REGMAR

NEDSKRIVNING AV IMMATERIELLA TILLGÅNGAR I ENIRO SAMT TIDIGARELÄGGANDE AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Styrelsen i Eniro Group AB har vid sitt möte idag beslutat om en nedskrivning av bokförda värden för goodwill i koncernen om totalt cirka -104 miljoner kronor. Som en följd härav skrivs värde på aktier i dotterbolag ned med -114 MSEK i moderbolaget. Den icke kassaflödespåverkande nedskrivningen belastar resultatet i fjärde kvartalet 2021. Eniro tidigarelägger också publiceringen av rapport för fjärde kvartalet 2021 och helåret 2021 till senare idag.

Eniros rörelseresultat för det fjärde kvartalet uppgår till -107 miljoner kronor, vilket inkluderar en nedskrivning av bokförda värden för goodwill med -104 miljoner kronor. Nedskrivningen är inte kassaflödespåverkande.

Prövning av värdet på koncernens samtliga immateriella tillgångar görs årligen eller när indikationer på väsentliga ändringar i antaganden identifierats. I anslutning till bokslutsarbetet 2021 har en noggrann analys av bokförda värdena på koncernens rörelsetillgångar inklusive goodwill genomförts, vilken resulterat i styrelsens nedskrivningsbeslut idag. Analysen innebär bland annat en bedömd förskjutning av framtida kassaflöden från den löpande verksamheten.

Bokslutskommunikén 2021 kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.enirogroup.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Puskaric, Verkställande direktör och koncernchef, tel +46 (0)70 519 34 07

Dennis Legin, CFO, tel +46 (0)70 640 56 14

Denna information är sådan information som Eniro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2022 kl. 18.15 CET.

Eniro Group AB är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro koncernen har en årlig omsättning på cirka 900 msek och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder lokala små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster. Affärsområdet Voice erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Simone Fuchs Head of Legal & Sustainability [email protected]