VALBEREDNINGEN I ENIRO UTSEDD

I enlighet med beslut på årsstämman den 25 april 2012 har Eniro etablerat en valberedning enligt följande process. Styrelsens ordförande kontaktade de fyra röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti 2012, som var och en erbjöds att utse en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning.

Eniros valberedning inför årsstämman 2013 utgörs av Monika Lundström; Zimbrine Holding BV, Philip Wendt; Länsförsäkringar Fondförvalting AB, Mikael Nordberg; Danske Capital AB, Åsa Nisell; Swedbank Robur fonder och Lars-Johan Jarnheimer, styrelseordförande i Eniro. Valberedningen har utsett Philip Wendt till sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman den 25 april 2013 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, val av styrelseordförande, val av ordförande på årsstämma, revisorsarvoden samt i förekommande fall, val av revisorer.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till [email protected] senast den 23 januari 2013.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars-Johan Jarnheimer, Styrelseordförande i Eniro, som nås via:
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: [email protected]

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 13:00 den 15 oktober 2012.

Eniro är Nordens största lokala sökföretag. Genom att använda Eniros tjänster kan både företag och konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen är internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad försäljning.

Eniro har cirka 3 500 anställda i Norden och Polen samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2011 uppgick intäkterna till 4 323 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 991 MSEK. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer om Eniro på www.eniro.com

Bifogade filer

201210152977-1.pdf

Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]