KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Eniro AB håller årsstämma fredagen den 27 mars 2015 klockan 10.00 på bolagets huvudkontor, Gustav III:s Boulevard 40, Solna. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 09.00.

 

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

 

Den som önskar delta i stämman ska

 

dels                vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 mars 2015 (avstämningsdagen är lördagen den 21 mars 2015), och

 

dels                anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast måndagen den 23 mars 2015.

 

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen på adress Eniros Årsstämma, Box 7832, 103 98 Stockholm, Sverige, per telefon 08-402 90 44 vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00 eller på bolagets webbplats, www.enirogroup.com, (endast privatpersoner). Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antalet biträden. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.     Öppnande av stämman.
2.     Val av ordförande på stämman.
3.     Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.     Godkännande av dagordning.
5.     Val av två justeringsmän.
6.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.     Verkställande direktörens anförande.
8.     Styrelseordförandens redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete under 2014.
9.     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2014.
10.  Beslut om:

a)     fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2014,

b)    dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning,

c)     ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2014.

11.  Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman.
12.  Beslut om arvode till styrelseledamöterna.
13.  Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
14.  Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter.
15.  Beslut om arvode till revisor.
16.  Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.
17.  Beslut rörande valberedning.
18.  Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
19.  Aktieägares förslag om uppdelning av Eniro
20.  Stämmans avslutande. 

 

Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig i det bifogade dokumentet.

För mer information, vänligen kontakta:

Cecilia Ketels, tf Head of Investor Relations, 46 721 572 907, email: [email protected]

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 25 februari 2015.

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende,  där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning - våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 2 300 anställda och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2014 uppgick intäkterna till 3 002 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 631 MSEK. Mer än 88 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]