REGMAR

Bokslutskommuniké 2023 FastOut Int AB

VD har ordet

Det gångna kvartalet avslutar ett för fastighetsmäklarbranschen utmanande år på många sätt. För Fastout får det följdeffekter när vi befinner oss i en längre period av nedgång i aktiviteten för bostadsförsäljningar. Samtidigt ser vi kanske en stagnation som är första signalen på att en vändning kan vara i sikte. Det är också vår bedömning även om vi först måste se de förväntade räntesänkningarna bli av också i praktiken för att få draghjälp på marknaden.

Det har varit ett tufft år men under det fjärde kvartalet höll vi omsättningsmässigt jämna steg med motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen landade på 1,5 miljoner kronor för kvartalet, samma som motsvarande kvartal under 2022. Även resultatet landade på samma nivå som för motsvarande period föregående år, minus 0,3 miljoner kronor. För helåret 2023 var siffrorna svagare. Omsättningen minskade från 7,0 till 6,2 miljoner kronor jämfört med 2022. Resultatet föll samtidigt från 0,4 miljoner kronor till minus 0,3 miljoner kronor. Sammantaget håller vi ställningarna väl och får efter omständigheterna i branschen vara nöjda trots en viss försämring av omsättning och resultat.

Vi vidtog tidigt vissa åtgärder för att försvara den ekonomiska utvecklingen för bolaget och ser att det har haft positiv effekt. Samtidigt gör vi oss beredda att jobba mer offensivt för att vara redo att utnyttja en kommande vändning på marknaden.

Investeringen i en nyutvecklad drönarapp, där kunderna finns inom ett brett spann av branscher, är en del i arbetet med att stärka FastOuts intäkter utanför bostadsbranschen. Arbetet med appen fortlöper väl och vi följer vår ursprungliga plan som innebär att den lanseras skarpt under första kvartalet i år.

Vi har utökat affärsmodellen och riktar oss nu även mot enskilda fotografer. Vi har påbörjat bearbetningen och ser redan ett ökat intresse. Som insteg har vi en pay as you go-lösning. Det kommer inte att behövas ett åtagande i form av ett abonnemang utan vi tror på en så låg tröskel som möjligt för att ta steget och ta del av FastOuts omfattande plattform och tjänster. En enklare onboarding ska ge snabbare inslussning av nya fotografer och på sikt större intäkter för FastOut. Vi räknar med att marknadsföra det nya erbjudandet i egna kanaler men också mot rätt målgrupper via digitala annonskanaler med planerad start under kvartal 1 2024.

Vi har tjänsterna, beredskapen och resurserna för att dra nytta av en kommande vändning på bostadsmarknaden, samtidigt som vi skapat nya intäktsmöjligheter inom andra branscher.

Håkan Lindgren
Verkställande Direktör
FastOut Int. AB

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 4 2023
Nettoomsättningen uppgick till 1,5 MSEK (1,5)
Totala intäkter uppgick till 3,5 MSEK (1,6)
Rörelseresultatet uppgick till -0,3 MSEK (-0,3)
Periodens resultat uppgick till -0,3 MSEK (-0,3)
Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,00)

Siffror inom parentes avser kvartal 4 2022

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR JANUARI - DECEMBER 2023
Nettoomsättningen uppgick till 6,2 MSEK (7,0)
Totala intäkter uppgick till 8,6 MSEK (7,5)
Rörelseresultatet uppgick till -0,3 MSEK (0,4)
Periodens resultat uppgick till -0,3 MSEK (0,4)
Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,01)

Siffror inom parentes avser perioden januari - december 2022

ANTAL AKTIER
Bolaget har per 2023-12-31, 79 974 497 aktier (67 383 588).
Siffror inom parentes avser antalet aktier per 2022-12-31

FÖRSLAG TILL UTDELNING
Styrelsen föreslår att utdelning inte lämnas för verksamhetsåret 2023. Bolaget har som ambition att i framtiden lämna utdelning till aktieägarna.
 
KOMMANDE RAPPORTER
Delårsrapport 1 2024 2024-04-26
Halvårsrapport 2024 2024-08-30
Delårsrapport 3 2024 2024-10-31

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2023.01.01 - 2023.12.31)
- FastOut Int AB genomförde en riktad nyemission om 1,4 miljoner kr. Bolaget avsåg att använda emissionslikviden för att finansiera bolagets fortsatta expansion.

- FastOut breddade sitt utbud med ny drönarapp.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
- Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Edselius, styrelseordförande FastOut, +46 (0)730 911 211


Denna information är sådan information som FastOut Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 23 februari 2024.

FastOut Int. AB
Enebybergsvägen 8

182 36 DANDERYD
http://www.fastout.com/
[email protected]


Om FastOut

Prenumerera

Få löpande information från FastOut via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn FOUT ISIN-kod SE0007525738