REG

Kommuniké från Årsstämma i FastOut Int AB 2022

Idag 2022-05-20 höll FastOut Int AB årsstämma. Stämman beslöt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag. 

  • Stämman fastställde resultat och balansräkning i bolaget. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2021 ska ingen utdelning ske. 

  • Att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Det antecknades att VD och styrelseledamöter inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet. 

  • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag följande styrelse: fyra ledamöter enligt följande - Thomas Edselius, Joakim Stenberg, Sofia Lind och Håkan Lindgren samtliga omval. Thomas Edselius valdes till ordförande. 

 

  • Stämman beslutade om omval av revisorsfirma Ernst & Young AB med revisor Per Karlsson som huvudansvarig.

  • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ersättning om ett halvt prisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2022. Till styrelseordförande skall ett prisbasbelopp utgå. Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget. Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt godkänd räkning. 

  • Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsen förslag. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen enligt styrelsens förslag.

  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen vid ett eller flera tillfällen att fram till kommande årsstämma besluta om nyemissioner om upp till vad bolagsstämman begränsar med eller utan aktieägares företrädesrätt. Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant. Motivet Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. 

Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till årsstämman, se bolagets hemsida, www.fastout.com, eller under nyheter på NGMs hemsida.Styrelsen FastOut Int AB

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på: 

Styrelseordförande Thomas Edselius

Telefon: +46 (0)730 911 211

[email protected] 

FastOut Int. AB
Enebybergsvägen 8

182 36 DANDERYD
http://www.fastout.com/
[email protected]


Om FastOut

Prenumerera

Få löpande information från FastOut via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn FOUT ISIN-kod SE0007525738