Om Eniro Group

Eniro Group AB

Bransch Media

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Eniro Group AB (publ) är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro-koncernen har en årlig omsättning på cirka 840 MSEK och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder mikro, små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster med hjälp av såväl externa partnerskap som våra egna lokala sökmotorer. Affärsområdet Dynava erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av succéappen Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.

Besöksadress Gårdsvägen 6
Postadress Solna

Webbplats

www.enirogroup.com

Styrelse & Ledning

Ledning

Hosni Teque-Omeirat VD och koncernchef
Joel Odland CFO (föräldraledig)
Mikael Lindström Vice President Business Area Marketing Partner
Charlotte From Vice President People & Culture
Johanna Engelbrekt Interim CFO

Styrelse

Fredric Forsman Styrelseordförande
Mia Batljan Styrelseledamot
Fredrik Crafoord Styrelseledamot
Urban Hilding Styrelseledamot
Mats Gabrielsson Styrelseledamot
Mattias Magnusson Arbetstagarrepresentant

Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR ENIRO GROUP AB (PUBL)
(organisationsnummer 556588-0936)
Senast ändrad vid årsstämman 2023-05-11

§ 1 FÖRETAGSNAMN
Bolagets företagsnamn är Eniro Group AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

§ 2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 FÖREMÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET
Bolaget skall utveckla, producera och marknadsföra informations- och mediaprodukter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL M.M.
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 250 000 000 kronor och högst 1 000 000 000 kronor.

§ 5 ANTALET AKTIER
Antalet aktier skall uppgå lägst till 625 000 000 aktier och högst till 2 500 000 000 aktier.

§ 6 STYRELSE
Styrelsen skall, förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst fyra och högst tio ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 REVISORER
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall bolagsstämman utse lägst en och högst två revisorer med högst samma antal suppleanter. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 8 KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämma skall hållas i Stockholm eller Solna.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.Aktieägare får vid stämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning) enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

På årsstämma skall följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av två justerare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Verkställande direktörens anförande.
 7. Redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, om bolaget är moderbolag, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 9. Beslut i fråga om:
  a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning,
  c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar.
 10. Fastställande av det antal styrelseledamöter och suppleanter, som skall väljas av stämman.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen.
 12. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 13. I förekommande fall, fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 14. I förekommande fall, fastställande av arvode åt revisorerna.
 15. I förekommande fall, val av revisorer och revisorssuppleanter.
 16. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.


§ 10 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderåret.

§ 11 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och
kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 12 INSAMLING AV FULLMAKTER
Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

bolagsordning_2023-05-11-1.pdf

Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]