ENIROS BANKLÅN ERSÄTTS MED OBLIGATIONSLÅN SOM ERBJUDS BOLAGETS AKTIEÄGARE MED KRAFTIG RABATT

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt eller ett erbjudande att teckna, förvärva eller överlåta aktier, obligationer eller andra värdepapper. För ytterligare information, vänligen se "Viktig information" i detta pressmeddelande.

Styrelsen och vissa ägare i Eniro AB (publ) ("Eniro") har utarbetat en finansieringslösning som i sammanfattning innebär att Eniros nuvarande banklån ersätts med ett obligationslån och i samband därmed tillförs Eniro ytterligare likviditet.

Obligationerna kommer initialt att tecknas av aktieägaren Tedde Jeansson genom Beata Intressenter AB ("Beata Intressenter") och därefter i första hand erbjudas Eniros stamaktieägare. Försäljningen kommer att ske till kraftig rabatt (cirka 32,87 procent av obligationslånets nominella belopp). Rabatten möjliggörs av att Beata Intressenter överenskommit med Eniros långivande banker om att från dessa överta banklånen med rabatt.

Genom finansieringslösningen ersätts hela Eniros nuvarande banklån om nominellt 925 Mkr av ett obligationslån som löper utan negativ likviditetspåverkan i form av amortering eller räntebetalning fram till slutet av 2021, till vilken läggs en utökad finansiering om cirka 63,75 Mkr. Tillsammans med en möjlig överenskommelse med PRI avseende säkerställda medel för bolagets pensionsåtaganden, vilken väntas ge Eniro en utökad likviditet med cirka 25 Mkr under två år, tillskapas de bästa förutsättningarna för Eniro att fullt ut fokusera på bolagets affär under de närmaste åren.

Pareto Securities arbetar med att sätta samman ett garantikonsortium som åtar sig förvärva obligationerna och idag finns bindande garantier om cirka 210 Mkr. I garantikonsortiet ingår bland annat Tedde Jeansson, Mats Arnhög (genom MGA Placeringar AB), Ilija Batljan, Martin Bjäringer och Carl Rosvall. Överenskommelsen med bankerna är bl.a. villkorad av att obligationsförsäljningen är fullt garanterad senast den 30 juli 2018.

Eniros styrelse föreslår även att en extra bolagsstämma förnyar utbyteserbjudandena till preferensaktieägare respektive innehavare av konvertibler att byta sina instrument mot stamaktier av serie A och därmed ge dem möjlighet att delta i den nya finansieringslösningen genom att med prioritet förvärva obligationer från Beata Intressenter.

- Nu försäkrar sig Eniro om en finansiering utan likviditetspåfrestningar fram till slutet av 2021. Det ger koncernen de bästa förutsättningarna att fullfölja pågående omställningsprogram och fullt ut implementera den nya affärsmodellen inklusive produktutveckling på det digitala området, säger Joachim Berner, Eniros styrelseordförande.

- Under 2018 rullar vi ut vårt nya kunderbjudande i Sverige, Norge och Danmark och ger därmed 100 000 små och medelstora företag kraftfulla verktyg för digital marknadsföring i de viktigaste kanalerna; Eniro, Google och Facebook i en abonnemangslösning, säger Örjan Frid, VD Eniro.

Finansieringslösningen kan sammanfattas enligt nedan.

-          Beata Intressenter förvärvar samtliga Eniros banklån om nominellt ca 925 Mkr för 245 Mkr.

-          Banklånen refinansieras genom att Eniro utger en Senior Secured Bond till Beata Intressenter med samma nominella belopp som banklånen, utökat med en tillkommande kredit om 63,75, dvs totalt 988,75 Mkr.

-          Beata Intressenters överenskommelse med bankerna om förvärv av samtliga Eniros banklån är föremål för villkor, bl.a. att försäljningen av obligationerna är fullt garanterad senast den 30 juli 2018 samt att bankerna har rätt till tilläggsköpeskilling under 16 månader under vissa förutsättningar (se sid 4 av detta pressmeddelande).

-          Obligationernas löptid utökas med ett år i förhållande till banklånen och löper till utgången av 2021. Under obligationernas löptid betalas ingen amortering. Obligationslånet är till en början räntefritt. Under 2021 löper obligationslånet med en årlig ränta om 20 procent, som betalas på lånets förfallodag.

-          Eniro avser att på samma villkor som 2017 förnya utbyteserbjudandena till Eniros preferensaktieägare respektive innehavare av konvertibler.

-          Beata Intressenter kommer så snart Eniros utbyteserbjudande är genomfört att erbjuda allmänheten i Sverige och vissa internationella investerare att förvärva samtliga obligationer, med prioritet för Eniros ägare av stamaktier av serie A pro rata i förhållande till deras i aktieboken registrerade innehav på avstämningsdagen (inklusive tillkommande stamaktieägare som accepterar det förnyade erbjudandet till preferensaktieägare respektive konvertibelinnehavare).

-          Priset vid Beata Intressenters försäljning av obligationerna är satt till 325 Mkr (motsvarande vad som erlagts till bankerna med tillägg för den utökade krediten och garantikostnader). Obligationerna erbjuds således till kraftig rabatt uppgående till cirka 32,87 procent av obligationslånets nominella belopp (325,00 Mkr delat med 988,75 Mkr).

-          Acceptperioden för Beata Intressenters erbjudande till Eniros stamaktieägare beräknas starta omkring den 11 september 2018. Acceptperioden för Eniros utbyteserbjudande till preferensaktieägare respektive innehavare av konvertibler beräknas starta den 21 augusti 2018.

Bakgrund

Eniro har alltsedan rekapitaliseringen 2017 fortsatt sitt arbete med en omställning från katalogverksamhet till ett kraftfullt erbjudande inom digital marknadsföring.

Den nya affärsmodellen är baserad på ett unikt erbjudande kring lokalt sök och närvaro i form av en abonnemangslösning riktat till bolagets kundbas om cirka 100 000 kunder i Sverige, Norge och Danmark. Under 2018 utökas erbjudandet till kund genom en rad tjänster som stöder mindre och medelstora företag (SME) i deras digitala närvaro och aktivitet i de viktigaste kanalerna, vilka omfattar bland annat Eniro, Google och Facebook.

Affärsverksamheten utvecklar sig enligt plan men med viss förskjutning. Fortfarande minskar bolagets försäljningsvolymer, om än i lägre takt än tidigare. Bolagets likviditet är alltjämt ansträngd. Även det nya bankavtalet som ingicks 2017 innebär fortsatta ansträngningar för bolaget genom ränte- och amorteringsvillkor men även omfattande åtaganden. Detta begränsar bolaget, både finansiellt, strategiskt och operationellt och minskar möjligheterna att åtgärda eftersatt produktutveckling och marknadsföring samt att genomföra andra försäljningsdrivande åtgärder. Utan den nu framförhandlade finansieringslösningen bedöms idag bolagets långsiktiga likviditetsbehov tvärtom kräva ytterligare åtstramning vad gäller framåtsyftande åtgärder, vilket i sin tur skulle ha gett anledning att ompröva det bokförda värdet på bolagets rörelsetillgångar.

Den framförhandlade finansieringslösningen bygger på att Eniros aktieägare och andra intressenter erbjuds att med kraftig rabatt förvärva obligationer till ett totalt nominellt belopp motsvarande samtliga utestående banklån samt ett ytterligare likviditetstillskott. Därigenom tillskapas en finansieringslösning som ger Eniro möjlighet att fullt ut fokusera på bolagets affär under de närmaste åren.

Förvärvet av banklånen

Beata Intressenter har ingått ett avtal med Eniros långivande banker om förvärv av samtliga Eniros banklån, som uppgår till nominellt cirka 925 Mkr. Köpeskillingen är 245 Mkr och ska erläggas efter av Beata Intressenter genomförd obligationsförsäljning med prioritet för Eniros stamaktieägare av serie A registrerade i aktieboken per avstämningsdagen. Avtalet med bankerna är villkorat av att Beata Intressenter erhållit garantier för försäljning av hela obligationslånet (325 Mkr) senast den 30 juli 2018 samt att hela transaktionen är fullt genomförd senast den 30 oktober 2018. Försäljningen av obligationerna sker till kraftig rabatt och investerarna kommer att betala cirka 32,87 procent av obligationslånets nominella belopp (325,00 Mkr delat med 988,75 Mkr). Pareto Securities arbetar med att sätta samman ett garantikonsortium som åtar sig att förvärva obligationerna vid försäljningen. Idag föreligger bindande garantier om cirka 210 Mkr. Garanterna kommer att erhålla en ersättning om 5 procent från Beata Intressenter. Beata Intressenter är ett av Tedde Jeansson för ändamålet bildat bolag. Tedde Jeansson är en av Eniros aktieägare med ett ägande om cirka 4,4 procent av stamaktierna i bolaget. I garantikonsortiet ingår bland annat Tedde Jeansson, Mats Arnhög (genom MGA Placeringar AB), Ilija Batljan, Martin Bjäringer och Carl Rosvall.

Tilläggsköpeskillingen

Bankerna har rätt till tilläggsköpeskilling från Beata Intressenter för överlåtelsen av banklån utöver erlagd köpeskilling om 245 Mkr under en period om 16 månader, dvs intill utgången av 2019. Rätten till tilläggsköpeskilling utgår om någon av följande omständigheter inträffar.

-          Om någon förvärvar aktier i Eniro motsvarande mer än 30 procent av röstetalet (sk "Change of Control").

-          Om Eniro eller något av dess koncernföretag före utgången av 2019 avyttrar tillgångar sammantaget överstigande ett tröskelvärde om SEK 325 Mkr. Detta tröskelvärde uppräknas med 25 procent per år från dagen för fullföljandet av förvärvet av Eniros banklån (prelimärt 30 september 2018) till den dag tröskelvärdet passerats.

-          Om Eniro självt eller genom något av dess koncernföretag refinansierar obligationslånet eller eljest upptar nya krediter överstigande ett tröskelvärde om SEK 325 Mkr. Även detta tröskelvärde uppräknas med 25 procent per år.

Tilläggsköpeskilling ska vid Change of Control utgå med obligationslånets nominella belopp minskat med tröskelvärdet 325 Mkr, vid försäljning av tillgångar med det sammantagna försäljningsbelopp som överstiger tröskelvärdet och vid refinansiering eller upptagande av nya krediter med det belopp som bolaget erhåller utöver tröskelvärdet.

Tilläggsköpeskillingen reduceras successivt enligt följande fallande skala:

Antal månader efter genomförandet av obligationserbjudandet Tilläggsköpeskilling till bankerna ska utgå med följande procentsats av överskjutande belopp
1 100%
2 100%
3 100%
4 100%
5                                             90%
6 90%
7 80%
8 80%
9 70%
10 70%
11 60%
12 50%
13 40%
14 30%
15 20%
16 10%
Därefter 0%

Reduktion av obligationslånets nominella belopp

För det fall det inträffar en omständighet som utlöser tilläggsköpeskilling för Beata Intressenters förvärv av banklån, ska obligationslånets nominella belopp reduceras i motsvarande mån och Eniro ska som tilläggsköpeskilling för sitt förvärv av banklån från Beata Intressenter överföra motsvarande belopp till Beata Intressenter som Beata Intressenter har att utge i tilläggsköpeskilling till bankerna.

Obligationserbjudandet

Beata Intressenter kommer så snart Eniros utbyteserbjudandena är genomförda att erbjuda allmänheten i Sverige och vissa internationella investerare, med prioritet för Eniros ägare av stamaktier av serie A pro rata i förhållande till deras i aktieboken registrerade innehav på avstämningsdagen (inklusive tillkommande stamaktieägare som accepterar det förnyade erbjudandet till preferensaktieägare respektive konvertibelinnehavare), att förvärva samtliga obligationer. Obligationer som inte förvärvas på detta sätt kommer att säljas till garanterna.

Priset för obligationerna är sammantaget 325 Mkr, vilket sammantaget motsvarar vad Beata Intressenter erlagt för banklånen, den utökade krediten till Eniro samt garantikostnader.

Varje 71-tal[1] stamaktier berättigar till köp av en obligation om nominellt 1 000[2] kronor för en köpeskilling om 329 kronor och 50 öre.  

Överenskommelse med PRI

Eniro har för närvarande pantsatt bankmedel om 200 Mkr till säkerhet för koncernens åtaganden gentemot Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt. Enligt tidigare överenskommelse skulle säkerheten ha utökats med 7 Mkr till 207 Mkr den 30 juni 2018. I beaktande av refinansieringen och omvandlingen av banklånen till ett obligationslån, har PRI bekräftat till Eniro att de är beredda att under vissa förutsättningar ge anstånd med utökning av säkerheten och att istället reducera säkerheten till 182 Mkr under en 24-månaders period. I och med detta skulle en överenskommelse med PRI medverka till en tidsbegränsad likviditetsförstärkning om 25 Mkr. Ännu återstår att i ett avtal med PRI dokumentera de slutliga villkoren för en överenskommelse bland annat innebärande alternativ säkerhet till PRI.

Utbyteserbjudandena

Eniro föreslår en extra bolagsstämma att besluta om förnyade utbyteserbjudanden till samtliga kvarvarande preferensaktieägare respektive innehavare av konvertibler.[3]

Utbyteserbjudandena föreslås att ha samma utbytesvillkor som de som gällde vid 2017 års utbyteserbjudanden. Med hänsyn efterföljande sammanläggning av aktier under våren 2018 kommer utbytesrelationen att avrundas uppåt till närmaste helt antal stamaktier.

Varje preferensaktie föreslås berättiga till erhållande av 13 nyemitterade stamaktier[4]. Teckningskursen är fastställd till 4,01 kronor per stamaktie[5]. Utbyteserbjudandet kommer att utformas som ett återköp av preferensaktier på villkor att köpeskillingen utnyttjas för kvittning vid teckning av stamaktier. Baserat på teckningskursen motsvarar erbjudandet ett värde om 52,13 kronor per preferensaktie.

Varje konvertibel om nominellt 100 kronor berättigar till nyteckning av 3[6] stamaktier genom kvittning. Teckningskursen är 4,01 kronor. Baserat på teckningskursen är erbjudandets värde 12,03 kronor för varje konvertibel om nominellt 100 kronor.

Utbyteserbjudandet förutsätter beslut på en extra bolagsstämma i Eniro. Kallelse till extra bolagsstämma, som planeras hållas den 15 augusti 2018 kommer att offentliggöras i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser. Skulle bolagsstämman inte besluta om utbyteserbjudandena i enlighet med styrelsens förslag, avser styrelsen genomföra övriga delar av finansieringslösningen.

Preliminär tidplan

30 juli 2018                                               Besked från Beata Intressenter avseende garantikonsortiet

14 augusti 2018                                       Eniro lämnar Q2 rapport

15 augusti 2018                                       Extra bolagsstämma i Eniro

17 augusti 2018                                       Offentliggörande av prospekt avseende utbyteserbjudandena från Eniro till preferensaktieägare respektive innehavare av konvertibler

20 augusti 2018                                       Avstämningsdag för utbyteserbjudandena

21 - 29 augusti 2018                             Acceptperioden för utbyteserbjudandena till preferensaktieägare respektive innehavare av konvertibler

3 september 2018                                 Offentliggörande av prospekt avseende obligationserbjudandet

7 september 2018                                 Avstämningsdag för rätt att förvärva obligationer från Beata Intressenter

11 - 21 september 2018                     Anmälningsperiod för förvärv att obligationer från Beata Intressenter

__________________________________________________________________________________

[1] Antalet aktier som erfordras för förvärv av en obligation om nominellt 1 000 kronor är beroende av anslutningsgraden i Eniros utbyteserbjudande. Här angivet antal aktier baseras på full anslutning till utbyteserbjudandet. Vid lägre anslutningsgrad kommer antalet stamaktier som erfordras att justeras nedåt.

[2] Lägsta nominella belopp som kan förvärvas uppgår till 1 000 kronor.

[3] Totalt utestår 258 777 st preferensaktier och konvertibla skuldebrev om nominellt SEK 29 Mkr

[4] Vid 2017 års utbyteserbjudande erhölls 1 290 stamaktier för varje preferensaktie. Omräknat efter sammanläggning motsvarar detta 12,9 aktier, vilket avrundats till 13 stamaktier för varje preferensaktie.

[5] Teckningskursen är beräknad som den vägda genomsnittskursen under en period om 5 dagar som föregick detta pressmeddelande.

[6] Vid 2017 års utbyteserbjudande erhölls 290,3 stamaktier för varje konvertibel om nom 100 kronor. Efter samman-läggning blir detta omräknat 2,903 vilket avrundats till 3 aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Berner, styrelseordförande, tel 0706 201 150, [email protected]

Örjan Frid, VD Eniro, tel 0705 611 615, [email protected]

Denna information är sådan information som Eniro AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2018 klockan 14:30 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro. 

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.

Viktig information 

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter, obligationer eller andra värdepapper i Eniro. Inbjudan att sälja preferensaktier samt teckna aktier och förvärva obligationer i Eniro sker endast enligt de prospekt som Eniro kan komma att offentliggöra på sin webbplats efter godkännande och registrering av Finansinspektionen och görs endast till de personer som prospektet riktar sig till. Prospekten kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om Eniros styrelse. Detta press-meddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i de prospekt som kan komma att offentliggöras.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där erbjudande, köp eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier eller obligationer eller andra värdepapper inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess gällande lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier, obligationer eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier, obligationer eller andra värdepapper får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier, obligationer eller andra värdepapper genomförs eller avses genomföras i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Eniros aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck än historiska fakta som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. 

 


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Simone Fuchs Head of Legal & Sustainability [email protected]