Nedskrivning av uppskjutna skattefordringar och immateriella tillgångar i Eniro i tredje kvartalet, tidigareläggande av publicering av delårsrapport januari - september 2019

Styrelsen i Eniro AB har vid sitt möte idag beslutat om en nedskrivning av uppskjutna skattefordringar och immateriella tillgångar i Eniro om totalt ca -475 MSEK. Den icke kassaflödespåverkande nedskrivningen belastar resultatet i tredje kvartalet 2019.

Eniros rörelseresultat för det tredje kvartalet uppgår till -526 MSEK, vilket inkluderar en nedskrivning av bokförda värden för goodwill samt uppskjutna skattefordringar om totalt -475 MSEK. Nedskrivningen är inte kassaflödespåverkande.

I kommentarer till nedskrivningsprövning i årsredovisning 2018 framgick att ytterligare nedskrivning inte kan uteslutas i det fall Eniros transformation inte följer den plan som nedskrivningstestet baseras på. Med beaktande av koncernens resultatutveckling, den ökade komplexitet som de nya reglerna om ränteavdragsbegränsningar innebär, samt med hänsyn tagen till uppdaterade prognoser och genomarbetade affärsplaner under tredje kvartalet har styrelsen beslutat om en ytterligare nedskrivning av goodwill om 306 MSEK samt uppskjutna skattefordringar om 169 MSEK, vilket i sin tur minskar moderbolagets och koncernens eget kapital.

Med anledning av styrelsens beslut om nedskrivning av goodwill samt uppskjutna skattefordringar publiceras delårsrapporten januari - september 2019 senare idag den 28 oktober 2019, istället för den föraviserade rapportdagen den 29 oktober 2019.

Se delårsrapporten januari - september 2019 på bolagets hemsida www.enirogroup.com.

För ytterligare information kontakta:

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, [email protected]

Anne Langbraaten, Ekonomi- och finansdirektör, tel 08-553 310 00, [email protected]

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2019 kl. 19.30 CET.

Eniro är ett nordiskt som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 000 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.segulesider.nokrak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5.2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Simone Fuchs Head of Legal & Sustainability [email protected]