ernst & Young AB med revisor Henrik Nilsson som huvudansvarig.
  • Stämman beslutade enligt förslag om att ersättning om ett halvt prisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2023. Till styrelseordförande skall ett prisbasbelopp utgå. Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget. Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.
  • Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen enligt styrelsens förslag.
  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen vid ett eller flera tillfällen att fram till kommande årsstämma besluta om nyemissioner om upp till vad bolagsstämman begränsar med eller utan aktieägares företrädesrätt, innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst upp till 4.000.000 kronor motsvarande högst 160.000.000 st. aktier.  Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant. Motivet med bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Beslutet var enhälligt.
  • Stämman beslutade att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten på årsstämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut vid Bolagsverket


Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till årsstämman, se bolagets hemsida, www.fastout.com, eller under nyheter på Nordic SMEs hemsida.

Styrelsen FastOut Int AB

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
Styrelseordförande Thomas Edselius
Telefon: +46 730911211
[email protected]

FastOut Int. AB
Enebybergsvägen 8

182 36 DANDERYD
http://www.fastout.com/
[email protected]


Om FastOut

Prenumerera

Få löpande information från FastOut via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn FOUT ISIN-kod SE0007525738