KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Eniro AB (publ) håller extra bolagsstämma fredagen den 18 december 2015 klockan 9.00 på Summit Solna Business Park, Svetsarvägen 6, Solna. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 8.30.

Rätt att delta och anmälan till bolaget

Den som önskar delta i stämman ska

dels                vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 12 december 2015 (vänligen notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken redan fredagen den 11 december 2015), och

dels                anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast måndagen den 14 december 2015.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen på adress Eniros Extra bolagsstämma, Box 7832, 103 98 Stockholm, Sverige, per telefon 08-402 90 44 vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00 eller på bolagets webbplats, www.enirogroup.com, (endast privatpersoner). Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antalet biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 12 december 2015 (vänligen notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken redan fredagen den 11 december 2015). Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ombud och fullmaktsformulär

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.enirogroup.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 14 december 2015.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 477 240 899 stycken, varav 476 240 899 stamaktier och 1 000 000 preferensaktier, vilket motsvarar totalt 476 340 899 röster. Bolaget innehar vid samma tidpunkt 1 703 266 egna stamaktier som inte får företrädas på stämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § första stycket punkten 1 aktiebolagslagen (2005:551).

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman.
  2. Val av ordförande på stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av två justeringsmän.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Godkännande av överenskommelse med den tidigare verkställande direktören.
  8. Stämmans avslutande.

Val av ordförande på stämman (punkt 2)

Som ordförande vid stämman föreslås advokaten Dick Lundqvist.

Godkännande av överenskommelse med den tidigare verkställande direktören (punkt 7)

Styrelsen för Eniro AB (publ) föreslår att bolagsstämman godkänner att bolaget ingår följande överenskommelse med den tidigare verkställande direktören Johan Lindgren.

Bakgrund

Johan Lindgren har påkallat skiljeförfarande mot bolaget och yrkat utfående av ett sammanlagt belopp om ca 12,9 miljoner kronor avseende lön och förmåner. Kostnaden för bolaget skulle vid fullt bifall till Johan Lindgrens talan uppgå till ca 16,9 miljoner kronor inklusive sociala avgifter, plus ränta.

Bolaget har genstämt Johan Lindgren i samma skiljeförfarande och yrkat skadestånd om sammanlagt ca 7,6 miljoner kronor. Skadeståndskravet avser utredningskostnader (bl a revisorsgranskningar), skada på grund av Johan Lindgrens befogenhetsöverskridande vid ett anställningsavtals ingående samt av bolaget betalat vite till börsen. Bolaget har med anledning av tvisten sedan tidigare reserverat ett belopp om ca 19,3 miljoner kronor.

Överenskommelsen

De huvudsakliga villkoren i överenskommelsen är följande. Bolaget ska ersätta Johan Lindgren för del av hans kostnader i skiljetvisten genom att till Lindgren utge ett sammanlagt belopp i ett för allt om 3,8 miljoner kronor. På beloppet ska bolaget innehålla och betala preliminärskatt samt erlägga sociala avgifter. I enlighet med Johan Lindgrens anställningsavtal står bolaget för kostnaderna för själva förfarandet. Uppgörelsen innebär att samtliga mellanhavanden är fullt och slutligt reglerade. Det innebär att Johan Lindgren inte kan framställa några andra yrkanden i anledning av sin anställning och att bolaget inte kan framställa krav om ersättning för de skador som bolaget yrkat ersättning för. Det innebär också att varken Johan Lindgren eller bolaget kan väcka talan mot den andre parten avseende förhållanden som inte omfattas av yrkandena i skiljetvisten, exempelvis ett yrkande om skadestånd eller ersättning och som stöder sig på annan grund än de grunder som gjorts gällande i skiljetvisten.

Övrig information

För bolaget innebär ett godkännande av ingåendet av överenskommelsen i ekonomiskt avseende sammanfattningsvis följande. Bolaget avstår sitt skadeståndskrav om ca 7,6 miljoner kronor och betalar 3,8 miljoner kronor till Johan Lindgren för kostnader. För bolaget tillkommer också sociala avgifter på beloppet som utbetalas till Johan Lindgren. Bolaget behöver inte betala något belopp avseende Johan Lindgrens krav mot bolaget. Bolaget besparas också ytterligare kostnader för skiljeförfarandet. Eniro kommer att kunna lösa upp reserven om ca 19,3 miljoner kronor, vilket i dagsläget bedöms få en positiv resultateffekt på ca 14 miljoner kronor. Överenskommelsen innebär också att bolagets möjligheter att rikta skadeståndsanspråk mot Johan Lindgren enligt aktiebolagslagen upphör.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt denna punkt fordras att inte ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget röstar mot förslaget att godkänna överenskommelsen.

Stockholm i november 2015

Eniro AB (publ)

Styrelsen

English-speaking shareholders

This notice regarding the Extraordinary General Meeting of Eniro AB (publ), to be held on Friday 18 December 2015 at 9.00 am (CET) at Summit Solna Business Park, Svetsarvägen 6, Solna, Sweden can also be obtained in English. Please contact the Company, telephone +46 (0)8 402 90 44 on weekdays between 9.00 am and 4.00 pm (CET) or find the notice on the Company's website www.enirogroup.com.

Lars-Johan Jarnheimer, styrelseordförande, tel: +46 8 553 310 00

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 8.15 den 25 november 2015.

 

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende, där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning - våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 2 300 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan år 2000. Under 2014 uppgick intäkterna till 3 002 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 631 MSEK. Cirka 88 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Simone Fuchs Head of Legal & Sustainability [email protected]