Eniros halvårsrapport januari - juni 2017 - nyckeltal inkluderade i pressmeddelandet

Eniro publicerar halvårsrapporten för andra kvartalet 2017 januari - juni 2017. Rapporten finns att ladda ned på bolagets hemsida www.enirogroup.com.

HALVÅRET: JANUARI - JUNI 2017

 • §  Totala rörelseintäkter uppgick till 856 MSEK (1 000), en minskning med 14 procent.
 • §  EBITDA minskade 63 procent till 94 MSEK (252). EBITDA-marginalen uppgick till 11,0 procent (25,2).
 • §  Periodens resultat uppgick till -104 MSEK (-854).
 • §  Periodens resultat per stamaktie uppgick till -0,22 SEK (-1,84) före och efter utspädning.

ANDRA KVARTALET: APRIL - JUNI 2017

 • §  Totala rörelseintäkter uppgick till 426 MSEK (496), en minskning med 14 procent.
 • §  EBITDA minskade 66 procent till 39 MSEK (116). EBITDA-marginalen uppgick till 9,2 procent (23,4).
 • §  Periodens resultat uppgick till -42 MSEK (-852).
 • §  Periodens resultat per stamaktie uppgick till -0,08 SEK (-1,80) före och efter utspädning.
 • §  Årsstämman 2017 fattade beslut om att genomföra rekapitaliseringsplanen i enlighet med styrelsens föreslag.
 • §  Årsstämman 2017 beslutade att utdelning inte skall utgå, varken på stam- eller preferensaktier.  
 • §  Prospektet "Erbjudande till innehavare av preferensaktier och konvertibler i Eniro AB (publ)" offentliggjordes den 9 juni.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 • §  Per den 27 juli offentliggjorde Eniro anslutningsgraden och förlängde acceptfristen för utbyteserbjudandena till den 25 augusti 2017. Per den 27 juli hade utbyteserbjudandena accepterats av preferensaktieägare med ett totalt innehav motsvarande cirka 73 procent av samtliga utestående preferensaktier och av konvertibelinnehavare med ett totalt innehav motsvarande cirka 57 procent av utestående nominellt konvertibelbelopp. En större grupp konvertibelinnehavare, motsvarade 23 procent av utestående konvertibler, avvaktar med att acceptera utbyteserbjudandet och har inlett samtal om att komplettera rekapitaliseringsplanen med en emissionsgaranti avseende kontantemissionen om 275 MSEK. För egen del avser gruppen att ställa 100 MSEK till förfogande mot att bankkonsortiet medverkar till ytterligare justering av räntan och amorteringstakten för Eniro. För att möjliggöra ett slutförande av dessa samtal har Eniro beslutat att förlänga acceptfristen till den 25 augusti 2017.
  Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec
MSEK 2017 2016 2017 2016 2016/17 2016
Rörelseintäkter 426 496 856 1 000 1 823 1 967
EBITDA 39 116 94 252 270 428
Justerad EBITDA 66 118 128 237 331 440
Rörelseresultat -16 -810 -61 -729 4 -664
Periodens resultat -42 -852 -104 -854 -112 -862
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 59 4 124 97 217
Räntebärande nettolåneskuld exklusive konvertibellån och pensionsförpliktelser -1 248 -1 210 -1 248 -1 210 -1 248 -1 217

En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas idag klockan 10:00 där VD och koncernchef Örjan Frid och CFO Fredrik Sandelin presenterar resultatet för andra kvartalet. 

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via webbsändningen där även presentationsmaterialet går att följa. Webbsändningen, som även kan ses i efterhand, nås på adressen https://tv.streamfabriken.com/eniro-q2-2017

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring in på något av följande nummer: 

SE: +46 (0) 8 5664 2694

eller

UK: +44 (0) 20 3008 9807

Presentationsmaterialet kommer också att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på Eniros webbplats www.enirogroup.com under Investor Relations. Via länk från bolagets webbplats kommer det också vara möjligt att nå webbsändningen, och när den är slut, den inspelade versionen av webbsändningen och telefonkonferensen

For more information, please contact:

Örjan Frid, President and CEO, Eniro, tel. +46-70 561 1615

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2017 kl 09.45 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.comtwitter.com/enirofacebook.com/eniro.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]