SLUTLIGA RESULTATET AV ENIROS ÖVERTECKNADE NYEMISSION

Den slutliga sammanräkningen i Eniros företrädesemission visar att 295 080 169 aktier, motsvarande 97 procent av nyemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har bolaget fått anmälningar om teckning utan stöd av teckningsrätter till ett totalt belopp om cirka 110 miljoner SEK, vilket motsvarar 24 procent av den totala emissionslikviden före emissionskostnader. Tilldelning av nya stamaktier har beslutats av styrelsen i enlighet med den företrädesrätt som gäller enligt bolagsordning och emissionsbeslut. Samtliga 10 562 051 stamaktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter har därvid tilldelats aktieägare som anmält sig för teckning med subsidiär företrädesrätt.

 

Genom nyemissionen ökar Eniros aktiekapital med 152 821 110 SEK. Antalet stamaktier ökar med 305 642 220 till 407 522 960.

 

Som bekräftelse på tilldelning av nya stamaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter översänds avräkningsnota till tecknare eller förvaltare. Tecknade och tilldelade nya stamaktier ska betalas kontant på likviddagen i enlighet med instruktion på avräkningsnotan, omkring den 14 april 2015. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

 

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq Stockholm beräknas bli den 24 april 2015. De nya stamaktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 30 april 2015.

 

ABG Sundal Collier AB är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Eniro i samband med nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta
Stefan Kercza, VD och koncernchef, tel: +46 8 553 310 00
Roland M. Andersen, Group CFO, tel +46 8 553 310 00
Cecilia Ketels, tf chef investerarrelationer, tel: +46 72 157 29 07, e-post: [email protected]

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 10 april 2015.

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende,  där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning - våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 2 300 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan år 2000. Under 2014 uppgick intäkterna till 3 002 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 631 MSEK. Mer än 88 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com

Bifogade filer

201504092240-1.pdf

Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Simone Fuchs Head of Legal & Sustainability [email protected]