REGMAR

Bokslutskommuniké 2022 FastOut INT. AB

VD har ordet

2022 var FastOuts bästa år hittills, både sett till omsättning och resultat. Det tar vi med oss i en omvärld med stigande räntor, krig i vår närhet, oro på bostadsmarknaden och skenande energipriser. Det är utmanande tider för många företag. FastOut, med många kunder i fastighetsmäklarbranschen är inget undantag. Det är ett tuffare affärsklimat. Men det är också då vår strategi med betydligt stramare kostnadskontroll visar sig vara robust och tacksam. 

Året 2022 som helhet levererade goda siffror. Nettoomsättningen ökade för helåret till 7,0 MSEK, vilket kan jämföras med motsvarande period 2021 då den landade på 6,7 miljoner kronor. Även på resultatnivå var 2022 ett hyggligt år. Resultatet blev 0,4 MSEK vilket är en förbättring jämfört med 2021 års nollresultat. Under slutet av året visade sig ändå omvärldsfaktorerna påverka även de branscher som FastOuts kunder verkar i, med något bistrare affärsklimat som följd. Lantmäteriets handläggningstider har uppmärksammats i media och de är under all kritik, vilket fördröjer tillståndsgivningen för de spridningstillstånd som krävs för drönar- och flygfoton. Det ställer till problem för både FastOut och våra kunder.

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet landade på 1,5 MSEK, vilket är oförändrat jämfört med kvartal fyra 2021. Resultatet försämrades något under samma period, minus 0,3 MSEK under fjärde kvartalet 2022 jämfört med minus 0,1 MSEK under 2021. Det är tuffare men vi ser ändå bra möjligheter att agera offensivt de kommande månaderna. Vi planerar att öka den digitala marknadsföringen, inte minst på den amerikanska marknaden, riktade mot fotografer för att visa hur de kan tjäna pengar via FastOuts plattform. Vi kommer också att göra marknadsföringsinsatser på bland annat den svenska marknaden för att driva leads till våra tjänster. 

Sammantaget en utmanande tid men bolaget är väl rustat och kostnadssidan under god kontroll. Tillsammans med en plattform som i många delar förnyats och förbättrats det senaste året gör det att vi vågar känna tillförsikt.

Håkan Lindgren
Verkställande Direktör
FastOut Int. AB

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 4 2022
Nettoomsättningen uppgick till 1,5 MSEK (1,5)
Totala intäkter uppgick till 1,6 MSEK (1,7)
Rörelseresultatet uppgick till -0,3 MSEK (-0,1)
Periodens resultat uppgick till -0,3 MSEK (-0,1)
Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,00)

Siffror inom parentes avser kvartal 4 2021

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR JANUARI - DECEMBER 2022 Nettoomsättningen uppgick till 7,0 MSEK (6,7)
Totala intäkter uppgick till 7,5 MSEK (7,3)
Rörelseresultatet uppgick till 0,4 MSEK (0,0)
Periodens resultat uppgick till 0,4 MSEK (0,0)
Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (0,00)

Siffror inom parentes avser perioden januari - december 2021

ANTAL AKTIER
Bolaget har per 2022-12-31, 67 383 588 aktier (67 383 588).
Siffror inom parentes avser antalet aktier per 2021-12-31

FÖRSLAG TILL UTDELNING
Styrelsen föreslår att utdelning inte lämnas för verksamhetsåret 2022. Bolaget har som ambition att i framtiden lämna utdelning till aktieägarna.

KOMMANDE RAPPORTER
Delårsrapport 1 2023 2023-04-28
Delårsrapport 2 2023 2023-08-30
Delårsrapport 3 2023 2023-10-27

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2022.01.01 - 2022.12.31)
- FastOuts samarbetspartner och återförsäljare i Norge, Inviso, har tecknat avtal för FastOuts tjänster med OBOS som är en av Nordens största bostadsbyggare. Avtalet med OBOS är det enskilt största hittills på den norska marknaden.

- FastOut ingick i ett partnersamarbete med SpiderAds, som erbjuder automatisk annonshantering.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Edselius, styrelseordförande FastOut, +46 (0)730 911 211

Denna information är sådan information som FastOut Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 24 februari 2023.

FastOut Int. AB
Enebybergsvägen 8

182 36 DANDERYD
http://www.fastout.com/
[email protected]

FastOut Int. AB
Enebybergsvägen 8

182 36 DANDERYD
http://www.fastout.com/
[email protected]


Om FastOut

Prenumerera

Få löpande information från FastOut via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn FOUT ISIN-kod SE0007525738