Placering av seniora säkerställda företagsobligationer i Eniro med ett totalt nominellt belopp om cirka 989 miljoner kronor

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. För ytterligare information, vänligen se "Viktig information" i detta pressmeddelande.

Beata Intressenter AB ("Beata Intressenter"), ett av aktieägaren Tedde Jeansson helägt bolag, har framgångsrikt placerat seniora säkerställda företagsobligationer i Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") med ett totalt nominellt värde om cirka 989 miljoner kronor ("Obligationserbjudandet"). Varje obligation har ett nominellt värde om 1 000 kronor och erbjöds till ett pris om cirka 33% av nominellt värde, motsvarande ett totalt värde av Obligationserbjudandet om cirka 325 miljoner kronor. Obligationslånet, med förfallodag 31 december 2021, löper utan ränta fram till 31 december 2020, och därefter med en fast årlig ränta om 20% på det nominella värdet. Likviden från Obligationserbjudandet kommer främst att användas för betalning av köpeskillingen (cirka 245 miljoner kronor) för Beata Intressenters förvärv av Eniros banklån samt utökad likviditet för Eniro samt betalning av transaktionskostnader, inklusive ersättning till garantikonsortiet.

Obligationserbjudandet riktade sig till allmänheten i Sverige och vissa internationella investerare, med prioritet för befintliga ägare av stamaktier av serie A i Eniro pro rata. Av det totala erbjudandet har cirka 40% tilldelats befintliga stamaktieägare av serie A pro rata, cirka 47% har tilldelats övriga som anmält intresse om förvärv av obligationer i erbjudandet samt har cirka 12% tilldelats garanter som inte också har anmält sig för förvärv i Obligationserbjudandet.

"Genom den rekapitalisering som genomfördes under 2017 och den nya finansieringslösningen som har arbetats fram tillsammans med Tedde Jeansson och garantikonsortiet har Eniro nu möjlighet att fullt ut fokusera på Bolagets affär under de närmaste åren. Vi fortsätter vårt arbete med att fullt ut implementera den nya affärsmodellen och att stabilisera vår kundbas för att lägga grunden för framtida tillväxt", kommenterar Örjan Frid, VD för Eniro.

Tilldelning av obligationer som har förvärvats har skett i enlighet med vad som angivits i prospektet avseende Obligationserbjudandet. Personer vars innehav är förvaltarregistrerat erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning meddelas.

Obligationerna som har erbjudits till försäljning i samband med Obligationserbjudandet beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring 27 september 2018.

Pareto Securities är Sole Manager och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till Eniro i samband med Obligationserbjudandet. Roschier Advokatbyrå är legal rådgivare till Pareto Securities.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Berner, styrelseordförande Eniro, tel 0706 201 150, [email protected]

Örjan Frid, VD Eniro, tel 0705 611 615, [email protected]

Denna information är sådan information som Eniro AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2018 klockan 07.30 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro 

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.

Viktig information 

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med obligationer, aktier eller andra värdepapper i Eniro. Inbjudan att förvärva obligationer i Eniro sker endast genom det prospekt som Eniro har offentliggjort på sin webbplats efter godkännande och registrering av Finansinspektionen och görs endast till de personer som prospektet riktar sig till. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om Eniros styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som offentliggjorts.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess gällande lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga obligationer, aktier eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga obligationer, aktier eller andra värdepapper får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende obligationer, aktier eller andra värdepapper genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Eniros aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck än historiska fakta som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Simone Fuchs Head of Legal & Sustainability [email protected]