KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Eniro AB (publ), 556588-0936, ("Eniro" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 kl 15.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Entrén öppnas kl 14.00.

FÖRSLAG TILL BESLUT (Valda delar. Fullständig kallelse och förslag till dagordning finns i bifogad pdf-fil.)

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokaten Dick Lundqvist, utses till ordförande vid årsstämman.

Resultatdisposition (punkt 10b)

Styrelsen föreslår, i linje med bolagets mål om att nettoskulden i relation till EBITDA inte ska överstiga 3,0 gånger, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011 och att till årsstämmans förfogande stående disponibla medel istället överförs i ny räkning.

Styrelse, styrelseordförande, styrelse- och revisorsarvoden (punkterna 11-13 och 15)

Valberedningen föreslår följande:

Fastställande av det antal styrelseledamöter och suppleanter, som skall väljas av stämman (punkt 11)

Styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter, dvs. ingen förändring av antalet stämmovalda styrelseledamöter föreslås.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 12)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 1 100 000 kronor (1 100 000 + 600 000 kronor föregående år). Vidare föreslår valberedningen att arvodet för de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna ska vara oförändrat, dvs. utgå med 420 000 kronor till var och en. Även kommittéarvodena föreslås vara oförändrade och ersättning till ordföranden i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 150 000 kronor och ersättning till de fyra övriga ledamöterna i styrelsens utskott ska utgå med 75 000 kronor per ledamot och utskott. Sammanlagt föreslås det totala styrelsearvodet uppgå till 3 650 000 kronor (4 250 000 kronor föregående år). Förutsatt att det är kostnadsneutralt för Bolaget kan arvode faktureras genom av styrelseledamot helägt bolag.

Valberedningen föreslår att arvode åt Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 13)

Till styrelseledamöter för perioden fram till slutet av nästa årsstämma föreslås omval av samtliga ledamöter exkluderat för Harald Strømme som avböjt omval, vilket innebär omval av Fredrik Arnander, Thomas Axén, Cecilia Daun Wennborg, Ketil Eriksen och Lars-Johan Jarnheimer. Nyval föreslås av Leif Aa. Fredsted.

Valberedningen föreslår Lars-Johan Jarnheimer till styrelsens ordförande för perioden fram till slutet av nästa årsstämma.

Beslut avseende ändring av bolagsordningen (punkt 14)

14 A. Beslut avseende ändring av § 7 bolagsordningen

För att möjliggöra ett års mandattid för Bolagets revisor föreslår styrelsen att texten: ", för tiden somgäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet" i § 7 i Bolagets bolagsordning tas bort och att därmed aktiebolagslagens huvudregel om ett års mandattid för revisor ska gälla.

14 B. Beslut avseende ändring av § 9 bolagsordningen

Styrelsen föreslår, för att möjliggöra att bolagsstämma ska kunna hållas hos Bolagets huvudkontor i Solna, ett tillägg i början av § 9 i Bolagets bolagsordning enligt följande: "Bolagsstämma skall hållas i Stockholm eller Solna."

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: [email protected]

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden.

Eniro är Nordens största sökföretag. Genom att använda Eniros tjänster kan både företag och konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen är internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad försäljning. Bättre sökbarhet leder till bättre affärer.

Eniro har 3 600 anställda i Norden och Polen samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2011 uppgick intäkterna till 4 323 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 991 MSEK. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer om Eniro på www.eniro.com


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Simone Fuchs Head of Legal & Sustainability [email protected]