Styrelsen för Eniro beslutar om nyemission och offentliggör prospekt

Styrelsen för Eniro AB har i anledning av det offentliga ackord som vann laga kraft den 18 augusti tidigare i år idag beslutat om nyemission av preferensaktier av serie A för fullgörande av ackordet.

Nyemissionen sker på följande huvudsakliga villkor:

  1. Aktiekapitalet ska kunna ökas med högst 503 253 409 kronor genom nyemission av högst 629 066 761 preferensaktier av serie A.                                         
  2. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma innehavare av bolagets obligationer, innehavare av bolagets konvertibler och härutöver bolagets övriga, icke koncerninterna, fordringshavare med fordringar som omfattas av det offentliga ackord som vann laga kraft den 18 augusti 2020.                                  
  3. Det antal preferensaktier som varje fordringshavare är berättigad att teckna ska motsvara respektive fordringshavares fordringsbelopp delat med teckningskursen. Fordringsbeloppet för obligationsinnehavarna och övriga fordringshavare uppgår till storleken av respektive fordran som kvarstår efter ackordet. Fordringsbeloppet för konvertibelinnehavarna uppgår till respektive fordran som kvarstår efter ackordet plus ränta från den 30 mars 2020 om sammanlagt 306 010,46 kronor att fördelas proportionellt.                                       
  4. Teckningskursen är 0,89 kronor per preferensaktie.                                     
  5. Teckning av preferensaktierna ska ske under perioden från och med den 23 september 2020 till och med den 30 september 2020. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.                                
  6. Betalning för tecknade preferensaktier ska ske genom kvittning av respektive tecknares hela Fordringsbelopp. Den del av ett Fordringsbelopp som inte motsvarar en hel preferensaktie annulleras så som efterskänkt av tecknaren.

Likviddag beräknas vara den 13 oktober 2020. Eniro avser att ansöka om upptagande till handel vid Nasdaq Stockholm av de nyemitterade preferensaktierna. Första dag för handel beräknas i så fall äga rum omkring den 14 oktober 2020.

Styrelsen har i anledning av nyemissionen beslutat offentliggöra prospekt som hålls tillgängligt på www.enirogroup.com.

- "Vi är glada att äntligen lägga den sista pusselbit till handlingarna mot ett i princip skuldfritt bolag och med den nya balanserade kapitalstrukturen öppnas nya spännande affärsmöjligheter", säger Magdalena Bonde, Eniros VD och koncernchef.

För ytterligare information kontakta:

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, [email protected]

Lars Kevsjö, CFO, tel 08-553 310 00, mobil 072-578 06 30, [email protected]

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 september 2020 kl. 16.30 CET.

Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 900 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.segulesider.nokrak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 4,7 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Simone Fuchs Head of Legal & Sustainability [email protected]