MÅLSÄTTNING ATT ÖKA MOBILA INTÄKTER TILL 900 MSEK ÅR 2015

I den digitala värdekedjan aggregerar Eniro lokal sökinformation. Mobilt sök är en avgörande faktor för Eniros långsiktiga tillväxt. Målsättningen är att öka intäkterna från mobilt sök till 900 MSEK år 2015. För att öka transparensen och bättre återspegla att 80 procent av verksamheten idag representeras av digitala annonsintäkter kommer Eniro från tredje kvartalet att särredovisa den mobila intäktsutvecklingen.

Eniro bedömer att intäkterna från mobilt sök kommer att fortsätta öka kraftigt och intäktskategorin uppskattas inom något år att utgöra en ansenlig del av bolagets totala intäkter. Målsättningen är att öka de mobila intäkterna till cirka 900 MSEK år 2015. Under 2012 uppgick intäkterna till 147 MSEK. Prognosen för de mobila intäkterna för 2013 är oförändrad, dvs. en fördubbling av intäkterna till cirka 300 MSEK. För att underlätta den finansiella analysen och förståelsen för Eniros framtida drivkrafter kommer bolaget att från tredje kvartalet 2013, som kommuniceras den 23 oktober, börja rapportera mobila intäkter som en egen intäktskategori. En proforma intäktsuppdelning bifogas nedan.

- Eniro visar genom en fortsatt kraftig mobil intäktstillväxt att bolaget kan kapitalisera på den viktiga mobila sökkanalen, säger Johan Lindgren, Koncernchef och VD Eniro. Jag är övertygad om att mobila intäkter kommer att utgöra en betydande del av Eniros intäkter inom en snar framtid. Eniros utvecklingsstrategi är tydlig och mobil går först, avslutar Johan Lindgren.

Utöver en uppdelning av den tidigare intäktskategorin Online/mobilt så sker ett antal terminologiändringar:

Tidigare uppdelning Q2 2013   Ny uppdelning Q2 2013  
Online/mobilt 549 Desktop sök 483
    Mobilt sök 66
Mediaprodukter 59 Kampanjprodukter 59
   Digitala intäkter 608    Multiscreenintäkter 608
Print 80 Print 80
Övriga produkter 21 Other products 21
Directories 709 Local search 709
Voice 184 Voice 184
Totala intäkter 893 Totala intäkter 893

Proforma kategorier 2012 och första halvåret 2013:

Rörelseintäkter per kategori              
  2012       2012 2013  
SEK M Jan-Mar Apr-Jun Jul-Sep Okt-Dec Helår Jan-Mar Apr-Jun
Desktop sök 487 514 490 486 1 977 473 483
Mobil sök 26 33 38 50 147 51 66
Kampanjprodukter 54 60 52 68 234 57 59
   Multiscreenintäkter 567 607 580 604 2 358 581 608
Print 172 159 142 267 740 98 80
Övriga produkter 37 37 39 19 132 26 21
Lokalt sök 776 803 761 890 3 230 705 709
Voice 183 198 187 201 769 181 184
Totala intäkter 959 1 001 948 1 091 3 999 886 893
               
Intäkter per kategori organiskt %            
  2012       2012 2013  
SEK M Jan-Mar Apr-Jun Jul-Sep Okt-Dec Helår Jan-Mar Apr-Jun
Desktop sök -1 -2 -4 -4 -3 -1 -4
Mobil sök 113 102 171 95 116 100 101
Kampanjprodukter 14 36 18 34 26 8 1
   Multiscreenintäkter 3 4 2 5 3 4 2
Print -30 -31 -30 -36 -33 -43 -26
Övriga produkter -1 -15 16 -53 -14 -3 -11
Lokalt sök -7 -7 -6 -14 -9 -7 -2
Voice -11 -18 -17 -8 -13 -6 -11
Total organisk utveckling -8 -9 -8 -13 -10 -7 -4
               
               
EBITDA per intäktsområde            
  2012*       2012* 2013  
MSEK Jan-Mar Apr-Jun Jul-Sep Okt-Dec Helår Jan-Mar Apr-Jun
Total EBITDA 156 251 261 308 976 170 234
Lokalt sök 126 218 187 246 777 126 181
Voice 57 66 73 83 279 57 73
Övrigt -27 -33 1 -21 -80 -13 -20
Jämförelsestörande poster              
Omstruktureringskostnader 4 13 12 19 48 13 13
Övrigt jämförelsestörande - -4 0 -44 -48 - -
Summa justerad EBITDA 160 260 273 283 976 183 247
* Omräkning av jämförelseår enligt ändrade redovisningsprinciper pensioner      

 

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Lindgren, CEO, Tel: +46 8 553 310 01
Mattias Lundqvist, CFO, Tel: +46 8 553 310 04
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: [email protected]

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 17 september 2013.

Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, i din närhet eller dit du ska. Genom att använda Eniros tjänster kan både företag och konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen är internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad försäljning.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden och Polen. Bolaget har cirka 3 200 anställda samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2012 uppgick intäkterna till 3 999 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 976 MSEK. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com

Eniro - Upptäck närheten. Sök lokalt.

Bifogade filer

201309162662-1.pdf

Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]