KOMMUNIKÉ FRÅN ENIROS ÅRSSTÄMMA 2012

Eniros årsstämma hölls idag i Stockholm. Årsstämman omvalde Lars-Johan Jarnheimer till styrelseordförande samt Fredrik Arnander, Cecilia Daun Wennborg, Ketil Eriksen och Thomas Axén till styrelseledamöter. Leif Aa. Fredsted nyvaldes som styrelseledamot att ersätta Harald Strømme som avböjt omval. I övrigt beslutade stämman i enlighet med förslagen.

Eniros verkställande direktör Johan Lindgren höll ett VD-anförande vilket finns tillgängligt i sin helhet på Eniros hemsida, www.eniro.com.

Disposition av bolagets resultat

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011 och att bolagets disponibla medel istället överförs i ny räkning.

Val av styrelse

I enlighet med förslaget som presenterats av valberedningen beslutades att Eniros styrelse även fortsättningsvis ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades enligt valberedningens förslag omval av Lars-Johan Jarnheimer, Fredrik Arnander, Cecilia Daun Wennborg, Ketil Eriksen och Thomas Axén samt nyval av Leif Aa. Fredsted. Lars-Johan Jarnheimer valdes till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Leif Aa. Fredsted, född 1961, är sedan 2001 verksam inom Starcomkoncernen där han har varit VD för Starcom Norge i åtta år. Leif Fredstad är idag ordförande och COO för Starcom Nordic och besitter en god kompetens inom mediabranschen. Leif Aa. Fredsted äger inga aktier i Eniro.

Arvode till styrelse
Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 3 650 000 kronor, varav 1 100 000 kronor till styrelsens ordförande samt 420 000 kronor till övriga bolagsstämmovalda ledamöter, 150 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott samt 75 000 kronor till övriga fyra ledamöter i bolagens utskott.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med förslaget om två ändringar av bolagsordningen. Den första ändringen sker för att möjliggöra ett års mandattid för bolagets revisorer och den andra ändringen sker för att möjliggöra att bolagsstämman ska kunna hållas på bolagets huvudkontor i Solna.

Val av revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att fram till nästa årsstämma välja det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.  

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade enligt de föreslagna ersättningsprinciperna till ledande befattningshavare, som delvis är reviderade i förhållande till de riktlinjer för ersättning som antogs av årsstämman 2011. Den huvudsakliga skillnaden är att ledande befattningshavare ges en valmöjlighet mellan två alternativ. Bolagsstämman beslutade också om rörlig ersättning till ledande befattningshavare i form av syntetiska aktier, vilket utgör en del i ett av alternativen för rörlig ersättning. Den rörliga ersättningsmodellen med syntetiska aktier (50 % kontant rörlig lön, 50% rörlig lön i syntetiska aktier) beslutades om på årsstämman 2010 för att gälla för en treårsperiod, dvs. till och med verksamhetsåret 2012. Målsättningen med riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare är att Eniro ska erbjuda en marknadsmässig ersättning som gör det möjligt för Eniro att såväl rekrytera som behålla dessa personer inom Enirokoncernen.

Inrättande av valberedning
Stämman beslutade att en valberedning ska inrättas genom samma förfarande som föregående år dvs. att styrelsens ordförande kontaktar de fyra största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti. De fyra största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse var sin representant att, jämte styrelseordföranden, utgöra valberedning för tiden intill dess ny valberedning har utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras genom ett separat pressmeddelande så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före årsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:
Katarina Lindgren, Chefsjurist, Tel: +46 8 553 31373
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: [email protected]

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden.

Eniro är Nordens största sökföretag. Genom att använda Eniros tjänster kan både företag och konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen är internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad försäljning. Bättre sökbarhet leder till bättre affärer.

Eniro har 3 600 anställda i Norden och Polen samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2011 uppgick intäkterna till 4 323 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 991 MSEK. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer om Eniro på www.eniro.com


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Simone Fuchs Head of Legal & Sustainability [email protected]