REG

ENIROS STYRELSE GÅR VIDARE MED ATT FÖRESLÅ ÄNDRAD KAPITALSTRUKTUR MED AVVECKLING AV SAMTLIGA PREFERENSAKTIER

Eniro AB (publ) offentliggjorde genom pressmeddelande den 28 februari 2021 att Eniros styrelse avsåg att inför årsstämman den 29 april 2021 föreslå inlösen av samtliga preferensaktier av serie B mot kontant betalning om 73 kronor och samtidigt omvandling av samtliga preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A, så att Eniro därefter endast har stamaktier.

Efter att ha avslutat de kvarvarande utredningsåtgärderna har styrelsen nu beslutat att lägga fram förslagen för årsstämman, varför förslagen kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman. Styrelsen har inhämtat ett utlåtande från Aktiemarknadsnämnden och en s.k. fairness opinion från Pareto Securities, vilka kommer att tillhandahållas på Eniros hemsida i samband med kallelsen.

Bakgrunden till styrelsens förslag är som framgick av det tidigare pressmeddelandet att den nuvarande aktiestrukturen med en stamaktieserie och två olika preferensaktieserier med viss inbördes prioritetsordning, medför stora begränsningar för bolaget till nackdel också för bolagets aktieägare. Även handeln i de olika aktieserierna har visat sig problematisk, främst att prissättningen försvåras.

Styrelsen har utrett olika alternativ för att förenkla aktiestrukturen och skapa en struktur med endast ett aktieslag, men har inte funnit något annat genomförbart alternativ än det nu föreslagna. Det är av aktiebolagsrättsliga skäl viktigt att beakta den ställning de olika aktieserierna har, och vilken rätt de har till bolagets tillgångar vid utdelning och likvidation. Exempelvis kan inte innehavare av preferensaktier av serie B ges ett för högt inlösenbelopp eftersom det vore en otillbörlig fördel i förhållande till innehavare av preferensaktier av serie A, vilka vid en likvidation av bolaget har en företrädesrätt till allt kapital upp till cirka 988 MSEK. Om Eniro skulle likvideras, torde det därför inte bli någon utskiftning till innehavare av preferensaktier av serie B.

Å andra sidan har styrelsen bedömt att innehavare av preferensaktier av serie B inte kan ges ett för lågt inlösenbelopp i förhållande till börskursen för aktien. Det bör också noteras att inlösen av preferensaktier av serie B enligt bolagsordningens inlösenförbehåll inte är möjlig eftersom det skulle strida mot såväl aktiebolagslagen som mot inlösenförbehållet eftersom det förutsätter att samtliga preferensaktier av serie A först inlöses med cirka 988 MSEK vilket inte är möjligt givet Eniros finansiella ställning.

Styrelsen har vid en samlad bedömning funnit att det nu aktuella förslaget är det enda som är genomförbart i praktiken för att undanröja de nackdelar som nuvarande aktiestruktur medför, och att förslaget därtill ger ett skäligt resultat för bolagets samtliga aktieägare och skapar bästa möjliga förutsättningar för bolaget i den fortsatta utvecklingen av bolagets verksamhet.

Eniro har gjort en grundlig analys av de rättsliga förutsättningarna och har utöver ovan angivna utredningsåtgärder även inhämtat rättsutlåtande från oberoende expertis avseende aktiebolagsrättsliga frågeställningar, däribland ett utlåtande från docenten Svante Johansson. Styrelsen konstaterar att tillämpning av ett inlösenförbehåll i en bolagsordning endast är ett av de sätt på vilket ett aktiebolag kan besluta om inlösen av en aktieserie. Ett annat sätt är att inte tillämpa inlösenförbehållet, utan istället fatta ett fristående stämmobeslut om inlösen, med det högre majoritetskrav som anges i aktiebolagslagen för sådana beslut. I detta fall, vilket är vad styrelsen nu föreslår, behöver inte bolagsordningens inlösenförbehåll beaktas eller ändras.

"Styrelsen är medveten om att de föreslagna åtgärderna är ovanliga, och har lagt sig vinn om att noga utreda att de är förenliga med gällande regler och inte skapar några otillbörliga för- eller nackdelar för våra aktieägare. Styrelsen är verkligen mån om att lösa de tydliga problem för bolaget som nuvarande aktiestruktur innebär, och ser inget annat sätt än det föreslagna som vi dessutom menar är skäligt för alla. Styrelsen hoppas att alla aktieägare ska göra samma analys som vi har gjort kring detta, och att aktieägarna då tar hänsyn till vilken rätt de olika aktieserierna har och inte har enligt vår bolagsordning." säger styrelsens ordförande Arne Myhrman.


För ytterligare information kontakta:

Arne Myhrman, styrelsens ordförande, mobil 073 - 383 64 67

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, [email protected]

Lars Kevsjö, CFO, tel 08-553 310 00, mobil 072-578 06 30, [email protected]

Eniro AB är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro koncernen har en årlig omsättning på cirka 900 MSEK och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder lokala små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster. Affärsområdet Voice erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.

För ytterligare information kontakta:

Arne Myhrman, styrelsens ordförande, mobil 073 - 383 64 67

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, [email protected]

Lars Kevsjö, CFO, tel 08-553 310 00, mobil 072-578 06 30, [email protected]

Eniro AB är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro koncernen har en årlig omsättning på cirka 900 MSEK och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder lokala små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster. Affärsområdet Voice erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]