KOMMUNIKÉ FRÅN ENIROS ÅRSSTÄMMA 2013

Eniros årsstämma hölls idag i bolagets lokaler i Frösunda, Solna. Årsstämman omvalde Lars-Johan Jarnheimer till styrelseordförande samt Fredrik Arnander, Thomas Axén, Cecilia Daun Wennborg, Ketil Eriksen och Leif Aa. Fredsted till styrelseledamöter.

Disposition av bolagets resultat
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning för stamaktier lämnas för räkenskapsåret 2012. Årsstämman beslutade om en utdelning för preferensaktier uppgående till 48 kronor per aktie motsvarande totalt 48 MSEK att utbetalas med 12 kronor kvartalsvis intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutade årsstämman att till förfogande stående disponibla medel överförs i ny räkning.

Val av styrelse
I enlighet med förslaget som presenterats av valberedningen beslutades att Eniros styrelse även fortsättningsvis ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades enligt valberedningens förslag omval av Lars-Johan Jarnheimer, Fredrik Arnander, Cecilia Daun Wennborg, Ketil Eriksen, Thomas Axén och Leif Aa. Fredsted. Lars-Johan Jarnheimer valdes till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvode till styrelse
Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 3 650 000 kronor, varav 1 100 000 kronor till styrelsens ordförande samt 420 000 kronor till övriga bolagsstämmovalda ledamöter, 150 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott samt 75 000 kronor till övriga fyra ledamöter i bolagens utskott.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med förslaget om ändring av bolagsordningen. Ändringen sker för att möjliggöra en minskning av aktiekapitalet. Aktiekapitalets gränser ändras till lägst 300 000 000 och högst 1 200 000 000 kronor.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med förslaget om en minskning av Bolagets aktiekapital, från 2 529 518 504,50 kronor till 303 542 220 kronor (minskning med 2 225 976 284,50 kronor). Efter minskningen av aktiekapitalet, enligt ovan, kommer bolagets aktiekapital uppgå till 303 542 220 kronor, fördelat på sammanlagt 101 180 740 aktier, envar med ett kvotvärde om 3 kronor. Minskningen förutsätter tillstånd från Bolagsverket, eller i tvistiga fall, allmän domstol. Minskningen påverkar inte antalet aktier i Bolaget.

Val av revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att fram till nästa årsstämma välja det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.  

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade enligt de föreslagna ersättningsprinciperna till ledande befattningshavare, som delvis är reviderade i förhållande till de riktlinjer för ersättning som antogs av årsstämman 2012. Den huvudsakliga skillnaden är att den delen av den rörliga ersättningen som avser syntetiska aktier upphör och föreslås ersättas av ett aktierelaterat incitamentsprogram baserat på befattningshavarens eget innehav av stamaktier i Eniro- Long Term Incentive Program (LTIP 2013). Målsättningen med riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare är att Eniro ska erbjuda en marknadsmässig ersättning, bestående av följande delar: fast lön, rörlig lön, LTIP 2013 samt pensionsavsättningar och övriga ersättningar och förmåner.

Aktierelaterat incitamentsprogram och säkringsåtgärder
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om antagande av ett nytt aktierelaterat incitamentsprogram (LTIP 2013), inklusive den justering och det förtydligande som redogjordes för på årsstämman (och som framgår av Eniros delårsrapport för januari - mars 2013), samt säkringsåtgärder i anledning av incitamentsprogrammet innefattande en ändring av bolagsordningen varigenom C-aktier införs, bemyndigande för styrelsen att besluta om en riktad emission av C-aktier, bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av C-aktier samt beslut om att C-aktier som innehas av Eniro efter omvandling till stamaktier får överlåtas till deltagare inom ramen för LTIP 2013.

Inrättande av valberedning
Stämman beslutade att en valberedning ska inrättas genom samma förfarande som föregående år dvs. att styrelsens ordförande kontaktar de fyra största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti. De fyra största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse var sin representant att, jämte styrelseordföranden, utgöra valberedning för tiden intill dess ny valberedning har utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras genom ett separat pressmeddelande så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före årsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:
Katarina Lindgren, Chefsjurist, Tel: +46 8 553 31373
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: [email protected]

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 17:30 den 25 april 2013.

Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, i din närhet eller dit du ska. Genom att använda Eniros tjänster kan både företag och konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen är internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad försäljning.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden och Polen. Bolaget har cirka 3 200 anställda samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2012 uppgick intäkterna till 3 999 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 976 MSEK. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer om Eniro på www.eniro.com

 

Eniro - Upptäck närheten. Sök lokalt.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]