REGMAR

Fastout Int AB genomför en riktad nyemission om 1,5 miljoner kr

FastOut Int AB genomför en riktad nyemission om 1,5 miljoner kr.
Fastout Int AB (publ) ("Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande som beslutades av bolagets årsstämma den 5 maj 2023 beslutat om en riktad nyemission av aktier till en teckningskurs om 0,11 SEK per aktie ("Emissionen"). Teckningskursen är satt till 0,11 SEK, snittkursen för perioden 22 augusti 2023 till den 21 september 2023 har varit 0,13 SEK. Genom emissionen kommer bolaget att tillföras 1,5 miljoner SEK.

Bolaget avser att använda emissionslikviden för att finansiera bolagets fortsatta expansion.

Styrelsens överväganden
Styrelsen har övervägt alternativa finansieringsmodeller, inklusive förutsättningarna för att genomföra en företrädesemission. Styrelsen är medveten om att emissioner som huvudregeln bör genomföras som företrädesemissioner och har beaktat de regler som Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK) utfärdade i september 2023. Av ASK:s regler framgår att det normalt får anses godtagbart att nyemissioner genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om det utifrån omständigheterna på objektiva grunder kan anses ligga i aktieägarnas intresse att avvika från företrädesrätten. Efter en samlad bedömning av marknadsläget och bolagets finansiella situation bedömer styrelsen att det på objektiva grunder kan anses ligga i samtliga aktieägares intresse att genomföra emissionen samt att villkoren är balanserade och marknadsmässiga. Styrelsen utvecklar sina överväganden nedan.

En företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra än den kapitalanskaffning som nu genomförts. Processen med prospekt och garantiupphandling är tids- och resurskrävande jämfört med den nu genomförda emissionen, som genom arbete från styrelsen kunnat genomföras på kort tid och med, enligt styrelsen, gott resultat.

Med tanke på rådande marknadsläge på den finansiella marknaden är kostnaderna för upphandlade garantier dyrt, något som kunnat undvikas genom den nu genomförda emissionen. Vidare får Bolaget tillgång till emissionslikviden snabbare än vid en företrädesemission, något som ökar bolagets flexibilitet för att tillvarata affärsmöjligheter.

En ytterligare aspekt som talar för valet av en riktad emission är att emissionen har kunnat göras med relativt låg rabatt. En företrädesemission hade med stor sannolikhet behövt göras med en betydlig rabatt, vilket skulle leda till större utspädningseffekter för bolagets befintliga aktieägare, något som kunnat undvikas genom den förevarande emissionen.

Från ett aktieägarperspektiv medför även en företrädesemission till rabatt en stor risk för negativ effekt på aktiekursen.

Styrelsen har gjort bedömningen att en riktad emission på nuvarande villkor är ett för samtliga aktieägare klokare alternativ än att genomföra en företrädesemission med relativt hög rabatt mot rådande marknadskurs. Styrelsens samlade bedömning är att de redovisade skälen för en riktad nyemission överväger skälen för en företrädesemission enligt huvudprincipen. En riktad emission anses vara i såväl bolagets som samtliga aktieägares intresse.

Emissionen riktas till en ny aktieägare Midnattsmåsen AB, något som styrelsen bedömt ligga i bolagets och aktieägarnas intresse, då denna ägare har ett långsiktigt engagemang för bolaget.


Denna information är sådan information som FastOut Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 26 september 2023.

För mer information, vänligen kontakta:
Styrelseordförande, Thomas Edselius
[email protected]
073-0911211

FastOut Int. AB
Enebybergsvägen 8

182 36 DANDERYD
http://www.fastout.com/
[email protected]

FastOut är verksamma inom IT-sektorn. Idag sker specialisering mot utvecklandet av plattformar som kopplar ihop drönarpiloter och fotografer med kunder. Applikationer, automatisering och integrationer hjälper kunder som t ex mäklare, fotografer och portaler. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.


Om FastOut

Prenumerera

Få löpande information från FastOut via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn FOUT ISIN-kod SE0007525738